Innhold

Sak: 18-278 Klage vedrørende omlegging av nettanlegg – Hallingdal Kraftnett AS

Saken gjaldt omlegging av kabel. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde prisavslag for hele kostnaden for omleggingen. Subsidiært krevde klager et forholdsmessig prisavslag. Klager anførte at det knyttet seg vesentlige mangler til Hallingdal Kraftnett AS sin håndtering av omleggingen av anlegget og hevdet at manglene gir rett til prisavslag. Klager påpekte at det er en klar opplysnings- og informasjonsplikt ovenfor kunden. Hallingdal Kraftnett AS avviste klagers krav. Hallingdal Kraftnett AS anførte at klager må selv dekke kostandene med omlegging av kabelen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder omlegging av kabel.  

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-10, 5 og 8-1. Forskrift 302 § 17-5.  

Historikk

2014 – Klager overtok bolig.  

2016 – Graveentreprenør utførte omlegging av anlegg.  

Krav 

Klager avviser fakturert krav på kr. 66 663,75. Klager krever prisavslag for hele kostnaden ved omleggingen. Subsidiært krever klager et forholdsmessig prisavslag.  

Partenes anførsler 

Klagerovertok boligen våren 2014. Klager anfører at han var klar over at det var et fordelingsskap på eiendommen, men at han ikke var kjent med at det var lagt kabler på eiendommen.  

Klager anfører at grunnet stor arbeidsbelastning gjorde HKN det klart at de selv ikke hadde anledning til å utføre arbeidet og det ble derfor enighet om at det skulle utføres av en ekstern graveentreprenør. Klager sier at det ikke ble sagt noe eksplisitt om hvem som skulle dekke kostnadene for denne omleggingen. Klager dekket arbeidet som relaterte seg til egen tilkobling, men arbeidene som knyttet til omlegging av fordelingsskap og kabler til naboeiendommen ble fakturert til HKN.  

Klager anfører at det knytter seg vesentlige mangler til HKNs håndtering av omleggingen av anlegget og hevder at manglene gir rett til prisavslag. Klager viser til standardavtalen og hevder at den manglende overholdelse av plikten til å stå ansvarlig for arbeidet med omleggingen utgjør en mangel. Klager påpeker at det er en klar opplysnings- og informasjonsplikt ovenfor kunden.  

Klager mener at manglene ved HKNs tjeneste gir rett til prisavslag for hele kostnaden ved omleggingen. Subsidiært mener klager at mangelen gir rett til forholdsmessig prisavslag etter nemndas skjønn.  

Hallingdal Kraftnett AS (HKN) viser til at de ble kontaktet av klager for å drøfte omlegging av nettanlegg. Deretter tok klager kontakt med graveentreprenør og foretok arbeidet på eget initiativ uten at HKN var kjent med dette. Det var ikke avtalt pris og vilkår for arbeidet. Klager ba graveentreprenøren videresende faktura til HKN. Klager kontaktet NVE og NVE kommenterte HKNs håndtering av saken. HKN har rettet seg etter alle anmerkninger fra NVE.  

HKN mener at klager må dekke kostnadene med omlegging av kabalen. HKN anfører at det er presentert en faktura i tråd med fremgangsmåten slik NVE har presisert. 

HKN sier at det er viktig at slike saker håndteres korrekt og slik at alle kunder blir behandlet likt.  

HKN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om utgifter knyttet til omlegging av kabel.  

Det er omtvistet mellom partene hvem som skal dekke utgiftene til graveentreprenøren. 

Klager har anført at grunnet stor arbeidsbelastning gjorde innklagede det klart at de selv ikke hadde anledning til å utføre arbeidet og det derfor ble enighet om at det skulle utføres av en ekstern graveentreprenør. Hallingdal Kraftnett AS har anført at klager kontaktet en graveentreprenør og foretok arbeidet på eget initiativ uten at de var kjent med dette 

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det er påstand mot påstand med hensyn til om det forelå en muntlig avtale om utgifter til graveentreprenør mellom klager og innklagede, og dette er et bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges fullt ut under nemndas saksbehandling. Klager har etter alminnelige regler bevisbyrden for at saken forholder seg slik han hevder. Nemnda kan ikke se at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at annet er avtalt.  

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at NVE fattet en beslutning vedrørende beregning av omlegging av klagers nettanlegg. Hallingdal Kraftnett AS har anført at de har rettet seg etter alle anmerkninger fra NVE. Nemnda har ikke grunnlag for å betvile dette.  

Nemnda bemerker at det vanskelig kan sannsynliggjøres og dokumenteres i en skriftlig bevisføring for Elklagenemnda om det foreligger en avvikende muntlig avtale. Nemnda viser til at tvisten eventuelt kan bringes inn for tingretten i medhold av tvisteloven § 6-2 annet ledd bokstav c. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 30september 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.