Sak: 18-588 Klage vedrørende AMS-måler – plassering av antenne – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt plassering av antenne ved målerbytte. Klager krevde alternative løsningsforslag fra Hafslund Nett AS, slik at AMS-måler tilfredsstiller kravene til AMS-måler samt er mer diskré. Klager hevdet at det ikke var informert om omfanget av antennene utenfor måleskapet. Klager hevdet at montøren har informert om at det finnes alternative løsninger med AMS-målere med ekstern-antenne som er mer diskret og bedre tilpasset. Hafslund Nett AS viste til at eksterne antenner benyttes for å sørge for god radiokommunikasjon for de nye AMS-målerne. Det benyttes en installasjonsinstruks hvor det er angitt i hvilke tilfeller man skal benytte ulike typer antenner. Hafslund nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder plassering av antenne ved målerbytte. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-1. Standard tilknytningsvilkår § 6. 

Historikk 

15.09.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-målere med eksterne-antenner 

Krav

Klager krever alternative løsningsforslag fra Hafslund, slik at AMS-måler tilfredsstiller kravene til AMS-måler samt er mer diskré.  

Partenes anførsler 
 

Klager fikk installert AMS-målere med eksterne-antenner den 15.09.17. Klager hevder at det ikke var informert om omfanget av antennene utenfor måleskapet.  

Klager hevder at montøren har informert om at det finnes alternative løsninger med AMS-målere med ekstern-antenne som er mer diskret og bedre tilpasset.  

Klager viser til at AMS-målerne som er montert i kjeller med låst branndøra i betongstruktur ikke har noen eksterne-antenner og påpeker at de ikke kan sammenligne dette med Hafslunds anførsler om eksterne-målere i fellesoppgang.  

Klager krever alternative løsningsforslag fra Hafslund, slik at AMS-måler tilfredsstiller kravene til AMS-måler samt er mer diskré.  

Hafslund Nett AS(Hafslund) viser til at eksterne-antenner benyttes for å sørge for god radiokommunikasjon for de nye AMS-målerne og er i mange tilfeller nødvendig for å oppnå kommunikasjon. Ved målermontasje benytter målemontøren en installasjonsinstruks hvor det er angitt i hvilke tilfeller man skal benytte ulike typer antenner.  

Hafslund viser til klagers anførsel om informasjon fra montøren om alternative løsninger, og anfører at de ikke har kunnskap om hvem som gitt informasjonen, men arbeidet som er utført er etter standard installasjonsinstruks. 

Hafslund viser til installasjonsinstruksen og peker på at man i oppganger skal benytte en stk. ekstern-antenne per etasje om sikringsskapet er av mental i trappeoppganger. Det kan også benyttes innstikks antenne som ikke syns på utsiden av sikringsskapet, men disse kan kun benyttes i lettvegger ikke i betong som i dette tilfellet.  

Hafslund anfører at de forsøker så langt som mulig å avklare antenneplassering med sine kunder, men i trappeoppganger og lignende bytter de ofte måler uten at kunden er til stede og da vil installasjonsinstruksen følges. 

Hafslund viser til standardavtalen og tilknytningsavtalen og påpeker at utstyret som er valgt er en Aidon AMS-måler med tilhørende ekstern-måler. Hafslund mener at de kan monterne nye AMS-målere med tilhørende ekstern-antenne. Hafslund avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om plassering av ekstern antenne ved installasjon av AMS-måler.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-1 bestemmer nettselskapet type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvar for installasjon, drift og kontroll av dette.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Hafslund Nett AS har valgt å benytte måleutstyret Aidon AMS-måler med tilhørende ekstern antenne. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å rette kritikk mot Hafslund Nett AS for valg av måleutstyr eller måleutstyrets plassering.  

Klager har anført at det ikke var informert om omfanget av antennene utenfor måleskapene. Nemnda legger til grunn at klager har blitt informert om at det vil monteres en ekstern antenne. Etter at klager mottok denne informasjonen, hadde klager en oppfordring til å undersøke dette nærmere.  

På denne bakgrunn er nemnda kommet til at klager må bære kostnadene for en eventuell flytting av den eksterne antennen i henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 
 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 30september 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.