Sak: 18-599 Klage vedrørende tilknytning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt tvist om flytting av fordelingsskap og strømkabler. Klager krevde at Hafslund Nett AS fjernet alle kabler som ligger inne på eiendommen unntatt nødvendige tilførselskabler fra hovednettet til eiendommen. Klager krevde også at Hafslund Nett AS fjernet fordelingsskapet som står inne på klagers eiendom. Klager påpekte at avtale ikke ble tinglyst og hevdet derfor at avtalen ikke var gyldig. Klager mente at Hafslund Nett AS spekulerte både i det juridiske grunnlaget, samt de faktiske forholdene. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Hafslund Nett AS viste til tinglysingsloven og anførte at det ikke var tvil om at klager kjente til fordelingsskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om flytting av fordelingsskap og strømkabler. 

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår § 3-10. Tinglysingsloven §§ 20 og 21. 

Historikk   

2005 – Området kjøpt av en utbygger 

01.03.07 – Klagers eiendom ble fraskilt hovedeiendommen 

30.05.07 – Avtale mellom utbygger og Hafslund 

Krav

Klager krever at Hafslund fjerner alle kabler som ligger inne på eiendommen unntatt nødvendige tilførselskabler fra hovednettet til eiendommen. Klager krever også at Hafslund fjerner fordelingsskapet som står inne på klagers eiendom. 

Partenes anførsler 

Klager hevder at Hafslund ikke har rett til å ha kabler og fordelingsskap på hans eiendom. Klager ønsker å sette opp en hekk på sin eiendom og oppdaget i den forbindelse fordelingsskap og kabler på hans eiendom. 

Klager viser til en avtale inngått mellom Hafslund og to andre eiendommer i samme område, og mener at denne ikke gir Hafslund rett til å ha kablene og fordelingsskapet på eiendommen. Klager påpeker at hans eiendom ble fraskilt hovedeiendommen, og derfor har denne sammenligningen ingen verdi. 

Klager viser til selskapets anførsel om muntlig avtale, og påpeker at avtalen ikke ble tinglyst og hevder derfor at avtalen ikke er gyldig. Klager viser til selskapets anførsel om avtale med daværende eier, og påpeker at Hafslund ikke var klar over hvem som gjorde entreprenørarbeidet og mener at Hafslund ikke kan være sikre på at daværende eier godkjente plasseringen. Klager påpeker at Hafslund har bevisbyrden.  

Klager mener at Hafslund spekulerer både i det juridiske grunnlaget, samt i de faktiske forholdene. Klager mener at Hafslund ikke har et juridisk grunnlag for å ha kabler og fordelingsskap på hans eiendom. Klager viser til en uttalelse fra entreprenøren som beskriver de faktiske forholdene da boligfeltet ble opparbeidet og kablene ble lagt.  

Klager krever at Hafslund fjerner alle kabler som ligger inne på eiendommen unntatt nødvendige tilførselskabler fra hovednettet til eiendommen. Klager krever også at Hafslund fjerner fordelingsskapet som står inne på klagers eiendom. 

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at området ble kjøpt opp av en utbygger for utvikling av et boligområde i 2005. I 30.05.07 ble det inngått en avtale mellom utbygger og Hafslund med et kart som viste en omtrentlig plassering av hvor kablene skulle legges.  

Hafslund mener at klagers gjengivelse av hendelsesforløpet i denne saken ikke riktig. Hafslund er enig i at avtalen som er inngått og tinglyst på de to andre eiendommene i samme område ikke direkte stifter en rettighet på klagers eiendom. Hafslund mener likevel det er klart at daværende eier av eiendommen ga Hafslund rett til å ha kabler liggende på eiendommen. Hafslund påpeker at det elektriske anlegget har ligget der i lang tid uten at grunneier har protestert mot etableringen og Hafslund legger derfor til grunn at daværende eier godkjente plasseringen av både kablene og fordelingsskapet.  

Hafslund hevder at det var en muntlig avtale mellom Hafslund og daværende eier som stiftet retten Hafslund har til å ha kabler liggende på eiendommen.  

Hafslund viser til tinglysingsloven og anfører at det ikke er tvil om at klager kjente til fordelingsskapet da dette er godt synlig. Hafslund mener at det er naturlig å tenke at det går strømkabler inn og ut av fordelingsskapet, og at disse kablene kan ha visse restriksjoner. Hafslund avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om flytting av fordelingsskap og strømkabler.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det er uomtvistet at klager har ervervet boligen med fordelingsskap og strømkabler. Videre legger nemnda til grunn at det ikke hviler noen tinglyst avtale på klagers eiendom. Nemnda legger også til grunn at klager var kjent med fordelingsskapet da dette er godt synlig, og at det er naturlig å tenke at det går strømkabler inn og ut av fordelingsskapet.  

Klager har anført at det ikke eksisterer noen avtale som gir innklagede rett til å beholde fordelingsskapet og kablene på eiendommen.  

Det følger av tinglysingsloven § 20 at erverver av fast eiendom kun må respektere de rettserverv som fremkommer av eiendommens grunnbokblad. Imidlertid fremkommer av lovens § 21 at et eldre rettserverv går foran et yngre i de tilfeller der rettigheten er stiftet ved en avtale og kjøperen av eiendommen kjente, eller burde kjenne den eldre retten, da han fikk tinglyst hjemmelen til eiendommen.  

Spørsmålet er følgelig om klager kjente, eller burde kjent, til at det var et fordelingsskap med strømkabler på hans eiendom, da han ervervet eiendommen.  Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager har ervervet eiendommen med et fordelingsskap. Det må forventes at det er strømkabler fra og til fordelingsskapet. Etter nemndas mening burde klager har undersøkt eiendommen nærmere på kjøpstidspunktet. Nemnda har etter en helhetsvurdering kommet frem til at klager burde ha kjent til fordelingsskapet med strømkablene da han ervervet eiendommen. 

På denne bakgrunn er nemnda kommet til at klager må bære kostnadene for en eventuell flytting av fordelingsskap og strømkabler i henhold til standard Tilknytningsvilkår § 3-10. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 30september 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.