Innhold

Sak: 19-362 Klage vedrørende tilknytning – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt tvist om frakobling av anlegg. Klager krevde at nettselskapet frakobler hans fritidsabonnement kostnadsfritt, uten at han må gå via en autorisert elektroinstallatør. Klager viste til at det ikke var forbrukt strøm på anlegget siden 2007. Klager anførte at det er rimelig å kunne kreve en frakobling av anlegget. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Agder Energi Nett AS viste til sine nettsider om informasjon angående til- og frakobling av anlegg. Agder Energi Nett AS hevdet at det er informert klager tilstrekkelig om at han må kontakte installatør dersom han ønsker frakobling av anlegg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tvist om frakobling av anlegg. 

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår § 7. 

Historikk 

10.03.19 – Klager krever frakobling av anlegg. 

Krav

Klager krever at nettselskapet frakobler hans fritidsabonnement kostnadsfritt, uten at han må gå via en autorisert elektroinstallatør, og med virkning fra 10.03.19.

Partenes anførsler

Klager krever at nettselskapet frakobler hans fritidsabonnement kostnadsfritt, uten at han må gå via en autorisert elektroinstallatør, og med virkning fra 10.03.19. 

Klager viser til at det ikke er forbrukt strøm på anlegget siden 2007. Klager reagerer på at nettselskapet ikke tilbyr oppsigelse av fritidsabonnement på strøm maskinelt. Klager mener det er rimelig å kunne kreve en frakobling av anlegget. 

Klager reagerer på prisøkning av nettleie.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Agder Energi Nett AS (AEN) anfører at de har besvart alle henvendelser fra klager angående ønske om frakobling av anlegg.  

AEN viser til sine nettsider om informasjon angående til- og frakobling av anlegg. AEN anfører at det fremgår av nettsidene at for til- og frakobling av eksisterende strømanlegg, må eier av anlegget kontakte prekvalifisert installatør, og utføre oppdraget for egen regning.  

AEN anfører at et anlegg som er tilknyttet strømnettet, uavhengig om de tar ut strøm eller ikke, legger beslag på deler av kapasiteten i strømnettet. Et tilknyttet anlegg er med på å regulere hvorvidt søknader om nytilknytninger kan innvilges. I tillegg nyter et tilknyttet anlegg av vedlikehold på nettet, selv om de ikke tar ut strøm på gitte tidspunkt. Alle anlegg som er tilknyttet strømnettet skal derfor betale fastbeløp for å ta opp kapasitet.  

AEN bekrefter at det ikke er forbrukt strøm siden 2007.  

AEN hevder at det er informert klager tilstrekkelig om at han må kontakte installatør dersom han ønsker frakobling av anlegg. AEN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om kostnader ved frakobling av anlegg.  

Klager anfører at det ikke er forbrukt strøm på anlegget siden 2007 og mener at det er rimelig å kunne kreve en frakobling av anlegget.Agder Energi Nett AS anfører at det fremgår av deres nettsider at ved til- og frakobling av eksisterende strømanlegg, må eier av anlegget kontakte prekvalifisert installatør, og utføre oppdraget for egen regning.  

Nemnda oppfatter klager dithen at han ønsker en kostnadsfri frakobling av strømanlegget. Nemnda viser til at et anlegg som ikke er i bruk i liten grad reduserer de faste kostandene i nettet. Videre viser nemnda til at nettselskapet påføres en kostnad som følge av kundens valg om å koble til og fra nettet. Etter nemndas syn bør denne kostnaden dekkes av den aktuelle kunden, og ikke spres ut på de øvrige kundene. Nemnda har heller ikke hjemmel til å pålegge Agder Energi Nett AS til å utføre en kostnadsfri frakobling av anlegget.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 25. mai 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.