Sak: 19-638 Klage vedrørende omlegging av nettanlegg – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om omlegging av nettanlegg. Klager krevde at planlagt fremføring av høyere mast og streve ikke gjennomføres. Klager ba om at alternativ løsning om legging av stikkledning i bakken imøtekommes. Klager hevdet at det finnes andre gunstige alternativer som vil medføre mindre ulemper for klager. Klager påpekte at planlagt fremføring er til hindring av fremtidig utbygging på hans eiendom. Klager krevde at kostnader til graving og omkobling dekkes av nettselskapet. Agder Energi Nett AS hevdet at nettselskapet har rett til å skifte ut masten med en høyere mast og montere streve. Agder Energi Nett AS hevdet at å bytte masten til en noe høyere mast og montere en streve er den mest samfunnsøkonomiske rasjonelle løsningen. Agder Energi Nett AS har vurdert andre alternativer, men hevdet at disse ikke er aktuelle. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om ombygging av nettanlegg. 

Regelverk: 

Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-4 og 3-6. 

Krav:

Klager krever at planlagt fremføring av høyere mast og streve ikke gjennomføres. Klager ber om at alternativ løsning om legging av stikkledning i bakken imøtekommes.  

Partenes anførsler: 

Klager hevder at luftstrekket over eiendommen har ført til kraftig redusering av areal.  

Klager viser til arbeidet som ble utført hos naboen i 2018 og mener at nettselskapet burde ha forsikret seg om at arbeidet ble utført tilstrekkelig.  

Klager anfører at krav om 2,5 meter høyde inn til husvegg ikke gjelder når strekket går over tredjeparts eiendom og hevder at høyden skal være 4 meter iht FEF.   

Klager hevder at det finnes andre gunstige alternativer som vil medføre mindre ulemper for klager. Klager påpeker at planlagt fremføring er til hindring av fremtidig utbygging på hans eiendom.  

Klager reagerer på selskapets deling av feilinformasjon.  

Klager krever at kostnader til graving og omkobling dekkes av nettselskapet.  

Klager krever at planlagt fremføring av høyere mast og streve ikke gjennomføres. Klager ber om at alternativ løsning om legging av stikkledning i bakken imøtekommes.  

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at klagers nabo bestilte nedlegging av LSP linje og erstatte denne med LSP kabel. Arbeidet ble utført sommeren 2018. Etter at endringene ble utført ble mast noe skjev. Masten hadde også før fjerning av stikkledning dårlig fordeling av krefter og det var mye spenn i festet til husveggen.  

AEN anfører at kravet ved innføring stikkledning husvegg er 2,5 meter. Stikkledning vil gradvis bli lavere jo nærmere stikkledning kommer husvegg. AEN ønsker å bytte masten til en noe høyere mast slik at stikkledningen blir løftet, men stikkledningen er ikke forskriftsstridig. 

AEN mener at å bytte masten til en noe høyere mast og montere en streve er den mest samfunnsøkonomiske rasjonelle løsningen.  AEN har vurdert andre alternativer, men hevder at disse ikke er aktuelle. 

AEN hevder at tiltaket på klagers eiendom ikke påvirker hovedformål av heftelse, som er overføring av elektrisitet, og tiltaket har en samfunnsmessig positiv konsekvens. 

AEN viser til standardavtalen og hevder at AEN har rett til å skifte ut masten med en høyere mast og montere streve.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om ombygging av nettanlegg.  

Klageren har fremsatt flere krav. 

For det første har klager fremsatt krav i forhold til minstehøyde for kraftledningene over klagers eiendom. 

I Standard tilknytningsvilkår § 3-4 heter det blant annet at nettselskapet har rett til å legge luftledning eller jordkabel som distribusjonsnett eller stikkledning over grunn som en installasjonseier eier eller fester, frem til andre installasjonseiere. Fremføring skjer som regel uten vederlag, men installasjonseier skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om ledningstrasé og plassering av stolper og annet utstyr. 

I henhold til forskrift om elektrisk forsyningsanlegg § 7-4 skal luftledningsanlegg ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og for materielle verdier. Av DSBs veileder til forskriften følger det at minsteavstand for lavspentlinjer er 4 meter. Nemnda er enig med klager i at det generelle kravet til minstehøyde er 4 meter. Nemnda legger imidlertid til grunn AENs opplysninger om at de vil bytte masten til en høyere mast slik at stikkledningen blir løftet. Dermed vil kravet til høyden være oppfylt. 

For det andre krever klager en løsning på bardun/strevemast. Klager anfører at en strevemast vil hindrer fremtidig utbygging og muligheter på hans eiendom. AEN anfører at den mest forsvarlige kostnadseffektive løsningen er å montere en streve på sørsiden av masten på klagers eiendom. Nemnda kan ikke se at AENs fremlagte løsning er til urimelig ulempe for klager.  

For det tredje krever klager at det tas stilling til AENs bruk av personopplysninger i korrespondansen, samt deling av opplysninger til andre involverte parter i saken. Etter nemndas mening gir saken ingen foranledning til å uttale seg om AEN har overholdt personvernreglene. Nemnda bemerker for øvrig at denne problemstillingen ikke omfattes av nemndsavtalen og at den faller utenfor nemndas kompetanseområde.  

Nemnda bemerker for øvrig at AEN har fulgt varslingsplikten i § 3-4. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 2november 2020 

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.