Sak: 19-639 Klage vedrørende tilknytning av nettanlegg – VOKKS Nett AS

Saken gjaldt uenighet om planlagt fremføring av kabel til naboeiendom. Klager krevde at planlagt fremføring av kabel over eiendom ikke gjennomføres. Klager ba om at alternativ løsning for fremføring av strømtilførsel til naboeiendom imøtekommes. Klager anførte at nettselskapet uten godkjenning har gravd en trase over hennes eiendom for fremføring av strømkabel til naboeiendommen. Klager påpekte at naturskadene var store. Klager hevdet at hun ikke har fått mulighet til å uttale seg før arbeidet ble påbegynt. VOKKS Nett AS hevdet at de har rett til å føre fram jordkabelen over klagers eiendom, så lenge hun selv er installasjonseier og er gitt mulighet til å uttale seg om trasevalget. VOKKS Nett AS hevdet at traseen gir minst mulig ulempe for klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

VOKKS Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om planlagt fremføring av kabel til naboeiendom.  

Regelverk: 

Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-4 og 3-5. 

Krav:

Klager krever at planlagt fremføring av kabel over eiendom ikke gjennomføres. Klager ber om at alternativ løsning for fremføring av strømtilførsel til naboeiendom imøtekommes. 

Partenes anførsler: 

Klager anfører at nettselskapet uten godkjenning har gravd en trase over hennes eiendom for fremføring av strømkabel til naboeiendommen. Klager sier at det er deponert steinmasser på adkomstvei til hytta og all skog er fjernet i traseen. Klager påpeker at naturskadene er store.  

Klager hevder at hun ikke har fått mulighet til å uttale seg før arbeidet ble påbegynt.  

Klager mener at den planlagte fremføring av strømtilførsel til naboeiendommen som nettselskapet har valgt, ikke er den beste løsningen. Klager hevder at det finnes andre gunstige alternativer som vil være et enklere inngrep, og vil medføre mindre skade på naturen. 

VOKKS Nett AS (VN) viser til at klagers hytte ble tilkoblet nettet juli 2016. I forkant av tilknytningen ble kart i fra Statens kartverk benyttet for å ta rede på hvem som var eier av grunn som ble berørt av kabeltraseen. Kartet viste da at klager var grunneier og klager ble kontaktet og ga sitt samtykke til gravingen.  

VN ble kontaktet av en naboeiendom som ønsket tilknytning og VN tok derfor kontakt med klager og ba om tillatelse til å legge kabel til en naboeiendom.  

VK anfører at de har bedt klager om en uttalelse vedrørende valg av kabeltrase, samt bedt klager dokumentere at hun er rettmessig eier av grunn som berøres av ledningstraseen..  

VN hevder at de har rett til å føre fram jordkabelen over klagers eiendom, så lenge hun selv er installasjonseier og er gitt mulighet til å uttale seg om trasevalget. VN mener at den endelige traseen gir minst mulig ulempe for klager. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om fremføring av kabel til naboeiendom.  

I Standard tilknytningsvilkår § 3-4 heter det blant annet at nettselskapet har rett til å legge luftledning eller jordkabel som distribusjonsnett eller stikkledning over grunn som en installasjonseier eier eller fester, frem til andre installasjonseiere. Fremføring skjer som regel uten vederlag, men installasjonseier skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om ledningstrasé og plassering av stolper og annet utstyr. Distribusjonsnett og arbeidet med dette skal medføre minst mulig ulempe for grunneier eller fester. 

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager ikke ble kontaktet før planlegging av strømforsyning til klagers nabo ble påbegynt. Selv om nettselskapet har brutt varslingsplikten, anser ikke nemnda dette for å være avgjørende for hvorvidt nettselskapet har rett til å fremføre strømtilførsel til naboeiendommen.  

Klager har motsatt seg gjennomføring av planlagt strømforsyning etter at arbeidet var påbegynt. Partene er ikke blitt enige om en minnelig avtale for fremføring av kabel over klagers eiendom til naboeiendommen.  

Nemnda er av den oppfatning at innklagede har anledning til å fremføre distribusjonsnett over en installasjonseiers eiendom og frem til naboeiendommen, jf. Standard Tilknytningsvilkår § 3Nemndas konklusjon er derfor at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 2november 2020 

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.