Sak: 19-393 B Klage vedrørende installasjon av AMS-måler – Lærdal Energi AS

Saken gjaldt gjenåpning i sak 19-393 behandlet 15. juni 2020 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 15. juni 2020.

Saken gjelder gjenåpning. 

Det ble fattet slikt vedtak 15.06.20: Klager gis ikke medhold.  

Vedtaket ble sendt partene i brev av 27.10.20.  

Ved brev av 01.12.20 har klager bedt om gjenåpning. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder gjenåpning.

Nemnda viser til nemndsavtalen pkt. 8.1 om adgangen til å begjære gjenåpning:

"Partene i en sak som sekretariatet eller nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet. Gjenåpning forutsetter at den som begjærer gjenåpning legger fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt."

Ut i fra disse vilkårene, er nemnda kommet frem til at det ikke er grunnlag for gjenåpning eller utfyllende begrunnelse. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 15.06.20.

Nemnda registrer klagers anførsel om legeerklæring og viser til forarbeidene til forbrukerkjøpsloven hvor det følger at "unntaket for liv og helse tar sikte på mer akutte situasjoner der forbrukeren eller noen i hans husstand ikke vil tåle at forsyningen av elektrisitet blir stengt.", jf. s. 148 "Ot.prp.nr. 114 (2004-2005). Nemnda påpeker at legeerklæringen ble vurdert den 15.06.20. Nemnda kan ikke se at legeerklæringen dokumenterer en konkret tilstand som faller innenfor lovens krav.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Begjæring om gjenåpning tas ikke til følge.

Oslo, 11.01.2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.