Sak: 19-417 Klage vedrørende linjerydding – Nordvestnett AS

Saken gjaldt tvist etter linjerydding. Klager krevde at nettselskapet tok stilling til om rydding ble gjort i henhold til egne rutiner, at nettselskapet fjernet alt av virke som var kuttet og kompensasjon. Klager hevdet at han kun mottok et varsel om linjerydding i etterkant av at trærne ble kuttet og at nettselskapet har unnlatt å forhåndsvarsle grunneier om rydding av trær på klagers eiendom. Nordvestnett AS avviste klagers krav. Nordvestnett AS påpekte at de ikke var oppmerksomme på at eiendommen var overdratt til klager. Nordvestnett AS anførte at praksisen ved rydding er at hogd trevirke blir lagt ved treet og skat i haugen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Nordvestnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tvist etter linjerydding.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 3-6. 

Krav 

Klager krever at nettselskapet: 

  • tar stilling til om rydding er gjort i henhold til egne rutiner.  
  • fjerner alt av virke som er kuttet, også rota.  
  • kompensasjon
Partenes anførsler

Klager eier en fritidsbolig som er tilknyttet Nordvestnett AS sitt nett. I løpet av 2015 ble 10-12 grantre på klagers eiendom nedkuttet til rota. Klager hevder at han kun mottok et varsel om linjerydding i etterkant av at trærne ble kuttet. Klager påpeker at han har blitt fratatt muligheten til å ta stilling til om det skulle ryddes/trimmes eller kuttes. 

Klager viser til vitneobservasjoner fra naboer, flyfoto fra Statens Kartverk og dokumenter fra nettselskapet og hevder at nettselskapet har unnlatt å forhåndsvarsle grunneier om rydding av trær på klagers eiendom. Klager påpeker at det tok 6 måneder før han mottok respons og hevder at dette ikke er "innen rimelig tid". 

Klager hevder at det er uaktsomt av nettselskapet å ikke informere om linjerydding slik at grunneier kan ta stilling til om det skal ryddes av klager selv. Klager påpeker at dette også fremgår av nettselskapets egne varslinger om rutiner.  

Klager viser til skjermbilde fra nettselskapets egne systemer hvor det fremgår at varsling er sendt klager den 10.11.15. Klager anfører at samtaler med naboer indikerer at treet ble tatt på et tidligere tidspunkt. Klager påpeker at dette kan bevises med flyfoto fra Statens Kartverk datert 27.06.15 hvor treet allerede er nedkuttet.  

Klager krever at nettselskapet tar stilling til om rydding er gjort i henhold til egne rutiner, fjerner alt av virke som er kuttet, også rota, samt kompensasjon.  

Nordvestnett AS (NVN) viser til de har ansvar for drift og vedlikehold av distribusjonsnettet i omtalte område. Det er om lag 1 263 km med luftlinje med luftlinje som i snitt blir rydda med sykluser på hvert 5/6 år, for å opprettholde kravene i forskriftene.  

I oktober 2014 det ble gitt bekymringsmelding fra en nabo at skogen på omtalte lavspentlinje var innevokst, og han var bekymra for berøringsfare og leveringssikkerheten. Planen var linjerydding i dette området høst 2015/vinter 2016. Siden NVN mottok bekymringsmelding, var driftskontoret på stedet for å undersøke problemet. Det ble vurdert at skogen måtte fjernes rundt linjene for å opprettholde forskriftskravet om nærføring. 

NVN påpeker at de ikke var oppmerksomme på at eiendommen var overdratt til klager den 07.10.13. NVN prøver alltid å forholde seg til grunneiere i slike tilfeller, men denne overdragelsen ble de ikke gjort oppmerksomme på dette.  

NVN anfører at praksisen ved rydding er at hogd trevirke blir lagt ved treet og skat i hauger. NVN ser seg da ferdig med trevirket og det er opp til grunneier hva han vil gjøre med det.  

NVN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om linjerydding. Klager har fremsatt flere krav. For det første et krav om at nettselskapet tar stilling til om rydding ble gjort i henhold til egne rutiner. For det andre et krav om at nettselskapet fjernet alt av virke som var kuttet, også røttene til trærne. For det tredje et krav om kompensasjon.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-6 kan nettselskapet etter forhåndsvarsel til grunneier foreta nødvendig kvisting og rydding av trær av sikkerhetsmessige hensyn og for å hindre skade på ledningene.

For det første krever klager at nettselskapet tar stilling til om rydding ble gjort i henhold til egne rutiner. I denne saken har Nordvestnett AS erkjent at det ikke var varslet i henhold til retningslinjene. Nemnda legger derfor til grunn at Nordvestnett AS har brutt varslingsplikten.

For det andre krever klager at nettselskapet skal fjerne alt av virke som ble kuttet, også røttene til trærne. Nordvestnett AS anfører at praksisen ved rydding er at hogd trevirke blir lagt ved treet i hauger. Ut fra den fremlagte dokumentasjon kan nemnda ikke se at Nordvestnett AS har fulgt gjeldende praksis. Nemnda er enig med klager i at det har vært en mangelfull linjerydding, men kan imidlertid ikke se at det er hjemmel for å pålegge Nordvestnett AS å fjerne alt av virke.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 11. januar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.