Sak: 19-826 Klage vedrørende anleggsbidrag – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag og krevde dette refundert. Klager anførte at han gjentatte ganger har bedt om å få en forklaring på fakturaen uten hell. Klager hevdet at han ikke har godkjent anleggsbidraget. Klager anførte at det er urimelig at han skal belastes da han ikke har hatt behov for økt kapasitet. Glitre Energi Nett AS viste til at kundene har i forkant av arbeidet fått tilsendt infobrev med redegjørelse for estimerte kostnader og skisser over hva som skal utføres og påpekte at kunden har da blitt gjort kjent med arbeidene som skal utføres og de kostnader som tilkommer i forbindelse med dette. Glitre Energi Nett AS anførte at de ikke har spesifikke priser på alt innhold i en rammepris, men en totalpris på hver enkelt pakke og at det derfor ikke mulig å oppgi detaljspesifiserte priser i fakturaene til klager. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Glitre Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tvist om anleggsbidrag.  

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår § 5. Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer §§ 17-5 og 17-6. 

Krav

Klager avviser krav om anleggsbidrag på kr. 9 642 og krever dette refundert. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturert anleggsbidrag. Klager anfører at han gjentatte ganger har bedt om å få en forklaring på fakturaen uten hell. 

Klager hevder at han ikke har godkjent anleggsbidraget.  

Klager mener at det er urimelig at han skal belastes da han ikke har hatt behov for økt kapasitet.  

Klager avviser krav om anleggsbidrag og krever dette refundert.  

Glitre Energi Nett AS (GEN) anfører at fakturert krav gjelder en del av det totale anleggsbidraget for arbeidene fordelt på fire kunder. Disse fire anleggene er meldt inn av elektroinstallatør via standard forhåndsmelding.  

GEN viser til at kundene har i forkant av arbeidet fått tilsendt infobrev med redegjørelse for estimerte kostnader og skisser over hva som skal utføres. Kunden har da blitt gjort kjent med arbeidene som skal utføres og de kostnader som tilkommer i forbindelse med dette.  

GEN anfører at arbeider i deres nett utføres av entreprenører på rammeavtale som har vært ute på offentlig anskaffelse. Avtalen er prisen i pakker i forhold til hvilke arbeider som skal utføres. GEN påpeker at de ikke har spesifikke priser på alt innhold i en rammepris, men en totalpris på hver enkelt pakke. Pakkene i avtalen inkluderer materiell, timer, reise og dokumentasjon. Det er derfor ikke mulig å oppgi detaljspesifiserte priser i fakturaen til klager.  

GEN avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om anleggsbidrag. Dette er regulert i forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer kap. 16, jf. også Standard Tilknytningsvilkår § 5.

Ut fra sakens dokumenter legger nemnda til grunn at klager signerte en forhåndskalkyle med et pristilbud. Videre legger nemnda til grunn at avtalen er priset i «pakker», med utgangspunkt i hvilke arbeider som skal utføres. Pakkene i avtalen inkluderer materiell, timer, reise og dokumentasjon.

Klager har bedt om en mer detaljert og grundigere faktura. Etter nemndas syn har innklagede redegjort tilstrekkelig grundig for hva fakturaen representerer, noe som er i samsvar med forskriftsreguleringen av dette. Nemnda kan ikke se at forskriften gir hjemmel for å kreve innsyn i prisingen på et mer detaljert nivå enn dette.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 5. februar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.