Sak: 19-831 Klage vedrørende anleggsbidrag – krav om refusjon – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med anleggsbidrag. Klager krevde utgifter til entreprenør for gravearbeid dekket. Klager viste til selskapets brev om at det vil bli lagt nytt rør fra nettstasjonen til bekken og påpekte at det ikke ble gjort og at han derfor måtte kontakte entreprenør til å grave opp og fylle igjen grøfta. Agder Energi Nett AS påpekte at det uttrykkelig fremgår av tilbudet at all graving utføres og bekostes av utbygger og at klager aksepterte dette. Agder Energi Nett AS hevdet at klager ikke har sannsynliggjort at han har hatt et økonomisk tap på grunn mangelfull leveranse, og påpekte på at klager signerte tilbudet og godtok deres vilkår. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med anleggsbidrag. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale §13. Energilovforskriften § 4-4. 

Historikk 

05.08.15 – Klager mottar brev fra AEN om nytt rør til ny rørstasjon 

Krav

Klager krever utgifter til entreprenør for gravearbeid kr. 17 176 dekket.  

Partenes anførsler

Klager anfører at det ikke er lagt rør til bekken opp til klagers eiendom/hyttefeltet.  

Klager viser til selskapets brev av 16.06.15, hvor det fremgår at "det vil bli lagt nytt rør fra nettstasjonen til bekken. Klager påpeker at det ikke ble lagt nytt rør og at han derfor måtte kontakte entreprenør til å grave opp og fylle igjen grøfta.  

Klager mener det ikke stemmer at kabelgrøft i store deler måtte sprenges ned, da AEN brukte samme trase som kommunen hadde benyttet for vannrør. Klager påpeker at høyspentbryter som var ment for ham var opptatt da det skulle kobles til. 

Klager krever utgifter til entreprenør for gravearbeid dekket.  

Agder Energi Nett (AEN) viser til at det ble gjennomført et forsterkningsprosjekt i 2015, hvor det ble etablert ny kabelgrøft for ny høyspentkabel og lavspentkabler fra nettstasjon. Underveis i planleggingen av prosjektet, i 2013 eller 2014, kontaktet klager AEN og meddelte om planer for utvikling av området. Klager tok igjen kontakt under befaringen i 2015. Til tross for at det ikke var et skriftlig tilbud, var AEN villig til å forberede for klagers utbyggingsprosjekt ved å sette inn en ekstra høyspentbryter samt legge ned et rør. AEN peker på at dette ble gjort uten at klager ble fakturert for anleggsbidrag.  

AEN viser til tilbudet av 07.06.19, hvor det fremgår at all graving og igjenfylling utføres og bekostes av utbygger om ikke annet er beskrevet i tilbudet. AEN påpeker at det er uttrykkelig uttalt at all graving utføres og bekostes av utbygger og at klager aksepterte det.  

AEN hevder at klager ikke har sannsynliggjort at han har hatt et økonomisk tap på grunn av den mangelfulle leveransen, og peker på at klager signerte tilbudet og godtok deres vilkår. AEN hevder også at selskapet ikke har hatt en påvirknings- eller kontrollmulighet i dette tilfellet, og mener derfor at de ikke erstatningsansvarlig for klagers tap.  

AEN avviser klagers krav på grunnlag av at det ikke ble avtalt at AEN skulle gå utenom kabelgrøft til forsterkingsprosjektet for å imøtekomme klagers behov.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med anleggsbidrag.

I henhold til nemndsavtalen punkt 1.4 behandler nemnda saker for forbrukere som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager er en utbygger av fritidsboliger. Ut fra sakens dokumenter fremstår det uklart for nemnda om klager er kunde i egenskap av å være forbruker. Nemnda har likevel valgt å behandle saken.

I henhold til standard tilknytningsvilkår § 5 skal anleggsbidraget beregnes i henhold til de enhver tid gjeldende forskrifter. Regler om anleggsbidrag er gitt i kontrollforskriften (FOR1999-03-11-302) §§ 1-4 og 17-5.

Nemnda legger til grunn at klager har signert et pristilbud om tilknytning den 07.06.19. Av tilbudsbrevets generelle opplysninger om anleggsbidrag fremgår det at "all graving og igjenfylling utføres og bekostes av utbygger om ikke annet er beskrevet i tilbudet". Nemnda finner at det er presisert i tilbudsbrevet at kunden må dekke gravekostnadene. Etter nemndas syn var klagers kostnader ikke inkludert i fremlagt tilbud.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 11. januar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.