Sak: 20-072 Klage vedrørende tilknytning - krav om tilbakebetaling – Tensio TS AS

Saken gjaldt uenighet om anleggsbidrag. Klager bestred krav om anleggsbidrag. Klager anførte at han har blitt forskjellsbehandlet av nettselskapet og påpekte at andre kunder i området ble tilbudt at tilførselskabler/stikkledninger til hyttene skulle omlegges til jordledning uten kostnad. Klager anførte også at hans betaling av anleggsbidrag ikke kan regnes som en aksept av tilbudet. Tensio TS AS bekreftet at klager ville ha fått et lavere anleggsbidrag dersom kravet var meldt inn før endring av ordningen om innkreving av anleggsbidrag ble innført, som var fra 01.01.19. Tensio TS AS påpekte at det ikke lenger var tillatt å benytte bunnfradrag etter oppdateringen av regelverket. Tensio TS AS hevdet at fakturert anleggsbidrag var korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Tensio TS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om anleggsbidrag. 

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår § 5. 

Historikk  

19.06.19 – Selskap mottar el-smartmelding fra klagers installatør 

19.07.19 – El-smartmelding behandlet av selskapet, tilbud sendes klager med prisberegning 

Krav

Klager bestrider krav om anleggsbidrag på kr. 17 155. 

Partenes anførsler

Klager anfører at han har blitt forskjellsbehandlet av selskapet, da han hevder at andre kunder i området ble tilbudt at tilførselskabler/stikkledninger til hyttene skulle omlegges til jordledning uten kostnad. 

Klager anfører at det ikke er snakk om en omlegging og oppgradering av anlegg fra 1-fas til 3-fas, da klager mener det var 3-fas i anlegget fra installasjon i 1965. Klager mener selskapet endrer forklaring fra å kalle det oppgradering til å benevne det som målerbytte grunnet at de ikke nådde frem med å kalle det en oppgradering.  

Klager mener at manglende målerbytte er selskapets ansvar, da klager mener å ikke ha mottatt noen beskjed om målerbytte før han mottok brev med varsel om gebyr for manuell avlesning. Klager mener nettselskapet var i kontakt med hans installatør for å bytte måler, og at ansvaret derfor er hos nettselskapet. Klager bestrider krav om gebyr for manuell avlesning. 

Klager anfører at hans betaling av anleggsbidrag ikke kan regnes som en aksept av tilbudet. Det hevdes at de kunder i området som fikk omlegging gjort, ble siste foretatt sommeren 2018, noen måneder før dette var gjort hos klager. Klager hevder at den andre kunden fikk dette gjort kostnadsfritt grunnet bunnfradrag, og mener at han fikk uriktige opplysninger fra selskapet som førte til at klager avventet oppstart av arbeidet, som da skjedde etter endring av regler om bunnfradrag. Klager bestrider derfor krav om anleggsbidrag.  

Tensio TS AS (Tensio) anfører at beregning og innkreving av anleggsbidrag ble utført med hjemmel i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer, kap.16. Det anføres at det ikke er begått forskjellsbehandling av kunder i området.Tensio avviser at de omkringliggende har fått tilbud om nye stikkledninger kostnadsfritt, og hevder at de omkringliggende hytter har stikkledning i jord som alle er bestilt via El-smartmelding ved installatør. Det påpekes at de øvrige i området fikk stikkledninger endret i perioden august 2010 og august 2017, i god tid før nytt regelverk trådte i kraft.  

Tensio bekrefter at klager ville ha fått et lavere anleggsbidrag dersom kravet var meldt inn før endring av ordningen om innkreving av anleggsbidrag, som var fra 01.01.19. Tensio mener at det ikke lenger er tillatt å benytte bunnfradrag etter oppdateringen av regelverket.  

Tensio erkjenner å ha valgt feil produkt, og er usikre på grunnlaget for feilen. Tensio mener det er "Målerbytte" som burde vært benyttet hos klager, og ikke oppgradering fra 1-fas til 3-fas. Tensio fremholder at forskjellen på produktet som er benyttet ikke ville medført annen pris, da den er den samme for begge produkter. Tensio mener således at det kun er beskrivelsen i pristilbudet som er misvisende, og at fakturerte anleggsbidrag er korrekt. 

Tensio viser til brev om målerbytte utstedt juli 2019 og anfører at brevet er til informasjon, og ikke en trussel. I brevet ble det informert om avlesningsgebyr for manuell avlesning dersom måler ikke ble byttet.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om anleggsbidrag.

Fra 01.01.19 ble det vedtatt endringer i kontrollforskriften, hvor det ble bestemt at nettselskapene skal fastsette og kreve inn anleggsbidrag for å dekke hele eller deler av kostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Forskriftsendringen medførte at det ikke lenger var tillatt å bruke bunnfradrag. Formålet med forskriftsendringene var for å sikre at nettselskaper ikke omgår kravet om å kreve anleggsbidrag ved å sette høye bunnfradrag, jf. NVEs høringsdokument nr. 6 av 2018.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Tensio TS AS den 19.06.19 mottok El-smartmelding fra klagers installatør om oppgradering av klagers anlegg. Klager har anført at det var uriktige opplysninger fra innklagde som førte til at klager avventet oppstart av arbeidet på anlegget. Nemnda kan ikke se at klager har dokumentert eller sannsynliggjort at det er gitt uriktige opplysninger. Nemnda er derfor kommet frem til at fakturert anleggsbidrag er korrekt.

Klager anfører at det er benyttet feil produkt og krever tilbakebetalt utgifter til omgjøring til 3 fase. Tensio TS AS erkjenner at det ble valgt feil produkt og at det skulle vært benyttet "Målerbytte" og ikke "overgang fra 1-fas til 3 fas". Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at prisen for produktene er lik og mener derfor at feilen uansett ikke har hatt noen betydning for vederlaget.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.