Sak: 20-176 Klage vedrørende anleggsbidrag – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om beregning og fakturering av anleggsbidrag. Klager bestred fakturert anleggsbidrag. Klager anførte at det har blitt dobbelfakturert for legging av kabler og anførte at dette burde vært inngått i det opprinnelige tilbudet. Klager hevdet at estimat med oppstilling av kostnadene fordelt på arbeids- og materialkostnader ikke var fremlagt forskriftsmessig. Glitre Energi Nett AS anførte at klager har akseptert anleggsbidraget som ble fremstilt før arbeid ble igangsatt. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Glitre Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om beregning og fakturering av anleggsbidrag. 

Regelverk

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer §§ 16-2 og 16-5. 

Historikk 

22.08.19 – Kostnadsestimat for anleggsbidrag tilsendes klager 

23.08.19 – Anleggsbidrag a kr 42 000 aksepteres av klager via SMS 

Krav

Klager bestrider fakturert anleggsbidrag. 

Partenes anførsler

Klager anfører at det har blitt dobbeltfakturert for legging av kabler, og mener dette burde inngått i det opprinnelige tilbudet som ble gitt på kr 42 000. Klager mener dobbeltfakturering gjelder for trekkrør og legging av dette, trekking av kabler samt levering og montering av grensesnittskap. Klager mener også at kostnad for å bytte strømmåler i eksisterende bolig må slettes, da måler ikke er byttet. 

Klager hevder at rør som er lagt er i henhold til selskapets krav. Klager bestrider at kostnadene skyldes dårlig forarbeid fra klagers side. Klager mener at siden de har lagt ned rør og trukket kabler, må dette trekkes fra i anleggsbidragets beregning.  

Klager hevder at estimat med oppstilling av kostnadene fordelt på arbeids- og materialkostnader ikke er fremlagt forskriftsmessig. Det hevdes også at estimat for bytting av stolpe, luftlinje og tilkobling var kr 140 000, og at klagers andel da var kr 42 000. Det hevdes at kostnaden ble kr 98 500, og klager anfører derfor at sitt anleggsbidrag må reduseres tilsvarende.  

Glitre Energi Nett AS (GEN) anfører at klager har akseptert anleggsbidraget på kr 42 000 som ble fremstilt for klager før arbeid ble igangsatt, og at dette ble akseptert per SMS 23.08.19. Det hevdes at det i anleggsbidraget ble forutsatt at klager selv skulle besørge graving av grøft, og at kabel og rør skulle hentes av klager. GEN bestrider at kostnadsestimat på kr 140 000 har vært nevnt i oppstilling til klager. 

Det anføres at rør som er lagt ned ikke er SN8-godkjent, og at anlegget derfor ikke kunne kobles til strømnettet. GEN påpeker at kostnaden for ny legging av rør ikke er fakturert klager. 

GEN mener at trekking av kabel ikke er en egen post, og at dette i utgangspunktet skal besørges av klager. Det opplyses om at deres entreprenør har lagt denne kabelen uten påslag i pris for klager. 

GEN opprettholder sitt krav, og mener at de ikke kan lastes for at rør som er lagt ikke er lagt i henhold til selskapets standard. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om beregning og fakturering av anleggsbidrag. Dette er regulert i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer kap. 16, jf. også Standard Tilknytningsvilkår § 5.

Etter § 16-2 bokstav b skal nettselskapet vederlagsfritt og uten ugrunnet opphold gi informasjon om estimert anleggsbidrag. Estimatet skal minimum inneholde en oppstilling av kostnadene fordelt på arbeids- og materialkostnader, spesifisert som hovedkomponenter. Nettselskapet skal etterberegne anleggsbidraget etter at nettanlegget er ferdigstilt på grunnlag av faktisk påløpte kostnader, jf. § 16-11 første ledd.

Klager har bedt om en mer detaljert og grundigere faktura. Nemnda bemerker at fremlagt faktura ikke spesifiserer de faktiske påløpte kostnadene. Etter nemndas syn må innklagede gi en mer detaljert og grundigere faktura som redegjør blant annet for materialkostnadene og hva arbeidstimene representerer.

Hva gjelder kostnadene til stolpeskifte, viser nemnda til tilbudsbrevet av 22.08.19 og legger til grunn at kostnadene til stolpeskiftet ikke skal inngå i anleggsbidraget.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.