Sak: 21-481 Klage på spenning – krav om erstatning – Lede AS

Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med spenningsvariasjoner. Klager krevde erstattet innkjøp av ny varmepumpe. Klager hevdet at varmepumpen ble ødelagt som følge av høy spenning i nettet tilknyttet hans bolig. Klager viste til telefonsamtale med Lede AS, hvor klager hevdet å ha fått bekreftelse på at det var målt høy spenning inn til hans bolig.  Lede AS anførte at det har oppstått en misforståelse, og mener det ikke har vært for høy spenning inn til klagers bolig. Det vises til et strømbrudd som varte i ca. seks minutter dagen hvor skaden hevdes å ha oppstått. Lede AS avviste at det har vært høy spenning i forbindelse med avbruddet. Lede AS anførte at det ble gitt feil informasjon til klager da det ble bekreftet muntlig at det var overspenning i hans anlegg. Lede AS påpekte at den informasjonen som skulle vært gitt til klager var at det oppstod overstrøm i forbindelse med avbruddet, men ikke overspenning. Lede AS anførte at det ikke foreligger nødvendig årsakssammenheng mellom skaden som er oppstått og avbruddet i strømleveransen til klagers bolig. Lede AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lede AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med spenningsvariasjoner.   

Regelverk

Standard nettleieavtale § 13.   

Historikk

07.07.21 – Skade oppstår  

Krav

Klager krever erstattet innkjøp av ny varmepumpe til kr. 25 000.  

Partenes anførsler

Klager hevder at varmepumpen ble ødelagt som følge av høy spenning i nettet tilknyttet hans bolig. Klager viser til telefonsamtale med en person i Lede, hvor klager hevder å ha fått bekreftelse på at det var målt høy spenning inn til hans bolig. Klager mener at senere saksbehandling hvor Lede avviser høy spenning har ført til svekkelse av selskapets troverdighet i saken.   

Klager hevder det er et gjengående problem med høy spenning tilknyttet hans bolig, og mener Lede bør ta tak i dette. Klager krever at Lede dekker hans kostnader i forbindelse med innkjøp av ny varmepumpe.   

Lede AS (Lede) anfører at det har oppstått en misforståelse, og mener det ikke har vært for høy spenning inn til klagers bolig. Det vises til et strømbrudd som varte i ca. seks minutter dagen hvor skaden hevdes å ha oppstått. Lede avviser at det har vært høy spenning i forbindelse med avbruddet.  

Lede anfører at det ble gitt feil informasjon til klager da det ble bekreftet muntlig at det var overspenning i hans anlegg. Lede mener den informasjonen som skulle vært gitt til klager var at det oppstod overstrøm i forbindelse med avbruddet, men ikke overspenning. Lede påpeker at dette har vært forklart grundig overfor klager ved flere anledninger.  

Lede anfører at det ikke foreligger nødvendig årsakssammenheng mellom skaden som er oppstått og avbruddet i strømleveransen til klagers bolig. Det vises til at strømbruddet skyldtes forhold utenfor selskapets kontroll, og trolig årsak er oppgitt å være fugl på høyspentlinjen. Det vises til at 2 256 anlegg ble berørt av strømavbruddet.   

Lede avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder erstatningskrav.  

Klager har anført at det har vært overspenning som har vært levert hans bolig og som har ført til skade på hans varmepumpa. Lede AS tilbakeviser klagers anførsler og viser til at det oppstod overstrøm i forbindelse med avbruddet den 07.07.21, men ikke overspenning i forbindelse med avbruddet.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.    

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings-, eller kontrollmulighet.     

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Lede AS sitt nett den 07.07.21. Feilen har ført til driftsforstyrrelser hos klager med utkobling av nettet. Avbruddet er et kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1.   

Etter nemndas syn er det ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Nemnda viser også til at det var 2 256 anlegg som ble berørt av driftsforstyrrelsen. Etter nemndas syn er det sannsynlig at flere kunder ville fått skader og fremmet krav hvis det hadde vært kvalitetsavvik ved leveransen fra Lede AS. Skaden er etter dette ikke en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets tjeneste.  

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Lede AS ikke erstatningsansvarlig.   

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 2. mai 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.