Innhold

Sak: 15-062 Klage vedrørende kostnad for omlegging av lavspentlinje – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt tilbud og aksept av endringskostnad for omlegging av lavspentlinje. Klager skulle bygge hus og stolper måtte flyttes. Han mottok tilbud om endringskostnad med et grovestimat på kr 11 120 og aksepterte, men fikk beskjed om at det var feil i tilbudet og mottok nytt tilbud på kr 34 257. Klager klaget og hevdet nettselskapet måtte stå ved sitt første tilbud og avviste å betale mer enn det aksepterte grovestimatet på kr 11 120. Agder Energi Nett AS viste til at det første tilbudet på kr 11 120 ble akseptert, men arbeidet ble ikke igangsatt. Agder Energi Nett AS fant senere at estimatet var feil og ga et nytt grovestimat tilbud på kr 34 257. Da klager signerte det nye tilbudet, var han innforstått med at grovestimatet lød på kr 34 257. Agder Energi Nett AS presiserte at det uttrykkelig var uttalt at beløpet var å betrakte som et grovestimat og at det var de endelige og faktiske kostnader som til slutt skulle betales. Nemnda kunne ikke se at det nye tilbudet var urimelig eller for øvrig i strid med avtaleloven. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tilbud og aksept av endringskostnad.

Regelverk

Standard Tilknytningsavtale § 3-10. Avtaleloven § 36.

Historikk

25.11.14 – Tilbud på endringskostnad på kr. 11 120

28.11.14 – Akseptert. Akseptdokumentet viste til beregningsgrunnlaget av 25.11.14.

02.03.15 – Nytt tilbud på endringskostnad på kr 34 257

03.03.15 – Klager protesterte på høyere kostnad og tilbød seg å betale kr 20 000

09.04.15 – Siste tilbud fra AEN akseptert. Akseptdokumentet viste til beregningsgrunnlaget av 02.03.15.

Krav

Klager avviser å betale mer enn det første aksepterte grovestimatet på kr 11 120.

Partenes anførsler

Klager skulle bygge hus og stolper måtte flyttes. Klager mottok tilbud om endringskostnad med et grovestimat på kr 11 120 datert 25.11.14. Klager signerte akseptdokumentet den 28.11.14.

Arbeidet ble ikke igangsatt.

Klager fikk beskjed om at det var feil i det første tilbudet og mottok nytt tilbud om endringskostnad med et grovestimat på kr 34 257 datert 02.03.15. Klager sendte umiddelbart en klage til AEN og mente AEN selv måtte dekke den økte kostnaden siden de selv hadde gjort feil. Klager signerte akseptdokumentet den 09.04.15. Akseptdokumentet lød på kr 11 120.

Klager hevder nettselskapet må stå ved sitt tilbud og avviser å betale mer enn det aksepterte grovestimatet på kr 11 120. Klager påberoper seg god tro da det samme beløpet ble gjentatt i det nye akseptdokumentet.

Agder Energi Nett AS ga først et tilbud med grovestimat på kr 11 120. Dette ble akseptert. Arbeidet ble ikke igangsatt. Senere fant AEN at estimatet var feil og ga et nytt tilbud med grovestimat på kr 34 257.

Ved en inkurie var det beløpet som sto i det første tilbudet, kr 11 120, kommet med i akseptdokumentet i det nye tilbudet. Da klager signerte det nye tilbudet, var klager innforstått med at grovestimatet lød på kr 34 257 ut fra at klager allerede hadde klaget på størrelsen på dette beløpet. Det er helt klart at det er beregningsgrunnlaget av 02.03.15 som fulgte akseptbrevet som er det gjeldende, nye tilbudet.

presiserer at det uttrykkelig er uttalt at beløpet er å betrakte som et grovestimat. Det tas i avtalen derfor forbehold vedrørende endringsordre. Alminnelig prisregulering og andre forhold kan påvirke kostnadene, herunder tekniske forutsetninger for den praktiske gjennomføring av arbeidet.

Det er følgelig viktig å merke seg at det er de endelige og faktiske kostnader som til slutt skal betales og ikke ovennevnte grovestimat. Sluttoppgjør baseres på virkelig påløpte regnskapskostnader.

Agder Energi Nett AS hevder at dersom arbeidet skal påbegynnes, må det nye tilbudet på kr 34 257 aksepteres med de betingelser som følger av avtalen.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tilbud og aksept av endringskostnad for omlegging av lavspentlinje.

Nemnda anser denne saken for å være regulert i Standard Tilknytningsavtale § 3-10 om flytting eller fjerning av ledninger/nett og ikke i § 5 om anleggsbidrag.

I henhold til § 3-10 kan det kreves flytting, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsanlegg. Nettselskapet utfører normalt arbeidet for rekvirentens regning.

Forbrukerrådets representanter bemerker på generell basis at kostnadsoverslaget som gis av selskapet må være mest mulig reelt. Dette for å gi forbrukeren mulighet til å vurdere hvorvidt arbeidet skal igangsettes eller ikke.

Nemnda legger til grunn at arbeidet ikke ble igangsatt basert på det første prisestimatet. Nemnda legger videre til grunn at det i utgangspunktet, selv om det er gitt et grovestimat er det de reelle kostnadene som skal betales. Klager ikke kan ha vært i aktsom god tro da han undertegnet det andre tilbudet med forventninger om å betale i hht det første estimatet.

Etter en samlet vurdering kan ikke nemnda se at nytt tilbud med endringskostnad på kr 34 257 vil være urimelig eller for øvrig i strid med avtaleloven.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 15. juni 2015

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Ola Bergheim, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Saken gjelder tilbud og aksept av endringskostnad.

Regelverk: Standard Tilknytningsavtale § 3-10. Avtaleloven § 36.

Historikk:

25.11.14 – Tilbud på endringskostnad på kr. 11 120

28.11.14 – Akseptert. Akseptdokumentet viste til beregningsgrunnlaget av 25.11.14.

02.03.15 – Nytt tilbud på endringskostnad på kr 34 257

03.03.15 – Klager protesterte på høyere kostnad og tilbød seg å betale kr 20 000

09.04.15 – Siste tilbud fra AEN akseptert. Akseptdokumentet viste til beregningsgrunnlaget av 02.03.15.

Krav: Klager avviser å betale mer enn det første aksepterte grovestimatet på kr 11 120.

Partenes anførsler:

Klager skulle bygge hus og stolper måtte flyttes. Klager mottok tilbud om endringskostnad med et grovestimat på kr 11 120 datert 25.11.14. Klager signerte akseptdokumentet den 28.11.14.

Arbeidet ble ikke igangsatt.

Klager fikk beskjed om at det var feil i det første tilbudet og mottok nytt tilbud om endringskostnad med et grovestimat på kr 34 257 datert 02.03.15. Klager sendte umiddelbart en klage til AEN og mente AEN selv måtte dekke den økte kostnaden siden de selv hadde gjort feil. Klager signerte akseptdokumentet den 09.04.15. Akseptdokumentet lød på kr 11 120.

Klager hevder nettselskapet må stå ved sitt tilbud og avviser å betale mer enn det aksepterte grovestimatet på kr 11 120. Klager påberoper seg god tro da det samme beløpet ble gjentatt i det nye akseptdokumentet.

Agder Energi Nett AS ga først et tilbud med grovestimat på kr 11 120. Dette ble akseptert. Arbeidet ble ikke igangsatt. Senere fant AEN at estimatet var feil og ga et nytt tilbud med grovestimat på kr 34 257.

Ved en inkurie var det beløpet som sto i det første tilbudet, kr 11 120, kommet med i akseptdokumentet i det nye tilbudet. Da klager signerte det nye tilbudet, var klager innforstått med at grovestimatet lød på kr 34 257 ut fra at klager allerede hadde klaget på størrelsen på dette beløpet. Det er helt klart at det er beregningsgrunnlaget av 02.03.15 som fulgte akseptbrevet som er det gjeldende, nye tilbudet.

AEN presiserer at det uttrykkelig er uttalt at beløpet er å betrakte som et grovestimat. Det tas i avtalen derfor forbehold vedrørende endringsordre. Alminnelig prisregulering og andre forhold kan påvirke kostnadene, herunder tekniske forutsetninger for den praktiske gjennomføring av arbeidet.

Det er følgelig viktig å merke seg at det er de endelige og faktiske kostnader som til slutt skal betales og ikke ovennevnte grovestimat. Sluttoppgjør baseres på virkelig påløpte regnskapskostnader.

AEN hevder at dersom arbeidet skal påbegynnes, må det nye tilbudet på kr 34 257 aksepteres med de betingelser som følger av avtalen.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tilbud og aksept av endringskostnad for omlegging av lavspentlinje.

Nemnda anser denne saken for å være regulert i Standard Tilknytningsavtale § 3-10 om flytting eller fjerning av ledninger/nett og ikke i § 5 om anleggsbidrag.

I henhold til § 3-10 kan det kreves flytting, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsanlegg. Nettselskapet utfører normalt arbeidet for rekvirentens regning.

Forbrukerrådets representanter bemerker på generell basis at kostnadsoverslaget som gis av selskapet må være mest mulig reelt. Dette for å gi forbrukeren mulighet til å vurdere hvorvidt arbeidet skal igangsettes eller ikke.

Nemnda legger til grunn at arbeidet ikke ble igangsatt basert på det første prisestimatet. Nemnda legger videre til grunn at det i utgangspunktet, selv om det er gitt et grovestimat er det de reelle kostnadene som skal betales. Klager ikke kan ha vært i aktsom god tro da han undertegnet det andre tilbudet med forventninger om å betale i hht det første estimatet.

Etter en samlet vurdering kan ikke nemnda se at nytt tilbud med endringskostnad på kr 34 257 vil være urimelig eller for øvrig i strid med avtaleloven.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 15. juni 2015

Espen Lindbøl, leder
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Ola Bergheim, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.