Sak: 15-311 Klage vedrørende tilknytningsgebyr – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt tvist om tilknytningsgebyr. Klager avviste krav om tilknytningsgebyr. Klager viste til at han fikk endelig pris fra installatør. Klager hevdet at han aldri har samtykket i et tilknytningsgebyr. TrønderEnergi Nett AS påpekte at det er ordinær praksis at ved etablering av nye anlegg, er det installatøren som er kundens kontaktpunkt. Nettselskapets viste til at det er installatøren som skulle opplyst om tilknytningsgebyret i sin kontakt ut mot kunden. TrønderEnergi opprettholdt sitt krav om tilknytningsgebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om tilknytningsgebyr.

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår § 4-5. Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) §§ 13-5, 13-6 og 17-4.

Historikk

19.09.14 – Installatør innmeldte ny installasjon til TrønderEnergi.

07.10.14 – Nytt anlegg tilkoblet

15.02.15 – TrønderEnergi fjernet ordningen med tilknytningsgebyr.

Klager klaget inn tilknytningsgebyret til NVE 19.11.14. NVE fattet vedtak den 07.04.15, der klager ikke ble gitt medhold. Videre klaget klager inn tilknytningsgebyret til OED. OED fattet vedtak den 17.11.15, der klager også ikke ble gitt medhold.

Krav

Klager avviser krav om tilknytningsgebyr pålydende kr. 16 250,-.

Partenes anførsler

Klager viser til at han har fått installert to nye sikringsskap i sin bolig, og at han fikk endelig pris på denne jobben fra installatør. Anlegget ble tilkoblet den 07.10.14. Etter at ny installasjon var tilkoblet, mottok klager krav om tilknytningsgebyr fra TrønderEnergi.

Klager hevder at han aldri har samtykket i et tilknytningsgebyr. Klager peker på at han ikke har underskrevet eller bestilt noe fra nettselskapet. Klager viser til kontrollforskriften og hevder at nettselskapet har en informasjonsplikt om tilknytningsgebyr og at avtale om tilknytning skal inngås direkte mellom nettselskapet og hver enkelt kunde.

Klager hevder at han ikke kan ilegges tilknytningsgebyr og viser til at det var installatøren som har lagt inn bestillingen hos nettselskapet.

TrønderEnergi Nett AS (TEN) viser til at det ble innmeldt ny installasjon den 19.09.14. Den innmeldte installasjonen er et nytt 3-faset anlegg med eget overbelastningsvern 3x32A. Etableringen av det nye anlegget utløste et tilknytningsgebyr på kr. 16 250,-. Klager ble registrert som kunde og fakturert tilknytningsgebyret på bakgrunn av installatørens opplysninger ved bestillingen.

TEN påpeker at det er ordinær praksis at ved etablering av nye anlegg, er det installatøren som er kundens kontaktpunkt mot TEN. Installatøren har som profesjonell aktør undersøkelsesplikt og opplysningsplikt ovenfor kunden. TEN viser til at det er installatøren som skulle opplyst om tilknytningsgebyret i sin kontakt ut mot kunden.

TEN anser tilknytningsgebyret for rettmessig og opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om tilknytningsgebyr.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår, også kalt tilknytningsavtalen, §4-5, kan nettselskapet fastsette at det ved nye tilknytninger eller ved oppdimensjonering av en eksisterende tilknytning betales et tilknytningsgebyr, jf. også kontrollforskriften § 17-4. Nemnda legger til grunn at nettselskapet ikke er forpliktet til å ta tilknytningsgebyr, men dersom nettselskapet velger å benytte tilknytningsgebyret skal det pålegges alle nye tilknytninger i nettet. Nemnda bemerker at dette er viktig for å bevare prinsippet om at kunder behandles likt.

I denne saken har installatøren inngått avtale med nettselskapet om ny tilknytning på vegne av klager, uten å informere klager om tilknytningsgebyret. Spørsmålet er hvorvidt bindende avtale er inngått mellom nettselskapet og klager idet det var installatør, og ikke kunden selv, som har foretatt bestillingen hos nettselskapet.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at nettselskapet må kunne basere seg på at kundens representant, elektroinstallatøren, formidler kunnskapen sin til kunden. Nemnda viser for øvrig til NVEs (Norges vassdrag og energidirektorat) og OEDs (Olje og energidepartement) vurdering, hvor det fremgår at nettselskapet kun er forpliktet til å informere om tilknytningsgebyr i forkant av tilknytningen, dersom kunden forespør slik informasjon.

Nemnda viser videre til tilknytningsavtalens bestemmelser, særlig §§ 2-2 og 2-3. Nemnda bemerker at bestemmelsene tolkes dit hen at det er forutsatt at kommunikasjonen mellom nettselskapet og eier av den elektriske installasjonen som tilknyttes distribusjonsnettet, går gjennom en representant. Nemnda legger til grunn at selv om avtaleforholdet gjelder mellom nettselskapet og nettkunden, regulerer ikke tilknytningsavtalen på hvilken måte avtaler kommer i stand.

Etter nemndas syn foreligger det ingen individuell orienteringsplikt etter tilknytningsavtalens bestemmelser. Nemnda legger til grunn at installatøren har hatt en oppdragsfullmakt til å utføre arbeidet på vegne av klager, og dermed bundet klager overfor nettselskapet. At installatøren ikke har meldt om tilknytningsgebyret til klager, er et internt mellomværende mellom klager og installatør.

Nemnda har med dette kommet frem til at bindende avtale anses inngått, og TEN kan kreve tilknytningsgebyr fra klager.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 29. februar 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.