Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

213 resultater

Type artikkel
Velg område
213 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-227 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at strømbruddet var innenfor selskapets kontroll. Klager anførte at det var overspenning fra Tensios nettstasjon som førte til strømbrudd. Klager viste til at det ikke var skader på kurssikringer eller el-installasjonen i fritidsboligen, kun overslag på inntakssikring. Tensio TS AS opplyste at årsaken til strømbruddet var utfall hos Statnett, noe som medførte at alle sluttkunder som hadde forsyning under samme trafostasjon som klager ble berørt. Tensio TS AS opplyste at det ikke var skader i nettstasjonen eller andre nettkomponenter etter utfallet, og avviste derfor at skaden på klagers anlegg har oppstått som følge av overspenning. Tensio TS AS avviste erstatningsansvar, og påpekte at det ikke er påvist tilstrekkelig årsakssammenheng til å utløse erstatningsansvar. Tensio TS AS anførte at skadene skyldes stor lynaktivitet i området, og dette er utenfor deres kontrollsfære. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-216 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om ansvar etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at elektrisk utstyr ble skadet etter strømbrudd. Klager anførte at det ikke var et normalt strømbrudd, men mulig for høy spenning som førte til skaden. Klager reagerte på at Glitre Energi Nett AS ikke har dokumentert spenningsmålinger. Glitre Energi Nett AS viste til at strømbruddet skyldtes ødelagt lavspentsikring. Glitre Energi Nett AS vist til at feilen berørte 34 andre kunder og påpekte at det ikke er meldt inn andre erstatningskrav. Glitre Energi Nett AS hevdet at strømbruddet var innenfor hva elektriske apparater skal tåle. Glitre Energi Nett AS viste til logg fra klagers måler og påpeker at loggen ikke viser feilmeldinger. Glitre Energi Nett AS hevdet at det ikke har vært spenning som har vært utenfor forskriftskravet og at det ikke foreligger en årsakssammenheng mellom strømavbruddet og klagers skader, og avviste på denne bakgrunn erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-196 Klage vedrørende krav om erstatning – Haugeland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for dekning av utgifter etter strømutfall. Klager krevde utgifter til rørleggerutrykning dekket. Klager krevde utgifter til rørleggerutrykning dekket etter faseutfall, herav kostnadene som tilkom for oppstart og undersøkelse av varmepumpen. Klager opplyste at det var nødvendig å kontakte fagpersonell i forbindelse med dette, slik at garantien på varmepumpen skulle opprettholdes. Klager påpekte at selskapet må dekke kostnadene da sikkerhetsfunksjonen i varmepumpen ikke ville slått ut dersom det ikke hadde vært feil i strømleveransen. Haugaland Kraft Nett AS avviste økonomisk ansvar for utkallelse av rørlegger for assistanse med varmepumpe. Haugaland Kraft Nett AS viste til at de ikke hadde indikasjon til feil i deres nett, og ba derfor klager om å kontakte elektriker. Haugaland Kraft Nett AS erkjente at elektriker avdekket at årsaken lå utenfor klagers nett, og at de så rykket ut for å fikse feilen på endeavslutning på stikkledning. Haugaland Kraft Nett AS viste til at klagers kostnader til elektriker er refundert. Haugaland Kraft Nett AS erkjente at det har oppstått misforståelser mellom klager og saksbehandler i løpet av saksbehandlingen, ved at saksbehandler hadde sagt seg enig i at utlegg for utgifter til elektriker og rørlegger skulle dekkes av nettselskapet. Dette ble senere tilbakevist av saksbehandler. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 21-188 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av utgifter – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker på dekket. Klager antok at feilen var i hans eget anlegg da han så at naboboligene hadde strøm og kontaktet derfor elektriker. Klager påpekte at det var stor sannsynlighet for at feilen skyldtes feil i eget anlegg grunnet lys hos naboene, og at dette var bakgrunnen for at nettselskapet ikke ble kontaktet først. Klager opplyste om at han ikke var klar over hvordan han skulle forholde seg ved problemer med strømtilførsel til hans bolig, og hevdet det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om dette på nettselskapets nettsider. Haugaland Kraft Nett AS viste til at det var en høyspentsikring som var utløst i en meget kald periode som førte til strømbrudd. Haugaland Kraft Nett AS viste til sine nettsider som hevdes å gi utfyllende informasjon om dette. Haugaland Kraft Nett AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 5. Sak: 21-173 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde erstatning for ødelagt mat etter strømbrudd. Klager hevdet at det har vært et stort etterslep i linjeryddingen, og påpekte at flere strømbrudd kunne vært unngått. Klager avviste at han kunne begrenset tapet, og viste til tilbakemeldingen han fikk fra Mattilsynet. Glitre Energi Nett AS avviste at de skal påta seg et utvidet ansvar etter strømbruddet. Glitre Energi Nett AS viste til at det var unormalt mange strømbrudd flere steder i forsyningsområdet denne dagen grunnet tung og våt snø i perioden, og at det hovedsakelig var trær utenfor ryddebeltet som falt over linjene og medførte strømbrudd. Glitre Energi Nett AS viste til at klager har en plikt til å begrense tapet. Glitre Energi Nett AS beklaget det inntrufne, men mener de har kompensert klager for dette i tråd med gjeldende regelverk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 21-151 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømbrudd. Klager hevdet at elektrisk utstyr ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at dokumentasjonen i saken tilknyttet reparasjoner og befaring av elektriker bekrefter at det foreligger en årsakssammenheng mellom klagers ødelagte elektriske apparater og strømbruddet. Klager krevde utgifter for reparasjon og nye produkter dekket. Glitre Energi Nett AS viste til at det ikke var mangelfull spenningskvalitet i perioden, og at de derfor ikke kan se at det foreligger en årsakssammenheng mellom strømbruddet og klagers ødelagte elektriske apparater. Glitre Energi Nett AS opplyste om at strømbruddet skyldtes ekstremvær med store mengder tung snø. Glitre Energi Nett AS mener at deres arbeid med linjerydding var gjort i henhold til forskrifter om dette, og at vedlikehold av linjene er en høy prioritet hos selskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 21-123 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at strømbruddet medførte skade på el-bil og tv. Klager anførte at ladekabelen som ble brukt er original og av et godkjent verksted. Klager påpekte at ladekabelen gav beskjed om at det var oppstått en feil da det ikke var mulig å lade bilen lenger. Klager hevdet at feilen ikke hadde oppstått dersom han hadde blitt varslet om avbruddet. Norgesnett AS viste til at årsaken til feilen var en ødelagt høyspentsikring. Norgesnett AS viste til at slike feil er vanlige i ett strømnett og dyre elektriske komponenter skal beskyttes med eget vern. Norgesnett har tilbudt en kompensasjon som ble avvist av klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 21-122 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til det elektriske utstyret "Ring hytta varm" dekket. Klager hevdet at det elektriske utstyret som styrer strømmen til varmeovnen ble skadet etter gjentatte strømbrudd. Klager anførte at antallet og hyppigheten av strømbruddene var årsaken til skaden og ikke selve karakteren av strømbruddet. Glitre Energi Nett AS viste til at det var mange strømbrudd som var forårsaket av mye tung og våt snø, men at alle var av en slik karakter som elektrisk utstyr skal tåle. Glitre Energi Nett AS anførte at det ekstreme været som var, anses for å være utenfor nettselskapets kontroll og har derfor avvist klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 21-063 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at det har vært spenningsvariasjoner i nettet som har medført ødelagt termostat i gulvet. Klager opplyste at elektriker informerte om at årsaken til skaden sannsynlig var strømbruddet. Klager anførte at det er urimelig at han skal være ansvarlig for dårlig spenningskvalitet og mener at dette er innenfor nettselskapets ansvar. Elvia AS anførte at høyspent luftledningsnett er utsatt for ytre påkjenninger som vær/vind, snø/is, fugl, tordenaktivitet o.l og slike hendelser er beklagelige, men utenfor nettselskapets kontrollsfære. Elvia AS påpekte at det kun har vært strømbrudd og at spenningskvaliteten har vært innenfor leveringsforskriften. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 21-052 Klage vedrørende krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Klager viste til at hans datamaskin ble ødelagt etter strømbruddet. Klager hevdet at det er bekreftet at hovedkortet på datamaskinen ble ødelagt på grunn av strømbruddet. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Glitre Energi Nett AS opplyste at loggen til måleren viste at strømbruddet varte i 4 minutter og 9 sekunder. Glitre Energi Nett AS opplyste at ingen av deres målinger viste at spenningen var utenfor forskriftskravet. Glitre Energi Nett AS viste til at det var et normalt strømbrudd som elektriske apparater skal tåle. Glitre Energi Nett AS hevdet derfor at det ikke var årsakssammenheng mellom skaden og hendelsen i nettet og mente derfor at de ikke var ansvarlige. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.