Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

161 resultater

Type artikkel
Velg område
161 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 16-213 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning – Skånevik og Ølen Kraftlag SA

  Saken gjaldt tvist om overspenning og krav om erstatning. Klager krevde utgifter til elektrisk utstyr dekket. Klager krevde også for tort og svie, samt at krav om nettleie frafalles. Klager hevdet at det har vært overspenning levert hans bolig over lengre tid. Skånevik og Ølen Kraftlag SA viste til at de ikke på noe tidspunkt er funnet feil på deres nett som indikerer at det skulle gi livsfarlige overspenninger på klager sitt anlegg. Skånevik og Ølen Kraftlag SA avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 16-199 Klage vedrørende flytting av fordelingsskap – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om flytting av fordelingsskap. Klager mente at Hafslund var ansvarlig for flytting av fordelingsskapet og krevde utgifter til dette dekket. Klager mente at det ikke var festet noen servitutt til boligen. Klager mente at så lenge det ikke står i skjøtet at han er pliktig til å ha fordelingsskapene på hans tomt, så har energiselskapet ingen rett til å kreve det. Hafslund Nett AS mente at klager har ervervet eiendommen med en synlig servitutt. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 16-172 Klage vedrørende farlig avfall ved stolper – krav om erstatning – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med høyspentlinje. Klager krevde utgifter til entreprenør for tilkjøring av masser, utgifter til entreprenør for reparasjon av området samt øvrig tap dekket. Klager hevdet at det var opprettet en muntlig avtale om vederlagsfri flytting av høyspentlinjen i 1996. Klager viste til at selskapet har gjort flere tarifferingsfeil som kan ha ført til merkostnader. Troms Kraft Nett AS avviste klagers krav. Troms Kraft Nett AS hevdet at det aldri har vært inngått avtale. NVE og OED fattet vedtak om beregning av anleggsbidraget i klagers favør. Nemnda kan ikke se at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at det er inngått muntlig avtale. Nemnda tar ikke stilling til de offentligrettslige- og utmålingsproblemstillingene. Nemnda uttalte at det er nettselskapets plikt å rydde bort farlig avfall når det oppstår. Nemnda anbefaler klager å kontakte nettselskapet dersom problemer med farlig avfall oppstår igjen. Nemnda anbefaler klager å ta imot innklagedes tilbud om 4500 kroner i kompensasjon for det ryddearbeidet hun har gjort rundt mastepunkt. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 4. Sak: 16-170 Klage vedrørende dekning av utgifter til utrykning – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt dekning av utgifter til vaktuttrykking. Klager ringte Skagerak Nett AS og informerte om at boligen var strømløs. Klager oppdaget etter telefonsamtalen at hovedbryteren i sikringsskapet hadde løst ut. Klager avviste fakturert krav og krevde beløpet refundert. Skagerak Nett AS påpekte at det er i deres rutiner at alle kunder som melder feil som fører til utrykning og det ikke blir funnet feil på Skagerak sitt anlegg, må betale for utrykningen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 16-145 Klage vedrørende jordfeil – Dalene Energi IKS

  Saken gjaldt krav om erstatning som følge av jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager tok kontakt med Dalene Energi IKS etter gjentatte strømbrudd. Elektriker fant ikke feil. Flere jordfeilbrytere ble montert. Dalene Energi IKS fant feil i kommunens gatelys. Dalene Energi IKS viste til at de har mottatt flere meldinger om jordfeil og rykket ut. Feilen ble lokalisert ved bruk av jordfeilvarsel i trafokretsen. Dalene Energi IKS viste til at en jordfeilbryter normalt ikke skal slå ut ved feil i utenforliggende nett. Dalene Energi IKS avviste erstatningsansvar.

 6. Sak: 16-135 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av utgifter til elektriker – Årdal Energi KF

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager viser til at deler av boligen var strømløs etter strømbrudd. Klager sjekket sikringene og fant ingen feil. Klager fryktet feil i ledningsnettet i huset og tok derfor kontakt med elektriker. Årdal Energi KF viste til at det var klager selv som kontaktet elektriker for å rette feilen. Årdal Energi KF avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 16-124 Klage vedrørende overspenning – krav om dekning av forsikringens egenandel – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager viste til at på grunn av overspenning ble varmepumpen havarert. Klager mente at Eidsiva har ansvar for rydde sine linjer tilstrekkelig, selv om treet stod utenfor ryddebeltet. Eidsiva Nett AS hevdet at hendelsen ikke var innenfor deres ryddebelte og utenfor deres kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 16-072 Klage vedrørende overspenning – krav om erstatning – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde utgifter for reparasjon av varmepumpe dekket. Klager viste til at på grunn av overspenning ble varmepumpen ødelagt. Klager mente at Eidsiva har ansvar for å sikre eget anlegg mot uønskede spenningsvariasjoner og hevdet at det ikke er gjort i tilstrekkelig grad. Eidsiva Nett AS hevdet at hendelsen ikke var innenfor deres ryddebelte og utenfor deres kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 16-008 Klage vedrørende sikringsbrudd – krav om erstatning og dekning av utgifter – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning og dekning av utgifter etter sikringsbrudd. Klager har fremsatt flere krav. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Videre krevde klager dekket merkostnader for kjøp av elektriske artikler, erstatning for medgått arbeidstid ved innkjøp og flytting av gjenstander, renter og erstatning for tort og svie. TrønderEnergi Nett AS hevdet at hendelsen er utenfor selskapets kontroll. Nettselskapet avviste erstatningsansvar. Nemnda anbefalte at klager fikk dekket utgifter til elektriker og renter 30 dager etter påkrav. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

 10. Sak: 13-246 Klage vedrørende krav om erstatning for skade på datamaskin som følge av strømavbrudd – BKK Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar. Klager krevde erstatning for ødelagt strømforsyningsdel i datamaskin med kr 935. Han viste til at elektriske klokker og datamaskiner stoppet ved strømbrudd og at etter at strømmen kom tilbake ville den ene datamaskinen ikke starte. BKK Nett AS viste til at det oppsto en kort utkobling og årsaken sannsynligvis skyldtes fugl på linjen. Nemnda fant det mest sannsynlig at fugl på linjen utløste feilen og la til grunn at dette var utenfor nettselskapets kontroll. Nemnda fant videre at det ikke var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade og at selskapet ikke var erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.