Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

206 resultater

Type artikkel
Velg område
206 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-122 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til det elektriske utstyret "Ring hytta varm" dekket. Klager hevdet at det elektriske utstyret som styrer strømmen til varmeovnen ble skadet etter gjentatte strømbrudd. Klager anførte at antallet og hyppigheten av strømbruddene var årsaken til skaden og ikke selve karakteren av strømbruddet. Glitre Energi Nett AS viste til at det var mange strømbrudd som var forårsaket av mye tung og våt snø, men at alle var av en slik karakter som elektrisk utstyr skal tåle. Glitre Energi Nett AS anførte at det ekstreme været som var, anses for å være utenfor nettselskapets kontroll og har derfor avvist klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 21-063 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at det har vært spenningsvariasjoner i nettet som har medført ødelagt termostat i gulvet. Klager opplyste at elektriker informerte om at årsaken til skaden sannsynlig var strømbruddet. Klager anførte at det er urimelig at han skal være ansvarlig for dårlig spenningskvalitet og mener at dette er innenfor nettselskapets ansvar. Elvia AS anførte at høyspent luftledningsnett er utsatt for ytre påkjenninger som vær/vind, snø/is, fugl, tordenaktivitet o.l og slike hendelser er beklagelige, men utenfor nettselskapets kontrollsfære. Elvia AS påpekte at det kun har vært strømbrudd og at spenningskvaliteten har vært innenfor leveringsforskriften. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 21-052 Klage vedrørende krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Klager viste til at hans datamaskin ble ødelagt etter strømbruddet. Klager hevdet at det er bekreftet at hovedkortet på datamaskinen ble ødelagt på grunn av strømbruddet. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Glitre Energi Nett AS opplyste at loggen til måleren viste at strømbruddet varte i 4 minutter og 9 sekunder. Glitre Energi Nett AS opplyste at ingen av deres målinger viste at spenningen var utenfor forskriftskravet. Glitre Energi Nett AS viste til at det var et normalt strømbrudd som elektriske apparater skal tåle. Glitre Energi Nett AS hevdet derfor at det ikke var årsakssammenheng mellom skaden og hendelsen i nettet og mente derfor at de ikke var ansvarlige. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 21-043 Klage vedrørende strømbrudd – krav om kompensasjon – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om refusjon grunnet strømbrudd og spenningskvalitet. Klager krevde at hun kompenseres nettleien når strømbrudd oppstår. Klager hevdet at Elvia AS ikke oppfylte kravene om leveringskvalitet. Klager opplyste at det i en periode var registrert 29 feilmeldinger på strømnettet som førte til strømbrudd, og at flere av disse ikke var varslet. Elvia AS viste til at mange av strømbruddene som klager har vært rammet av skyldes ytre forstyrrelser på luftlinjenettet. Elvia anførte at dette er årsaker som er utenfor selskapets kontroll, og som dermed ikke medfører et kontrollansvar. Elvia AS anførte at linjeryddingsarbeid gjøres i henhold til gjeldende forskriftskrav. Elvia AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 5. Sak: 21-035 Klage vedrørende krav om erstatning – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at gjentatte strømbrudd forårsaket flere skader i hans bolig og fjøs. Klager hevdet at skaden kunne ha vært forhindret dersom Elvia hadde gjort nødvendig linjerydding. Elvia AS viser til at det var driftsavbrudd som var forårsaket av trefall på regionallinja. Elvia AS anførte at driftsforstyrrelsen skyldtes forhold utenfor deres kontroll, som det ikke var mulig å forhindre eller unngå. Elvia AS påpekte at deres avdeling for vedlikehold har fulgt opp syklusbaserte planer for linjerydding og at dette arbeidet er gjort i henhold til gjeldende forskriftskrav. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 20-568 Klage vedrørende fakturert gebyr etter strømbrudd – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold i forbindelse med utrykning. Klager avviste krav om utrykningsgebyr. Klager anførte at hun kontaktet nettselskapet etter strømstans i sin bolig i god tro om at det var riktig prosedyre. Klager avviste at nettselskapet har opplyst henne om utrykningsgebyr før utrykningen fant sted. Agder Energi Nett AS anførte at de har stilt kontrollspørsmål til klager og hevdet at det ble informert om utrykningsgebyret. Agder Energi Nett AS anførte at strømstansens direkte årsak var jordfeilbryter i klagers eget anlegg. Agder Energi Nett AS avviste at det har vært en forsinkelse eller mangel ved selskapets ytelse og viste til at klager svarer for feil og mangler i eget anlegg. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-567 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for elektrisk utstyr. Klager krevde erstatning for ødelagte elektriske apparater. Klager anførte at nettselskapet må bære ansvaret for jordfeil i klagers trafokrets, og hevdet at dette var årsaken til at flere elektriske apparater er blitt ødelagt. Klager viste til målerbyttet og anførte at det oppstod ytterligere feil da sikringene for vaskemaskin og komfyr ble utløst. Glitre Energi Nett AS avviste klagers påstand om at målerbytte var årsak til at elektriske apparater ryker. Glitre Energi Nett AS avviste erstatningsansvar for klagers ødelagte elektriske apparater da de ikke finner noen hendelser i nettet som skulle tilsi at apparater ikke lenger skulle virke. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 20-552 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Linea AS

  Saken gjaldt tvist om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde at nettselskapet bekreftet at det har vært spenningsvariasjoner slik at forsikringsselskapet kan utbetale erstatning for ødelagt gjenstand. Klager anførte at det har vært flere strømbrudd i hans bolig, og at flere gjenstander har blitt ødelagt som følge av dette. Klager hevdet de feilende gjenstandene skyldes over- eller underspenning i hans bolig. Linea AS bekreftet at det har vært et strømbrudd hvor klagers bolig ble berørt. Linea AS anfører at de ikke har noen indikasjon på overspenninger i forbindelse med feilen som førte til strømbruddet, og avviste derfor klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 20-505 Klage vedrørende krav om erstatning ved strømutkobling – Elvia AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter planlagt strømutkobling. Klager viste til at hun mottok varsel 2 virkedager før strømutkoblingen og anførte at dette var urimelig da det var påbud om hjemmekontor. Klager anførte at uten strøm til ruter og PC kunne det ikke utføres arbeid og krevde derfor en kompensasjon. Elvia AS hevdet at de har oppfylt varslingsplikten ved at det ble utstedt varsel om utkoblingen. Elvia AS hevdet at varslingen var utført etter gjeldende rutiner og anførte at nettselskapets entreprenører jobber aktivt med å holde tiden utkoblingen varer så kort som mulig. Elvia AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 20-501 Klage vedrørende krav om erstatning – Tensio TS AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for ødelagte matvarer som følge av strømavbrudd. Klager krevde erstatning for ødelagte matvarer. Klager anførte at en kortslutning i nettselskapets nett er innenfor nettselskapets kontrollsfære og mente at nettselskapet skal holdes ansvarlig for dette forholdet. Klager viste til avbruddets lengde og hevdet at maten ikke ville blitt ødelagt hvis feilen ble rettet innen rimelig tid. Tensio TS AS viste til at det oppsto en kortslutning i en kabel tilknyttet en av Tensio TS AS’ koblingskasser. Kortslutningen førte til at det oppsto en brann i koblingskassen, noe som medførte avbrudd i strømforsyningen til flere sluttkunder. Tensio TS AS hevdet at en kortslutning av denne typen er utenfor nettselskapets kontroll og at de derfor ikke kan holdes ansvarlig for tapet. Tensio TS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.