Pixabay.

Vanlige spørsmål

Vi har samlet svar på spørsmål som ofte stilles til Elklagenemnda.

Jeg vil klage på energiselskapet mitt. Hva gjør jeg?

Du må først klage skriftlig til nettselskapet eller kraftleverandøren din. Kommer dere ikke til enighet, kan du sende inn din klage gjennom klageportalen vår:

Klageregistrering (elklagenemnda.no).

Elklagenemndas sekretariat kan ikke gi en forhåndsuttalelse om en sak. Det er opp til nemnda å vurdere saken basert på innsendt dokumentasjon.

 

Kan energiselskapet sende kravet til inkasso så lenge det er tvist om kravet?

I henhold til inkassoloven skal forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig være vurdert før en betalingsoppfordring sendes.

Har du klaget til Elklagenemnda, kan selskapet ikke sende et omtvistet krav til inkasso før klagen er behandlet. Ved innsendelse av klage bør du be energiselskapet om å få satt kravet i bero frem til saken er avgjort. 

Klager som omhandler inkassoskikk, inkassoomkostninger og lignende problemstillinger faller utenfor Elklagenemndas behandlingsområde. Om det oppstår videre uenigheter, må klagen rettes mot Finansklagenemnda. For mer informasjon om klageinnsendelse hos Finansklagenemnda, se følgende link: https://www.finkn.no/   

Hvilke frister har jeg for å angre på inngått kraftleveringsavtale?

Angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen - for at en avtale skal anses rettslig bindende mellom næringsdrivende og forbrukere.

Dersom alle opplysninger om angrerett er gitt, er fristen 14 dager. Dersom opplysning om angrerett ikke er gitt løper fristen ut etter ett år.

Det vises til nemndas tidligere praksis om dette, eksempelvis https://www.elklagenemnda.no/sak-22-200-klage-pa-avtaleinngaelse-og-avtalevilkar--norgesenergi-as/ og https://www.elklagenemnda.no/sak-22-054-klage-vedrorende-avtale-og-avtalevilkar--barum-energiomsetning-as/.  

Jeg ønsker å klage på fjernvarmeleverandøren min. Hvordan går jeg frem?

Fjernvarme defineres som varmeenergi som transporteres til forbruker. Dersom du ønsker en sak vedrørende fjernvarme behandlet av Elklagenemnda viser vi til Nemndsavtalen, punkt 1.3 annet avsnitt hvor det fremgår at " Når begge parter er enig i det, kan Elklagenemnda også behandle klager fra forbrukere som har levering av fjernvarme eller annen energi enn elektrisk energi." 
Dersom du ønsker en klage om fjernvarme behandlet av nemnda, må du innhente samtykke til behandling fra din leverandør. Selskapet må med andre ord akseptere behandling av sak. 

Kraftleverandør eller netteier – hvem skal jeg rette klagen mot?

Nettselskapet er eier av strømnettet i regionen du bor i. Som netteier er selskapet ansvarlig for vedlikehold av strømnettet og for at kraften transporteres til din bolig. Som forbruker betaler du nettleie til nettselskapet for disse tjenestene.

Kraftleverandøren er den som produserer strømmen og selger denne til kraftbørsen. Som forbruker betaler du kraftleverandøren for den kraften du forbruker.

Se oversikt over energiselskapene som er tilknyttet Elklagenemnda her.

 

Jeg har betalt forskudd og har penger til gode hos min tidligere kraftleverandør, men får dem ikke utbetalt.

Skriv til kraftleverandøren og krev pengene utbetalt.

Strømstøtte - NVE

Klager som utelukkende gjelder strømstøtte faller utenfor Elklagenemndas virkeområde. For mer informasjon om strømstøtteordningen, se følgende lenke: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/stroem/spoersmaal-og-svar-om-stroemstoette-for-hoeye-stroempriser/.

Henvendelser knyttet til strømstøtten behandles av NVE. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Kontaktinformasjon NVE:  
Sentralbord: 22 95 95 95  
E-post:  

Må jeg betale bot hvis jeg bryter fastprisavtalen?

Les kontrakten du har underskrevet på. Noen selskaper har et fast gebyr for å tre ut av slike kontrakter, mens andre selskaper regner ut individuelt hvor stort tap de har ved at en kunde trer ut av avtalen. Hvis årsaken til at du bryter avtalen er flytting, se hva din kraftleveringsavtale sier om oppsigelse og flytting.

Min jordfeilbryter slår stadig ut. Det er ikke feil i mitt anlegg, men det må være feil i trafokretsen eller i netteiers nett.

Sjekk om du har god nok jordfeilbryter tilpasset ditt anlegg.

Mye elektrisk utstyr går stadig i stykker – kan det være dårlig spenning?

Be nettselskapet om en spenningskontroll.

De har stengt strømmen i dag - hva gjør jeg?

Hvis strømmen er lovlig stengt, for eksempel på grunn av et betalingsmislighold, bør du ringe nettselskapet og prøve å komme frem til en betalingsordning. I noen tilfeller må også en lovlig stenging utsettes. Slike tilfeller er beskrevet i din nettleieavtale. Se også Standard Nettleieavtale § 7.

Hvorfor står vi oppført med høyt forbruk med høye priser på hytta om vinteren, når vi bare bruker hytta om sommeren?

Les av måleren når du stenger hytta om høsten og åpner om våren og meld målerstandene til nettselskapet, og be om at årsforbruket fordeles på den årstiden du bruker hytta.

Jeg tror det må være noe feil med måleren. Den må gå for fort

Be om kontroll. Du må selv dekke kostnadene ved kontrollen med mindre den viser måleravvik større enn det som er gitt i forskrifter.

Er nettleien lik over hele landet?

Nei, den varierer fra nettområde til nettområde. Nærmere informasjon fås hos Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Behandling i andre organer og instanser er til hinder for behandling i Elklagenemnda

Elklagenemnda behandler ikke saker som har vært eller skal opp til behandling i det ordinære rettsapparatet. Dette følger av de såkalte litispendensreglene. Så lenge en sak er til behandling i Elklagenemnda kan den ikke bringes inn for de alminnelige domstolene. Som 'domstol' regnes også forliksrådet.

Rene prisspørsmål

Elklagenemnda behandler tvister mellom private forbrukere og energiselskap som springer ut av avtale om overføring eller levering av elektrisk energi mellom partene. Også rettsspørsmål som gjelder tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet behandles.

Elklagenemnda behandler ikke rene prisspørsmål. Som forbruker må du ha et reelt behov for å få avgjort et omtvistet krav.

Fikk du ikke svar på det du lurer på? Se gjerne på vår Nemndsavtale.