Pixabay.

Vanlige spørsmål

Vi har samlet svar på spørsmål som ofte stilles til Elklagenemnda.

Jeg vil klage på energiselskapet mitt. Hva gjør jeg?

Du må først klage skriftlig til nettselskapet eller kraftleverandøren. Kommer dere ikke til enighet, kan du sende inn din klage via vår klageportal:

Klageregistrering (elklagenemnda.no).

Elklagenemndas sekretariat kan ikke gi en forhåndsuttalelse om en sak. Det er opp til nemnda å vurdere saken utfra innsendt dokumentasjon. All saksbehandling er skriftlig.  

 

Kan energiselskapet sende kravet til inkasso så lenge det er tvist om kravet?

I henhold til inkassoloven skal forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig være vurdert før en betalingsoppfordring sendes.

Har du klaget til Elklagenemnda, kan selskapet ikke sende et omtvistet krav til inkasso før klagen er behandlet. Ved innsendelse av klage bør du be energiselskapet om å få satt kravet i bero frem til saken er avgjort. 

Klager som omhandler inkassoskikk, inkassoomkostninger og lignende problemstillinger faller utenfor Elklagenemndas behandlingsområde. Om det oppstår videre uenigheter, må klagen rettes mot Finansklagenemnda. For mer informasjon om klageinnsendelse hos Finansklagenemnda, se følgende link: https://www.finkn.no/   

Hvilke frister har jeg for å angre på inngått kraftleveringsavtale?

Angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen - for at en avtale skal anses rettslig bindende mellom næringsdrivende og forbrukere.

Dersom alle opplysninger om angrerett er gitt, er fristen 14 dager. Dersom opplysning om angrerett ikke er gitt løper fristen ut etter ett år.

Det vises til nemndas tidligere praksis om dette, eksempelvis https://www.elklagenemnda.no/sak-22-200-klage-pa-avtaleinngaelse-og-avtalevilkar--norgesenergi-as/ og https://www.elklagenemnda.no/sak-22-054-klage-vedrorende-avtale-og-avtalevilkar--barum-energiomsetning-as/.  

Jeg ønsker å klage på fjernvarmeleverandøren min. Hvordan går jeg frem?

Fjernvarme defineres som varmeenergi som transporteres til forbruker. Dersom du ønsker en sak vedrørende fjernvarme behandlet av Elklagenemnda viser vi til Nemndsavtalen, punkt 1.3 annet avsnitt hvor det fremgår at " Når begge parter er enig i det, kan Elklagenemnda også behandle klager fra forbrukere som har levering av fjernvarme eller annen energi enn elektrisk energi." 
Dersom du ønsker en klage om fjernvarme behandlet av nemnda, må du innhente samtykke til behandling fra din leverandør. Selskapet må med andre ord akseptere behandling av sak. 

Kraftleverandør vs. Netteier – hvem klager jeg på?

Kraftleverandøren er den som produserer strøm og selger dette til kraftbørsen, med andre ord også den du betaler for ditt faktiske strømforbruk. Netteier er den som eier strømnettet i regionen du bor i, og som er ansvarlig for transport av strøm til din bolig, samt vedlikehold av strømnettet. Du betaler netteier for at strømmen overføres til din bolig.

Jeg har betalt forskudd og har penger til gode hos min tidligere kraftleverandør, men får dem ikke utbetalt.

Skriv til kraftleverandøren og krev pengene utbetalt.

Strømstøtte - NVE

Klager som utelukkende gjelder strømstøtte faller utenfor Elklagenemndas virkeområde.  For mer informasjon om strømstøtteordningen se følgende link: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/stroem/spoersmaal-og-svar-om-stroemstoette-for-hoeye-stroempriser/   

Henvendelser knyttet til strømstøtten behandles av NVE. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.  
Kontaktinformasjon NVE:  
Sentralbord: 22 95 95 95  
E-post: nve@nve.no 

Må jeg betale bot hvis jeg bryter fastprisavtalen?

Les kontrakten du har underskrevet på. Noen selskaper har et fast gebyr for å tre ut av slike kontrakter, mens andre selskaper regner ut individuelt hvor stort tap de har ved at en kunde trer ut av avtalen. Hvis årsaken til at du bryter avtalen er flytting, se hva din kraftleveringsavtale sier om oppsigelse og flytting.

Min jordfeilbryter slår stadig ut. Det er ikke feil i mitt anlegg, men det må være feil i trafokretsen eller i netteiers nett.

Sjekk om du har god nok jordfeilbryter tilpasset ditt anlegg.

Mye elektrisk utstyr går stadig i stykker – kan det være dårlig spenning?

Be nettselskapet om en spenningskontroll.

De har stengt strømmen i dag - hva gjør jeg?

Hvis strømmen er lovlig stengt, for eksempel på grunn av et betalingsmislighold, bør du ringe nettselskapet og prøve å komme frem til en betalingsordning. I noen tilfeller må også en lovlig stenging utsettes. Slike tilfeller er beskrevet i din nettleieavtale. Se også Standard Nettleieavtale § 7.

Hvorfor står vi oppført med høyt forbruk med høye priser på hytta om vinteren, når vi bare bruker hytta om sommeren?

Les av måleren når du stenger hytta om høsten og åpner om våren og meld målerstandene til nettselskapet, og be om at årsforbruket fordeles på den årstiden du bruker hytta.

Jeg tror det må være noe feil med måleren. Den må gå for fort

Be om kontroll. Du må selv dekke kostnadene ved kontrollen med mindre den viser måleravvik større enn det som er gitt i forskrifter.

Er nettleien lik over hele landet?

Nei, den varierer fra nettområde til nettområde. Nærmere informasjon fås hos Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Litispendens

Med hjemmel i nemndsavtalen pkt. 13.4, behandler ikke Elklagenemnda saker som har vært eller skal opp til behandling i det alminnelige rettsapparatet. 

Rene prisspørsmål

Elklagenemnda behandler klager fra private forbrukere angående tvister som springer ut av avtaler mellom energiselskap og forbruker om overføring eller levering av elektrisk energi samt avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet. Elklagenemnda behandler ikke rene prisspørsmål.  

Fikk du ikke svar på det du lurer på? Se gjerne på vår Nemndsavtale.