Elklagenemndas oppbygging og sammensetning

Elklagenemnda består av nemnda og sekretariatet. Nemnda har to representanter oppnevnt av Forbrukerrådet og to representanter oppnevnt av energiselskapene. Nemnda ledes av en uavhengig jurist.

Nemndsrepresentantene er:

Leder Henrik E. Kolderup ved Borgarting lagmannsrett. Stedfortreder er Ragnar Lindefjeld ved Borgarting lagmannsrett. Nemndsleder og varaleder mottar godtgjørelse fra Elklagenemnda.

Medlemmene Thomas Iversen og Gustav Norman, begge fra Forbrukerrådet.

Medlemmene Astrid Margrethe Hilde fra Glitre Nett AS og Lars Lima fra Lnett AS. Varamedlemmer er Gry Pedersen fra Noranett AS og Susanne Grue Holberg fra Tensio TN AS.

Sekretariatet:

Elklagenemnda har et fast sekretariat med ansvar for saksforberedelsen. Sekretariatets medlemmer forholder seg nøytralt og kan ikke gi forhåndsuttalelser i konkrete klagesaker. Sekretariatets oppgaver består i å forberede hver enkelt klagesak til realitetsbehandling i nemnda og å veilede partene i klagebehandlingen. Medlemmene mottar godtgjørelse fra Elklagenemnda.

Sekretariatet består av fungerende sekretariatsleder og jurist Ida Skogheim og to saksbehandlere.