Hvilke saker behandler Elklagenemnda?

Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere som har et reelt behov for å få avgjort et omtvistet krav mot et energiselskap. En sak kan likevel ikke behandles dersom tvisten faller utenfor nemndas saklige virkeområde eller dersom en av avvisningsgrunnene er oppfylt.

Elklagenemndas saklige virkeområde

Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere mot energiselskap. Med 'forbruker' menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Nemnda behandler også klager fra andre kunder – herunder sameier og borettslag – forutsatt at de ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Næringsdrivende har ingen klagerett, og henvises i stedet til det ordinære rettsapparatet. Med 'energiselskap' forstås kraftleverandør eller netteier.

Nemnda fatter vedtak i saker som gjelder tvister av privatrettslig art. Klagen må gjelde forhold som springer ut av en kontrakt mellom en forbruker og et energiselskap. Offentligrettslige krav faller utenfor nemndas materielle kompetanse. Under ser du eksempler på tvister som Elklagenemnda behandler.

  • Forhold ved avtaleinngåelsen, herunder tvist om utøvelse av angrerett
  • Tvist om hvorvidt avtalevilkårene er oppfylt
  • Gjennomføring av leverandørskifte
  • Spørsmål om avregning av strømforbruk og nettleie, herunder om målefeil og stipulering
  • Spørsmål om leveringsplikt
  • Stenging
  • Ansvarsforhold i forbindelse med avbrudd og spenningsvariasjoner hvor kunden har hatt økonomisk tap eller fått skade på elektrisk utstyr
  • Tilknytningsavgift til strømnettet
  • Anleggsbidrag
  • Fremføring og plassering av strømnett, stolper og trafoer
Avvisningsgrunner

Elklagenemnda kan avvise klagen dersom den oppfyller en av avvisningsgrunnene i nemndsavtalen pkt. 5.1.

Dersom du ønsker å klage inn ditt energiselskap til Elklagenemnda, må du først forsøke å løse saken minnelig med motparten. Vi oppfordrer alltid partene til å finne frem til en minnelig ordning. Dersom dere likevel ikke kommer til enighet eller du ikke får svar innen rimelig tid, kan du bringe saken inn for Elklagenemndas sekretariat.

Det er viktig at du klager innen ett år etter at du først innga skriftlig klage til motparten. Dersom fristen oversittes, kan sekretariatet avvise klagen.

Det er en forutsetning at saken ikke er under behandling eller har blitt behandlet i annet klageorgan eller i domstolene. Forliksrådet regnes i denne sammenhengen som domstol. Klagen må avvises dersom rettsspørsmålet allerede har blitt avgjort eller er brakt inn til behandling et annet sted.