Eksempler på klagesaker

Før en klagesak tas til behandling skal klageren ha forsøkt å løse saken direkte med motparten. Saken kan ellers avvises.

Dersom du vil klage, bør du først reklamere skriftlig overfor energiselskapet. Hvis dere ikke kommer til enighet, eller hvis du ikke får svar innen rimelig tid, kan du bringe saken inn for Elklagenemndas sekretariat. Du trenger ikke noe eget skjema, men du må per post eller e-post skrive og redegjøre for klagen. Oppgi hvem som er parter i saken, hva kravet er og en begrunnelse for klagen du sender inn. Klagen bør sendes innen rimelig tid etter at du har mottatt endelig svar på din reklamasjon. Legg ved kopi av de dokumentene som har betydning for saken.

Eksempler på klagesaker
  • Forhold ved inngåelse av avtaler og om avtalevilkårene er oppfylt
  • Gjennomføring av leverandørbytter
  • Spørsmål om strømforbruket er korrekt og om mulig feil ved måleutstyret, samt stipulering og fakturering av kraftleveranse
  • Fakturering av nettleie
  • Spørsmål om leveringsplikt
  • Stenging
  • Ansvarsforhold i forbindelse med avbrudd og spenningsvariasjoner hvor kunden har hatt økonomisk tap eller fått skade på elektrisk utstyr
  • Tilknytningsavgift til strømnettet
  • Anleggsbidrag
  • Fremføring og plassering av strømnett, stolper og trafoer

Er du i tvil om din tvist kan behandles, ta kontakt med Elklagenemnda.