Klagebehandling for strømkunder

Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere som har et reelt behov for å få avgjort et omtvistet krav mot et energiselskap

Som privat strømkunde kan du klage inn din kraftleverandør eller netteier til nemnda. Forutsatt at parten ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, kan også andre kunder – herunder sameier og borettslag – få sin klage behandlet. Elklagenemnda behandler ikke klager fra næringsdrivende.

Det er ingen kostnader ved å klage til Elklagenemnda.

Nemndas vedtak er rådgivende for partene. Det betyr at de ikke har tvangskraft overfor innklagede, og at det er opp til partene å forfølge saken etter at vedtak er truffet. Ved avgjørelser som gir klager helt eller delvis medhold, skal likevel energiselskapet gi begrunnet melding til klager og nemnda innen 30 dager dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Dersom du ønsker å sende inn en klage til Elklagenemnda, gjør du det i vår elektroniske klageportal.

Grunnet sommerferieavvikling er det telefonstengt hele juli. Det vil også være redusert bemanning per e-post.

Grunnet stor pågang må det dessverre påregnes lengre saksbehandlingstid. Klikk her for nærmere informasjon om saksgangen.

Årsmelding 2022

I årsmeldingen finner du informasjon om sakene som ble behandlet i Elklagenemnda i 2022.