Når er vedtaket mitt klart?

Grunnet stor klagepågang har Elklagenemnda dessverre en forlenget saksbehandlingstid.

Dersom du ønsker å sende inn en klage til Elklagenemnda, fyller du ut klageskjemaet i den elektroniske klageportalen, legger ved all relevant dokumentasjon og sender dette inn. Når du sender inn din klage, mottas den i Elklagenemndas sekretariat. Du kan lese mer om nemndas oppbygging og sammensetning her.

Sekretariatets saksbehandlere veileder deg i din klagesak og innhenter eventuelle manglende opplysninger som nemnda trenger for å treffe en avgjørelse i saken. Når saken anses tilstrekkelig opplyst, plasseres den i køen for muntlig nemndsbehandling. Merk at du kan få klagen din behandlet selv om motparten ikke har inngitt sine kommentarer. Du får beskjed av saksbehandler når det er din tur til å få klagen din behandlet i nemnda. Nemnda avholder hyppige nemndsmøter og behandler en stor mengde saker per møte.

Når klagen din er muntlig behandlet i nemnda, utformes et skriftlig vedtak basert på nemndsrepresentantenes vurderinger. Vedtaket utformes individuelt i hver sak basert på gjeldende rett, herunder standardavtalene. Grunnet den store klagepågangen de senere årene, må det dessverre påregnes lang tid før skriftlig vedtak foreligger.

I vårt elektroniske saksbehandlingssystem får du oversikt over hvor i saksbehandlingsprosessen klagen din befinner seg. Du får meddelt vedtaket i saksbehandlingssystemet når det er klart. Vedtaket vil også deles i anonymisert form her.