Nemndsavtalen 2016

Elklagenemndas avtale og vedtekter

Vedtektene er fastsatt i samsvar med lov om klageorganer for forbrukersaker.