Sak: 15-071 Klage vedrørende stenging – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt om manglende betaling av inkassosalær kunne tjene som stengegrunnlag. Nav viste til at klager over lengre tid hadde vært på etterskudd med betaling av fakturaer til Skagerak Nett AS og at han konsekvent hadde unnlatt å betale renter og salærer som var påløpt på grunn av for sen betaling. Klager hadde imidlertid alltid betalt de faktiske strømutgiftene (nettleie). Nav mente at det ikke forelå et vesentlig mislighold ut i fra at klager ikke skyldte nettleie og at det ikke var grunnlag for å stenge strømmen i dette tilfellet. Skagerak Nett AS mente at både erkjennelsen av forsinkede betalinger og samme ovenfor lovlig påløpte kostnader over lengre tid, hver for seg, men uansett samlet, var et klart uttrykk for en grunnleggende illojalitet ovenfor nettselskapet som kontraktsmotpart og at det neppe var tvilsomt at kravet til vesentlighet var tilfredsstilt og at det forelå stengegrunnlag. Nemnda fant at det i sum forelå et vesentlig kontraktsbrudd fra klagers side overfor nettselskapet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder om manglende betaling av inkassosalær kan tjene som stengegrunnlag.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 7. Forbrukerkjøpsloven § 48a. Inkassoloven § 17.

Historikk

Anlegget er ikke stengt.

Krav

Klager avviser at det er stengegrunnlag.

Partenes anførsler

Nav viser til at klager over lengre tid har vært på etterskudd med betaling av fakturaer til Skagerak Nett AS. Klager har konsekvent unnlatt å betale renter og salærer som har påløpt på grunn av for sen betaling. Dette har medført at han nå skylder kr 12 991 til inkassoselskapet. Klager har imidlertid alltid betalt de faktiske strømutgiftene (nettleie). Det foreligger således her ingen hovedstol.

Nav er av den mening at det ikke foreligger et vesentlig mislighold ut i fra at klager ikke er skyldig nettleie. Nav vurderer at det ikke er grunnlag for å stenge strømmen i dette tilfellet.

Skagerak mener at både erkjennelsen av forsinkede betalinger og samme ovenfor lovlig påløpte kostnader, hver for seg, men uansett samlet, er et klart uttrykk for en grunnleggende illojalitet ovenfor nettselskapet som kontraktsmotpart. Når så dette pågår over lengre tid, er det neppe tvilsomt at kravet til vesentlighet er tilfredsstilt. Følgelig foreligger det klart stengegrunnlag. Skagerak mener videre at inkassokostnadene som aksessorisk pengekrav, klart må anses som kostnader påført fordringshaver som direkte konsekvens av misligholdet.

Skagerak fastholder at kunden gjennom sin gjennomgående illojalitet ovenfor betalingsfrister og lovlige påløpte kostnader over tid, klart har begått vesentlig kontraktsbrudd og at man av den grunn har stengeadgang.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder om manglende betaling av inkassosalær kan tjene som stengegrunnlag.

Det følger av Standard Nettleieavtale § 7 at nettselskapet kan stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side.

Nemnda er av den oppfatning at sporadisk for sen betaling av nettleie i utgangspunktet ikke er å betrakte som et vesentlig mislighold. I foreliggende tilfelle registrerer nemnda imidlertid at de forsinkede betalinger er hyppige og nærmest systematiske. Det er snakk om mer enn 20 tilfeller av for sen betaling av nettleie hvor det har påløpt inkassosalær. Nemnda finner på denne bakgrunn at det i sum foreligger et vesentlig kontraktsbrudd fra klagers side overfor nettselskapet.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 7. september 2015

Einar Kaspersen, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.