Sak: 19-700 B: Gjenopptagelse Klage vedrørende stenging – Midt-Telemark Energi AS

Saken gjelder gjenåpning i sak 19-700 behandlet 05.02.21 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 05.02.21.

Saken gjelder gjenåpning.  

Det ble fattet vedtak 05.02.21: Klager gis ikke medhold.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder gjenåpning.  

Nemnda viser til nemndsavtalen pkt. 8.1 om adgangen til å begjære gjenåpning:  

"Partene i en sak som sekretariatet eller nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet. Gjenåpning forutsetter at den som begjærer gjenåpning legger fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt."  

Ut i fra disse vilkårene, er nemnda kommet frem til at det ikke er grunnlag for gjenåpning eller utfyllende begrunnelse da klager ikke har lagt fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 05.02.21.  

Uttalelsen er enstemmig.  

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 27. september 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.