Sak: 20-061 Klage vedrørende stenging av anlegg – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt stenging av anlegg som følge av manglende målerbytte. Klager avviste at det er stengegrunnlag. Klager anførte at nettselskapet ikke kan stenge strømmen på grunnlag av nektet installasjon av AMS-måler. Klager anførte også at AMS-målere inneholder avansert teknologi som kommuniserer med nettselskapene på en måte som kundene ikke har oversikt over. Klager viste til avregningsforskriften og anførte at det fremgår at det ikke er plikt til å installere AMS for kunder som har lavt og forutsigbart forbruk. Klager anførte at innsigelsene til målerbytte ikke er åpenbart grunnløse, og at stenging derfor ikke kan skje. Agder Energi Nett AS anførte at klagers nektelse av målerbytte medførte et vesentlig kontraktsbrudd. Agder Energi Nett AS hevdet at klager ikke har levert legeerklæring som gir grunnlag for å slippe installasjon av måler med deaktivert kommunikasjonsdel. Agder Energi Nett AS anførte at klagers innsigelser var åpenbart grunnløse. Agder Energi Nett AS anførte at det foreligger klar hjemmel for at anlegget kan stenges som følge av nektelsen. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder stenging av anlegg som følge av manglende målerbytte. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 7-1. 

Historikk 

27.02.18 – Klager informeres om målerbytte og AMS. 

09.01.20 – Brev med varsel om stenging. 

Krav

Klager avviser at det er stengegrunnlag.  

Partenes anførsler

Klager anfører at nettselskapet ikke kan stenge strømmen på grunnlag av nektet installasjon av AMS-måler. Klager mener at det ikke er noe tilfelle av kontraktsbrudd fra hans side. 

Klager viser til EMK art. 8, Grl. §§ 102 og 113, og hevder at installasjon av ny måler vil påføre han en vesentlig ulempe.  

Klager anfører at AMS-målere inneholder avansert teknologi som kommuniserer med nettselskapene på en måte som kundene ikke har oversikt over. Klager viser til avregningsforskriften og anfører at det fremgår at det ikke er plikt til å installere AMS for kunder som har lavt og forutsigbart forbruk.  

Klager viser til selskapets anførsel om legeerklæring og mener at nettselskapet ikke har krav på legeerklæring i dette tilfellet.  

Klager anfører at innsigelsene til målerbytte ikke er åpenbart grunnløse, og at stenging derfor ikke kan skje, jf. fkjl. §48a. Klager mener at hans innsigelser er basert på høyere rangert lovverk enn avregningsforskriften, og at selskapet derfor ikke kan stenge anlegget. Klager mener selskapets opptreden i saken er ulovlig. 

Klager avviser at det er stengegrunnlag.  

Agder Energi Nett AS (AEN) anfører at klagers nektelse av målerbytte medfører et vesentlig kontraktsbrudd, jf fkjl §48a, og viser til avregningsforskriften §4-1 som hjemler selskapets plikt til å installere AMS-måler. AEN anfører også at unntakene i forskriftens §4-1 (2) ikke kommer til anvendelse i denne saken, og at det ikke foreligger fare for liv, helse eller betydelig tingsskade. 

AEN hevder at klager ikke har levert legeerklæring som gir grunnlag for å slippe installasjon av måler med deaktivert kommunikasjonsdel. 

AEN har anført at deres plikt til installasjon av AMS og drift av måleutstyr fremgår klart av Standard nettleieavtale §5-1, og at det er nettselskapet som eier utstyret. 

AEN mener at energiloven §3-3 ikke begrenser anvendelsen av fkjl §48a, da den grunnleggende forutsetning er at nettkunden aksepterer og overholder nettselskapets vilkår for leveringsplikt. AEN anføres også at klagers innsigelser er åpenbart grunnløse. 

AEN mener at det foreligger klar hjemmel for at anlegget kan stenges som følge av nektelsen, og at Grl §102 og §113 samt EMK art. 8 ikke krenkes som følge av målerbytte. AEN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om stenging og stengegrunnlag.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. Før stenging kan skje skal nettselskapet ha fulgt gjeldende prosedyrer for stenging, jf. standardavtalen § 7-2. Nettleieavtalens § 7 er i all hovedsak sammenfallende med forbrukerkjøpsloven § 48a. 

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at AEN har varslet i brev av 09.01.20 om at klagers nektelse av målerbytte vil kunne resultere i stenging av strømtilførsel. Klager motsatte seg målerbytte og partene er uenige om AEN har anledning til å stenge anlegget som følge av dette.

Hvorvidt AEN har rettmessig adgang til å stenge klagers anlegg basert på varselet av 09.01.20, beror på om loven og standardavtalens vilkår for stenging er oppfylt.

Stengevarslet skal, foruten å redegjøre for stengningsgrunnlaget gi en rekke opplysninger, jf. standardavtalen § 7-2 annet ledd. Bestemmelsen lyder:

Av stengevarselet skal det fremgå:

  • at nettkunden kan unngå stenging ved betaling innen fire uker fra den dato varselet ble sendt,
  • en oppfordring til nettkunden om snarlig å kontakte nettselskapet hvis stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade
  • en oppfordring til nettkunden om snarlig å kontakte nettselskapet dersom nettkunden har innsigelser mot grunnlaget for stengingen eller dersom nettkunden har betalingsproblemer og lignende
  • at nettkunden kan bli pålagt å dekke nødvendige kostnader i forbindelse med en stenging og eventuell gjenåpning av nettkundens anlegg
  • at nettkunden kan ta kontakt med sosialtjenesten der han bor, for å avklare om han har rett til økonomisk stønad for å avhjelpe situasjonen

Nemnda er av den oppfatning at utstedt stengevarsel av 09.01.20 ikke overholder disse informasjonskravene i standardavtalen. Nemnda mener på denne bakgrunn at AEN ikke har oppfylt stengeprosedyrene og har derfor kommet frem til at AEN ikke har adgang til å stenge klagers anlegg med bakgrunn i utstedt stengevarsel av 09.01.20.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.