Sak: 20-385 Klage vedrørende stenging – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om varsling i tilknytning til stenging av anlegg. Klager krevde erstatning for ødelagte matvarer. Klager anførte at han aldri er blitt varslet om stenging av anlegget i forkant av frakoblingen. Klager hevdet at han ikke forstod hva SMS-varsel om rekommandert sending fra nettselskapet var, og at det derfor ikke ble hentet. Klager hevdet at tvisten ligger i det klager mener er manglende varsling av stengingen. Agder Energi Nett AS anførte at vilkårene for stenging var oppfylt. Agder Energi Nett AS anførte at klager var tilstrekkelig informert om stenging på forhånd og påpekte at klager selv valgte å ikke hente det rekommanderte brevet med stengevarsel. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om varsling i tilknytning til stenging av anlegg. 

Regelverk

Standard nettleieavtale § 7. Forbrukerkjøpsloven §48 a. 

Historikk 

28.10.18 – Søknad om AMS uten kommunikasjonsdel.  

05.03.20 – Første stengevarsel sendes til klager. 

02.07.20 – Anlegget stenges. 

Krav

Klager krever erstatning for ødelagte matvarer. 

Partenes anførsler

Klager anfører at han aldri er blitt varslet om stenging av anlegget i forkant av frakoplingen. Det hevdes at klager ikke forstod hva SMS-varsel om rekommandert sending fra nettselskapet var, og at det derfor ikke ble hentet. Grunnlaget for dette er at klager er skeptisk til slike beskjeder, grunnet svindel i samfunnet. 

Klager krever at nettselskapet betaler erstatning for mat som ble ødelagt i fryser og kjøleskap som følge av stengingen av anlegget. Klager hevder at han ikke kunne begrenset dette tapet, da han var bortreist på ferie på tidspunktet for stenging av anlegget. 

Klager hevder at nettselskapet ikke har besvart hans skriftlige klager tilknyttet stengingen. Det bestrides ikke at stengingen av anlegget skyldes manglende målerbytte, men tvisten ligger i det klager mener er manglende varsling av stengingen. 

Agder Energi Nett AS (AEN) anfører at det forelå et "vesentlig kontraktsbrudd" etter Standard nettleieavtale §7, og at vilkårene for stenging var oppfylt.  

AEN er av den oppfatning at klager var tilstrekkelig informert om stengingen på forhånd. Det hevdes at klager valgte å ikke hente det rekommanderte brevet med stengevarsel, selv om dette ble purret på tre ganger av posten. AEN mener at klagers etterfølgende passivitet i tilknytning til brevet ikke kan tillegge dem ansvar.  

AEN anfører at de har rett og plikt til å bytte måler, med mindre MAF-forskriftens unntaksbestemmelser kommer til anvendelse. Klager er blitt innvilget unntak etter disse bestemmelser grunnet dokumentert helsemessig ulempe, etter forskriftens §4-1 annet ledd bokstav b. 

AEN avviser klagers påstand om at hans klager ikke er blitt besvart, og avviser erstatningsansvar for matvarer. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om stenging og stengevarsel.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. Før stenging kan skje skal nettselskapet ha fulgt gjeldende prosedyrer for stenging, jf. standardavtalen § 7-2.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at AEN har varslet i rekommandert brev den 05.03.20 om at klagers nektelse av målerbytte vil kunne resultere i stenging av strømtilførsel. Klager har ikke hentet det rekommanderte brevet til tross for flere purringer. Anlegget ble stengt den 02.07.20. 

Nemnda kan ikke se at klager har sannsynliggjort feil i AENs rutiner og prosedyrer for stenging og har derfor kommet frem til at AEN hadde adgang til å stenge klagers anlegg med bakgrunn i utstedt stengevarsel av 05.03.20.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 23. august 2021

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.