Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

232 resultater

Type artikkel
Velg område
232 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-1490 Klage knyttet til angrerett og tilbakebetaling – Helgeland Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om tilbakebetalingskrav der klager påberopte seg angrerett. Klager krevde samtlige foretatte innbetalinger tilbakeført med grunnlag i angrerettutøvelsen, og anførte blant annet at angreretten var i behold da den ble påberopt. Helgeland Kraft AS bestred klagers krav under henvisning til blant annet at angrefristen var oversittet da klager gjorde angreretten gjeldende. Selskapet anførte at klager i alle tilfeller ikke hadde krav på å få tilbakebetalt vederlag for strøm som var forbrukt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 22-1385 Klage knyttet til avtaleinngåelse og avtalevilkår – Kraftriket AS

  Saken gjaldt uenighet om klagers adgang til å kreve fastprisavtale. Klager krevde å bli oppført på ny fastprisavtale etter den opprinnelige fastprisavtalens utløp. Han viste til at han etter avtalen ville få tilbud om ny fastprisavtale før avtalen gikk ut. Kraftriket AS motsatte seg klagers krav under henvisning til at selskapet ikke lenger tilbød fastprisavtaler som følge av den ekstraordinære markedssituasjonen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-1377 Klage knyttet til angrerett – Kraftriket AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for omtvistede fakturaer ved påberopelse av angrerett. Klager krevde seg fristilt fra betalingsforpliktelsen med grunnlag i rettidig utøvd angrerett. Han anførte at den utvidede angrefristen fikk anvendelse som følge av at selskapet hadde misligholdt sin opplysningsplikt. Klager pekte på at han ikke hadde mottatt tilstrekkelige opplysninger om avtalevilkårene. Kraftriket AS opprettholdt betalingskravene og anførte at angrefristen var utløpt for samtlige avtaler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 22-1272 Klage knyttet til avtalevilkår og vilkårsendring – Gudbrandsdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avvikling av maksprisgaranti. Klager bestred prisjusteringer og avvikling av maksprisgaranti som følge av at det ikke forelå grunnlag for å foreta slike endringer i avtalen. Klager fastholdt prisen som gjaldt før ny pris ble varslet. Hun anførte videre at hun hadde mottatt mindre i strømstøtte enn det hun hadde krav på. Gudbrandsdal Energi AS anførte at det hadde hjemmel til å foreta endringer i avtalen og viste til at det var utsendt korrekt varsel. Selskapet opprettholdt omtvistet betalingskrav med grunnlag i klagers betalingsplikt etter avtalen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 22-1263 Klage knyttet til avtalevilkår og prisvarsling – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om hvilke vilkår som var avtalt og om prisvarsling. Klager bestred betalingsplikt for variabelpris og krevde å bli avregnet etter spotpris. Hun anførte at selskapet ikke hadde gitt henne tilstrekkelige opplysninger om avtalens vilkår. Klager hevdet at hun uansett ikke hadde mottatt prisvarslinger. Ustekveikja Energi AS opprettholdt betalingskravene under henvisning til avtalen. Selskapet anførte at klager hadde samtykket til variabelavtalen og at det dessuten hadde varslet prisendringer korrekt. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 6. Sak: 22-904 Klage knyttet til oppsigelse av spotprisavtale – NordlysEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om grunnlag for oppsigelse. Klager bestred kraftleverandørens oppsigelse av avtalen og mente at det ikke forelå saklig grunn for oppsigelsen. Han anførte at selskapet ikke hadde godtgjort at avgjørelsen bygde på saklig grunn og mente at selskapet i stedet hadde foretatt en strategisk utvelgelse basert på hvilke avtaler som var minst lønnsomme for dem. NordlysEnergi AS innga ikke tilsvar i saken. Det fremgikk av saksdokumentene at selskapet opprettholdt beslutningen, og anså begrensede ressurser og manglende likviditet som saklig grunn til oppsigelse. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 22-890 Klage knyttet til avtalevilkår og vilkårsendring – NTE Marked AS

  Saken gjaldt uenighet om selskapets adgang til å gjennomføre endringer i klagers avtaleprodukt. Klager fastholdt avtalen med prisgaranti og bestred betalingsplikt for krav som oversteg pristaket. Han mente at selskapet ikke kunne gjennomføre endringen uten hans samtykke. NTE Marked AS fastholdt avtaleoverføringen med grunnlag i at avtalen ikke lenger ble tilbudt i klagers prisområde. Selskapet anførte at varslingsplikten i standardavtalen § 6 var overholdt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 22-1424 Klage knyttet til avtalevilkår og vilkårsendring – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om vilkår for variabelavtale og prisvarsling. Klager krevde å bli fakturert i henhold til avtalen. Han viste til at han på avtaletidspunktet ble forespeilet en gunstig variabelavtale med konkurransedyktige priser sammenlignet med andre strømavtaler på markedet. Klager bestred at betalingskravet var i samsvar med faktisk forbruk. Agva Kraft AS opprettholdt betalingskravet under henvisning til avtalevilkårene. Selskapet mente at klager hadde akseptert risikoen ved variabelproduktet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 22-1171 Klage knyttet til avtalevilkår og vilkårsendring – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om prisendring og oppfyllelse av prisgaranti. Klager bestred betalingsplikt for omtvistet faktura med grunnlag i at hun ikke hadde blitt varslet direkte om prisøkningen. Hun viste til den store mengden e-poster fra selskapet, og at hun ikke hadde hatt forutsetninger for å skille ut vesentlig informasjon. Fortum Strøm AS opprettholdt betalingskravet under henvisning til at avtalen var bindende. Selskapet anførte at det var varslet i tråd med regelverket. Det hevdet at klager i alle tilfeller måtte forventes å sette seg inn i avtalevilkårene. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 22-1164 Klage knyttet til avtaleinngåelse og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om klagers betalingsplikt for leverte tilleggstjenester. Klager hevdet seg ubundet av tilleggstjenestene «Sparepakken» og «Vintertrygghet» og krevde tilbakeført alle innbetalinger. Hun mente at samtykket hennes måtte anses begrenset til kraftleveransen og til gratisperioden. NorgesEnergi AS bestred klagers krav. Selskapet mente at klager ble bundet av avtaleinngåelsen og at det ikke forelå grunnlag for å frita henne for betalingsplikten etter avtalen. Klager ble enstemmig gitt medhold.