Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

205 resultater

Type artikkel
Velg område
205 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-634 Klage over avtalevilkår – Rauma Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om tidspunkt for avtaleoppstart. Klager krevde oppstart av fastprisavtalen fra den 1. november 2022, og anførte at oppstart ikke bare kunne skje den 1. juli 2022. Til støtte for sitt syn viste han til ordlyden "tidligst fra den 1. i kommende måned". Han pekte også på at selskapet ikke hadde satt noen uttrykkelig begrensning for når avtalen kunne tre i kraft. Selskapet anførte at oppstart av fastprisavtale ikke kan avtales så langt frem i tid av hensyn til prissikring og variasjon i områdepris, og at avvisningen dermed var saklig begrunnet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 22-614 Klage over avtaleendring og opphør av fastprisavtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om varigheten av fastprisavtale. Klager hevdet at innklagede ikke hadde grunnlag for å overføre henne fra fastprisavtale til spotprisavtale uten forutgående varsel. Hun hevdet at fastprisavtalen fremdeles måtte anses å løpe, og bestred derfor sin betalingsplikt etter spotprisavtalen. Agva Kraft AS motsatte seg klagers forståelse av fastprisavtalens varighet og hevdet at tidsbegrensningen fremkom tilstrekkelig klart av vilkårene. Selskapet opprettholdt sitt betalingskrav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 22-444 Klage over avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om forståelsen av avtalevilkåret «ny kunde». Klager anførte at han måtte bli ansett som ny kunde tross tidligere avtaleforhold fordi han ikke på tidspunktet for avtaleinngåelsen hadde et eksisterende kundeforhold hos innklagede. Han viste til bestillingsbekreftelsen han mottok i etterkant av bestillingen. Klager krevde dekket utgifter som følge av at han ikke kunne benytte seg av kampanjen. Selskapet bestred klagers forståelse av vilkåret og hevdet at en bare er å anse som en ny kunde dersom en aldri har mottatt kraftleveranse fra dem tidligere. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 22-427 Klage over avtalevilkår og sluttfakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår og sluttavregning etter tilleggsproduktet «Strømkonto». Klager bestred skyldig beløp etter restoppgjøret og hevdet at selskapet ikke hadde grunnlag for å kreve ham for beløpet. Han anførte at han hadde betalt fastpris og at det påhvilte selskapet å justere denne etter forholdene. Han pekte på at han grunnet opprettelse av AvtaleGiro ikke har hatt oppfordring til å føre kontroll med beløpet selv. Klager hevdet også at selskapet urettmessig har belastet ham for gebyrer. Selskapet opprettholdt kravet, herunder gebyrene, og viste i den forbindelse til tilleggsproduktets vilkår og vanlig praksis. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 5. Sak: 22-372 Klage over avtalevilkår – NordlysEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om bruddgebyr og beregning av oppsigelsestid i en strømleveringsavtale. Klager krevde tilbakebetalt bruddgebyret i sin helhet. Strømleveringsavtalen hadde en avtalt varighet på minst 12 måneder. Klager opplyste at han på avtaletidspunktet verken ble opplyst om oppsigelsestid eller bruddgebyr, men ble underveis i avtaleforholdet orientert om at det gjaldt en oppsigelsestid på tre måneder. Han anførte at oppsigelsestiden må beregnes fra kalenderdato, og ikke i henhold til andre normer om fristberegning. Selskapet innga ikke tilsvar i saken, men la etter sakens opplysninger til grunn at oppsigelsestiden skulle regnes fra og med den første dagen i påfølgende måned. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 22-333 Klage over avtalevilkår og fakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår og fakturering. Klager hevdet at prisberegningen ikke var forskriftsmessig og krevde tilbakebetalt det beløpet han mente han hadde betalt for mye. Han anførte at han aldri hadde samtykket til påslaget han var blitt belastet for. Klager hevdet videre at det ikke forelå grunnlag for å fakturere ham for miljøgebyr og viste til at han hadde opprettet avtale om eFaktura i begynnelsen av avtaleforholdet. Agva Kraft AS fastholdt beregningen sin under henvisning til avtalevilkårene. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 21-744  Klage knyttet til avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager bestred gebyr som følge av manglende opprettelse av AvtaleGiro. Han anførte at han aldri hadde samtykket til opprettelse av AvtaleGiro som betingelse for å unngå gebyr, og mente at det måtte anses tilstrekkelig at han hadde inngått avtale om eFaktura. Han viste til at eFaktura og AvtaleGiro vanligvis likestilles og at det måtte opplyses om dersom det skulle gjøres unntak fra dette utgangspunktet. Agva Kraft AS fastholdt at det gjaldt et vilkår om opprettelse av AvtaleGiro for å unngå gebyr etter avtalen og hevdet at det fremkom tilstrekkelig klart i avtalens vilkår og i markedsføringen av avtalen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 22-440 Klage på avtale - Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr.  Klager anførte at hun bor i Trondheim hvor prisene ligger på 20 til 40 øre/kWh og påpekte at hun ble fakturert dobbelt av det andre i samme område ble fakturert. Klager hevdet at krav om bruddgebyr var urimelig da selskapet har brutt avtalen med lovnad om rimelig strøm. Bærum Energiomsetning AS anførte at det var strømleveranse til klager fra 26.07.21 til 02.02.22. Bærum Energiomsetning AS anførte at avtalen har 12 måneders bindingstid. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturerte krav. Under dissens ble klager gitt medhold. Bærum Energiomsetning AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.     Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2.   Historikk: 15.09.21 – Avtale inngås ved uanmodet telefonsalg. 02.02.22 – Klager ber om avslutning av leveransen. Krav: Klager avviser krav om bruddgebyr.

 9. Sak: 22-496 Klage på avtale– Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen med Bærum Energiomsetning AS var ugyldig og avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ble inngått avtale med Bærum Energiomsetning AS uten hans samtykke og at han ble presset til å akseptere tilbudet. Bærum Energiomsetning AS anførte at det ble inngått avtale med klager og strømleveransen startet fra 22.04.22 og opphørte 27.04.22. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt først fakturert krav, men har senere frafalt det. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 22-411 Klage på avtale - Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevdet at selskapet hadde opprettet et kundeforhold uten hans samtykke. Bærum Energiomsetning AS hevdet at det forholdt seg til inngått avtale. Selskapet anførte at det var 12 måneder bindingstid i avtalen. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturerte krav. Klager ble gitt medhold under dissens om rettsvirkningene. Bærum Energiomsetning AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter. Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2. Historikk: 08.04.21 – Avtale inngås ved SMS etter uanmodet telefonsalg. 09.06.21 – Klager krever seg løst fra avtalen. Krav: Klager avviser fakturerte krav.