Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

232 resultater

Type artikkel
Velg område
232 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 22-1130 Klage knyttet til avtalevilkår – NordlysEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om forståelse av prisgaranti. Klager bestred betalingsplikt for den delen av omtvistede fakturaer som han hevdet oversteg prisgarantien etter avtalen. Klager mente at prisene måtte sammenholdes med spotprisavtalene som ble tilbudt i samme tidsperiode. NordlysEnergi AS opprettholdt fordringene under henvisning til at garantien var begrenset til andre variabelavtaler. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 22-864 Klage knyttet til avtaleoverføring – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om innklagedes adgang til å tilbakeføre klagers kundeforhold til tidligere kraftleverandør. Klager bestred tilbakeføringen fra innklagede til tidligere kraftleverandør med den virkning at han fikk betalingsplikt overfor tidligere leverandør for perioden mellom 1. juni og 1. september 2022. Fortum Strøm AS fastholdt reverseringen av avtaleforholdet og mente at selskapet ikke hadde opptrådt klanderverdig. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 22-814 Klage knyttet til avtalevilkår og fakturering – Fortum Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om oppjustering av månedlig terminbeløp etter tilleggstjenesten «Lik Betaling». Klager bestred terminbeløpet på kr 4950, og krevde å betale det tidligere beløpet på kr 3720. Hun mente at selskapet ikke hadde adgang til å gjennomføre endringen uten samtykke fra henne. Klager viste videre til at beløpet var for høyt i forhold til hennes reelle forbruk. Fortum Strøm AS opprettholdt terminbeløpet under henvisning til klagers underbalanse på kr 9826,18. Selskapet hevdet å ha oppfylt sine plikter etter avtalen og anfører at klager er forpliktet til å oppfylle sin del ved å betale for levert kraft. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 22-509 Klage knyttet til tilbakebetaling av strømstøtte – Norgesnett AS

  Saken gjaldt uenighet om det forelå grunnlag for å kreve tilbakebetaling av feilaktig utbetalt strømstøtte. Klager bestred at hun måtte tilbakebetale feilaktig utbetalt kompensasjon som følge av at fritidsboligen hennes var uriktig kategorisert. Hun anførte at hun ikke kunne lastes for feilen og at hun hadde vært i aktsom god tro om forholdet. Norgesnett AS opprettholdt tilbakebetalingskravet under henvisning til standard nettleieavtale § 6-5. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 22-121 Klage knyttet til vilkårsendring – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om hvorvidt det var gjennomført en vilkårsendring som krevde uttrykkelig aksept fra klager. Klager bestred overføringen til variabelproduktet «Variabel Strømpris», og krevde tilbakebetalt differansen mellom spotpris og de fakturerte kostnadene etter variabelavtalen for oktober 2022. Han viste til sin fornøydhetsgaranti etter avtalen. Fjordkraft AS bestred klagers krav under henvisning til varslingsreglene. Selskapet mente at overgangen var varslet korrekt og at uttrykkelig samtykke ikke var påkrevd. Klager ble gitt delvis medhold under dissens.

 6. Sak: 22-1306  Klage knyttet til avtalevilkår og vilkårsendring – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt etter variabelavtale. Klager bestred at det var inngått avtale om variabel pris og krevde å bli stilt som om hun hadde betalt spotpris. Klager anførte at selskapet hadde drevet villedende markedsføring. Fjordkraft AS opprettholdt betalingskravene under henvisning til avtalen. Selskapet anførte at klager var forpliktet til å oppfylle sin del av avtalen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.     

 7. Sak: 22-729  Klage knyttet til avtalevilkår – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om prisvilkår for spotprisavtale. Klager hevdet at han hadde krav på den prisen som selskapet kjøpte inn kraften for, uten påslag. Han bestred at det var inngått avtale om spotpris med påslag per kWh. Fjordkraft AS bestred klagers krav og viste til avtalevilkårene. Selskapet anførte at vilkårene måtte tolkes slik at klager ikke hadde krav på ren innkjøpspris. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 22-792     Klage knyttet til avtaleoverføring og avtalevilkår – Tinde Energi AS (Nuax AS)

  Saken gjaldt uenighet om avtaleoverdragelse, overgang til forskuddsfakturering og opphør av maksprisgaranti. Klager bestred betalingsplikt overfor Tinde Energi AS med grunnlag i at han ikke kunne anses bundet av avtaleoverføringen. Han mente at selskapet i alle tilfeller måtte videreføre de avtalevilkår som ble avtalt med GNP Energy AS. Tinde Energi AS fastholdt at klager var bundet av avtalen og anførte at klager samtykket til overdragelsen da avtale ble inngått med GNP Energy AS. Selskapet hevdet videre at prisgarantien var utløpt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 22-1309 Klage knyttet til avtalevilkår og vilkårsendring – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om varigheten av fastprisavtale og om forskuddsbetaling. Klager fastholdt at det var inngått fastprisavtale på 36 måneder for fritidsboligen hans. Han erkjente at han hadde akseptert en avtaletid på 12 måneder for boligen, men ikke for fritidsboligen. Klager bestred videre overføringen til spotprisavtale med forskuddsbetaling. Bærum Energiomsetning AS bestred at det var inngått fastprisavtale på 36 måneder for fritidsboligen. Selskapet mente at det var klart forutsatt at avtalen var ment å gjelde i 12 måneder. Klager ble enstemmig gitt medhold.   

 10. Sak: 22-1265 Klage knyttet til avtalevilkår – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsplikt for faktura for oktober 2022 for variabelt kraftprodukt. Klager bestred at han hadde betalingsplikt for faktura og krevde en ny beregning av kravet. Klager viste til at kravet var tre ganger så høy som faktura mottatt i september 2022. Fjordkraft AS oppretthold kravet under henvisning til at klager var bundet av avtalen. Selskapet viste til økte strømpriser, klagers økte forbruk og den uforutsigbare markedssituasjonen som årsak til den forhøyede prisen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.