Sak: 21-278 B Klage vedrørende erstatning – Sygnir AS

Saken gjaldt gjenåpning i sak 21-278 behandlet 14. februar 2022, der klager ble gitt delvis medhold. Begjæring om gjenåpning av saken ble enstemmig avvist av nemnda.

Saken gjelder gjenåpning.

   

Det ble fattet slikt vedtak 14.02.2022: Klager gis delvis medhold.   

   

Ved e-post av 30.01.2023 har klager begjært gjenåpning.  

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder gjenåpning.   

 

Nemnda viser til nemndsavtalen pkt. 8.1 om adgangen til å begjære gjenåpning:   

   

"Partene i en sak som sekretariatet eller nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet. Gjenåpning forutsetter at den som begjærer gjenåpning legger fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt."  

 

Nemnda kan ikke se at klagers anførsler gir grunnlag for gjenåpning, ettersom det i gjenåpningsbegjæringen ikke er fremlagt nye, vesentlige opplysninger.  

 

Nemnda viser for øvrig til at tvisten kan bringes inn for domstolene.  

 

Uttalelsen er enstemmig.  

 

VEDTAK 

 

Begjæring om gjenåpning avvises. 

 

Oslo, 9. mars 2023 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.