Sak: 21-420 Klage på spenningskvalitet – krav om erstatning  – Lede AS

Saken gjaldt spenningskvalitet. Klager krevde at Lede AS leverer spenningskvalitet iht. FOL. Klager krevde erstatning som følge av ikke tilfredsstillende strømlevering. Klager viste til at spenningskvaliteten til hans fritidsbolig ikke er i henhold til FOL og anførte at det blant annet har ført til at elektrisk utstyr har blitt ødelagt eller sluttet å fungere. Klager anførte også at han har vært i kontakt med elektriker som fant jordfeil i utgangen til vann- og kloakk. Klager anførte at det har vært blinkende lys og pumpen har måttet repareres hvert år. Klager krevde erstatning som følge av ikke tilfredsstillende strømlevering. Klager anførte at hennes utlegg har vært mye større enn den kompensasjonen nettselskapet har tilbudt. Lede AS erkjente at det i dette tilfellet klart er et brudd på spenningskvaliteten til klager ifølge FOL. Lede AS har vurdert ulike tiltak slik at spenningskvaliteten til klager raskt kunne tilfredsstille FOL. Lede AS anførte at de er avhengige av at nettkundene melder fra dersom spenningen er lav eller ved mistanke om uregelmessigheter ved spenning da det ikke er noen oversikt over spenningsnivåene ute hos deres kunder. Lede har tilbudt en kompensasjon på 25 % av nettleien for de 3 siste årene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lede AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder spenningskvalitet.   

Regelverk:

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL).  

Krav:

Klager krever at Lede AS leverer spenningskvalitet iht. FOL. Klager krever erstatning som følge av ikke tilfredsstillende strømlevering.   

Partenes anførsler:  

Klager viser til at spenningskvaliteten til hans fritidsbolig ikke er i henhold til FOL og anfører at det blant annet har ført til at elektrisk utstyr har blitt ødelagt eller sluttet å fungere. Klager påpeker at sikringene gjentatte ganger har gått, lampene knistrer, komfyr kobler ut, platetopp er byttet to ganger siden 2014 og reparert en gang.   

Klager anfører også at han har vært i kontakt med elektriker som fant jordfeil i utgangen til vann- og kloakk. Utbedringskostnadene er kr. 50 000.   

Klager synes det er underlig at kundene selv må finne ut av lav spenning. Klager opplyser at dette ikke ble avdekket før de kjøpte en ny oppvaskmaskin som hadde kode for lav spenning.   

Klager anfører at det må ha vært en lav spenning i en lang periode, over flere år.   

Klager anfører at det har vært blinkende lys og pumpen har måttet repareres hvert år. Klager påpeker at lav spenning fører til kortere levetid for elektriske apparater, slik at pumpen blir stående å slure og stopper og må repareres. Klager har fremlagt kvitteringer for utlegg i 2021.  

Klager anfører at hennes utlegg har vært mye større enn den kompensasjonen nettselskapet har tilbudt. Klager påpeker at hun i 2021 bl.a. hadde en utgift til elektriker på rundt kr 9000. Klager krever erstatning som følge av ikke tilfredsstillende strømlevering.    

Lede AS (Lede) erkjenner at det i dette tilfellet klart er et brudd på spenningskvaliteten til klager ifølge FOL. Lede har vurdert ulike tiltak slik at spenningskvaliteten til klager raskt kunne tilfredsstille FOL. Lede påpeker at det viser seg at det er en omfattende jobb som må gjøres da det er flere andre kunder i området som opplever brudd på FOL. Omleggingen av strømnettet i området antas å være ferdigstilt i løpet av 2 kvartal 2022.   

Lede anfører at jordfeil i egen installasjon ikke uten videre kan tillegge lav spenning som årsak. Lede har bedt klager sende mer underlag.   

Lede anfører at de er avhengige av at nettkundene melder fra dersom spenningen er lav eller ved mistanke om uregelmessigheter ved spenning da det ikke er noen oversikt over spenningsnivåene ute hos deres kunder. Med AMS-måleren vil Lede etter hvert få systemer som håndterer alarmer når øvre eller nedre grenseverdi for spenning overskrides. Lede kan ikke se at det tidligere er meldt inn skade på platetopper eller lav spenning.  

Lede har tilbudt en kompensasjon på 25 % av nettleien for de 3 siste årene, totalt kr. 2588. Lede anfører at klager må dokumentere hva som søkes erstattet og antatt tidspunkt for hendelsen. Det må også gis informasjon om når skaden inntraff, hva som er skadet, samt kvittering og alder på utstyret som søkes erstattet.    

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder spenningskvalitet.   

I henhold til standard nettleieavtale § 12-2 har nettselskapets ytelse en mangel dersom den 

ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med nettkunden. Dersom det foreligger en mangel, kan kunden bl.a. krever prisavslag, jf. nettleieavtalen § 12-3. 

I dette tilfellet har Lede AS erkjent at det er et brudd på forskrift om leveringskvalitet.  

Nemnda bemerker at det følger av forskriftens § 2-1 tredje avsnitt at de som omfattes av  forskriften skal, dersom deres anlegg er skyld i at forskriften ikke overholdes, utbedre  forholdet uten ugrunnet opphold. Nemnda legger til grunn at nettselskapet er ansvarlig for sitt nett og kunden er ansvarlig for sitt anlegg. 

Klager har fremsatt flere ulike krav.  

For det første gjelder klagen et krav om utbedringskostnader på kr. 50 000 i forbindelse med jordfeil. Klager har ikke dokumentert eller sannsynliggjort det økonomiske tapet som kreves erstattet og nemnda har dermed ikke noe grunnlag for å utmåle en eventuell erstatning. Nettselskapenes erstatningsplikt er begrenset til å gjelde "det økonomiske tapet" kunden er påført ved kontraktsbruddet, jf. nettleieavtalen § 13-4. 

Lede har anført at det er utbetalt full erstatning på elektriske apparater, totalt kr. 33 673,14. Nemnda kan ikke se at annet økonomisk tap er dokumentert.  

For det andre har klager fremsatt et krav om prisavslag. I henhold til standard nettleieavtale kan en mangel i form av utilfredsstillende spenningskvalitet, gi grunnlag for prisavslag. Lede har tilbudt en kompensasjon på 25 % av nettleien for de 3 siste årene. Nemnda anser dette tilbudet for å være rimelig og i tråd med nemndas praksis i slike saker. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 14. mars 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.