Sak: 21-430 Klage på krav om målerbytte og erstatning – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk og ansvar for kostnader ved målerbytte. Klager krevde målerbytte kostnadsfritt, og at han kompenseres for det han mener er overfakturert. Klager hevdet at Elvia AS konsekvent overfakturerer ham for nettleie hver måned etter at det ble byttet til AMS-måler. Klager hevdet at Elvia AS ikke kan velte kostnader ved en målerkontroll over på han. Elvia AS viste til at de har tilbudt å gjøre en målerkontroll ved flere anledninger, og at det da ble opplyst om at kostnaden for kontrollen må betales av klager dersom det ikke blir funnet feil ved måleren. Elvia AS viste til at det kreves erklæring/attest fra lege for å søke fritak fra kommunikasjonsmodul. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

 

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk og ansvar for kostnader ved målerbytte.  

 

Regelverk:

Standard nettleieavtale §§5-3 og 6-4  

 

Historikk:   

Høsten 2017 – AMS-måler installeres  

 

Krav:

Klager krever at måler byttes kostnadsfritt, og at han kompenseres for det han mener er overfakturert.  

 

Partenes anførsler:  

 

Klager hevder at Elvia konsekvent overfakturerer ham for nettleie hver måned etter at det ble byttet til AMS-måler. Klager mener at måleren ikke viser korrekt forbruk, og reagerer på at strømforbruket øker selv i sommerhalvåret. Klager mener at Elvia nekter å bytte måler, og mener at dette viser at selskapet ikke er pålitelig.  

 

Klager hevder at Elvia bedriver svindel etter målerbyttet, og at AMS-målere gjør det vanskeligere å kontrollere at fakturert forbruk faktisk er korrekt.  

 

Klager mener Elvia unngår å besvare de spørsmål han stiller. Klager viser til Elvias uttalelse til Elklagenemndas sekretariat, og mener han ikke har klagd på avlesningsgebyr. Klager mener dette er videre bevis på det klager mener er ansvarsfraskrivelse fra Elvias side.  

 

Klager mener at Elvia ikke kan velte kostnader ved en målerkontroll over på ham. Når det gjelder krav om tilbakebetaling, krever klager at han kompenseres fullt ut for det han mener er overfakturert. Klager sier det er umulig for ham å sette et beløp for dette, da han ikke kan kontrollere måledata.  

 

Elvia AS opplyser om at de har registrert 46 dialoger med klager siden 2017, og at dette er en spesiell sak.   

 

Elvia viser til at klager i sine e-poster gjentar spørsmål og tar opp forhold som Elvia mener er grundig besvart ved flere anledninger.   

 

Elvia viser til at de har tilbudt å gjøre en målerkontroll ved flere anledninger, og at det da ble opplyst om at kostnaden for kontrollen må betales av klager dersom det ikke blir funnet feil ved måleren. De hevder klager ikke har respondert på om han ønsker en målerkontroll, og at de må ha skriftlig bekreftelse fra ham før de eventuelt kan organisere dette.  

 

Vedrørende avlesningegebyr er dette også opplyst om til klager, og at det kreves erklæring/attest fra lege for å søke fritak fra kommunikasjonsmodul. Elvia opplyser om at klager ikke har fremlagt slik dokumentasjon.  

 

Elvia motsetter seg ikke behandling av saken, men opplyser om at de ikke forstår hva Elklagenemnda kan behandle i denne saken da det ikke er godt begrunnede krav i saken.  

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk og ansvar for kostnader ved målerbytte.  

 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.  

 

Klager har anført at det må være en feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Nemnda viser til at klager kan kreve måleren kontrollert, men må selv dekke kostnaden dersom det ikke er feil med den, jfr. avtalen § 5-3. Nemnda registrerer at nettselskapet har tilbudt kontroll av måleren. Klager har unnlatt å kreve måleren kontrollert, og nemnda kan i en slik situasjon ikke legge til grunn at det er feil på måleren.  

 

Når det ikke er påvist feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt eller at klager er feilfakturert. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig.  

 

I og med at det ikke er påvist feil med måler og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm han har brukt.  

 

Hva gjelder kostnader til målerkontroll, kan nemnda ikke se at det er grunnlag for å ilegge Elvia AS kostnadene til kontroll av måler. Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn det som tillates i henhold til forskrift, skal nettselskapet bekoste kontrollen. 

 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

 

Oslo, 14. mars 2022 

 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.