Sak: 21-438 Klage om erstatning – BKK Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter en hendelse i nettet. Klager hevdet av elektrisk utstyr hadde blitt ødelagt som følge av en hendelse i nettet og krevde dette erstattet. Klager hevdet at det hadde vært feil i nettet som hadde medført underspenning i flere år. Klager anførte at det virket som at det ikke ble avgitt rapport etter hendelsene i nettet i november 2017. BKK Nett AS viste til at de var på oppdrag i lavspentnettet som forsyner klager og at det ble funnet klemmefeil og en brent sikringslist. BKK Nett AS påpekte at de flere ganger har bedt klager fremlegge dokumentasjon på skadet utstyr. BKK Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

BKK Nett AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder krav om erstatning etter hendelse i nettet.   

Regelverk: Standard nettleieavtale § 13 og foreldelsesloven § 3. 

Historikk:  
11.2017 – Hendelse i nettet. 

Krav: Klager hevder av elektrisk utstyr har blitt ødelagt som følge av hendelse i nettet og krever det økonomiske tapet erstattet. 

Partenes anførsler: 
 

Klager hevder at feilen i nettet har medført underspenning og problemer hos klager i flere år. Klager sier at elektriske apparater har oppført seg underlig og hatt uvanlig kort levetid. Klager anfører at det virker som at det ikke ble avgitt rapport etter hendelsene i nettet november 2017. Klager har bedt selskapet fremlegge eventuelle notater uten hell. 

Klager kan ikke komme frem til eksakt sum eller beskrivelse hva dette har kostet henne da det gjelder alt fra lyspærer til større ting som varmekabler, termostater, dimmer, kamper, hvitevarer osv. Klager sier at hun har vært i kontakt med elektriker flere ganger og da har det blitt opplyst at feilen må være utenfor boligen. Det var først november 2017 da huset ble mørklagt at feilen ble funnet og utbedret av nettselskapet. Klager hevder at det har vært et økonomisk tap på kr 50 000 og krever dette utbetalt. 

Klager hevder at det i en lang periode har vært en feil med spenningen. Klager hevder av elektrisk utstyr har blitt ødelagt som følge av hendelse i nettet og krever dette erstattet.   

BKK Nett AS (BKK Nett) viser til at de var på oppdrag i lavspentnettet som forsyner klager 03.11.17 og 17.11.17. Den 03.11.17 ble det funnet klemmefeil og den 17.11.17 ble det funnet en brent sikringslist. Begge forholdene ble utbedret på stedet.   

BKK Nett viser til at de flere ganger har bedt klager fremlegge dokumentasjon på skadet utstyr etter hendelsen. Klager har ikke fremlagt slik dokumentasjon. BKK Nett avviser erstatningsansvar.  

BKK Nett ber nemnda også vurdere om kravet fra klager kan være foreldet.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning.   

Det følger av foreldelseslovens § 2 at den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år. Videre følger det av foreldelsesloven § 3 nr. 1 at fristen i kontraktsforhold regnes fra det tidligste tidspunkt fordringshaver kunne krevd betaling. Dette gjelder også erstatningskrav når disse fremsettes i kontraktsforhold. Foreldelsesfristen avbrytes ved en av de mulige fristavbrytende handlinger som er nevnt i foreldelsesloven §§ 14–19. Inngivelse av klage til Elklagenemnda er blant annet fristavbrytende, jf. foreldelsesloven § 16 nr. 2 bokstav a.  

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager i e-post av 31. januar 2018 til BKK Nett fremsatte krav om erstatning for skader som følge av feilen i nettet i november 2017. BKK Nett har i e-post av 22. mars 2018 bedt klager om å dokumentere sitt krav. Nemnda kan ikke se at klager har dokumentert det økonomiske kravet for BKK Nett eller nemnda i saken. Siden kravet er lite underbygget, kan nemnda av samme grunn ikke se at det er grunnlag for å vurdere om deler av erstatningskravet har hatt en senere friststart enn andre deler.  

Dette innebærer at da klager innga klage til Elklagenemnda den 28. juni 2021, var den alminnelige foreldelsesfristen utløpt. Nemnda kan ikke se grunnlag for at klager skal ha krav på tilleggsfrist etter foreldelsesloven § 10. Nemnda viser til at hun gjorde gjeldende erstatningskrav med grunnlag i forholdet så tidlig som i januar 2018. 

Etter dette har nemnda kommet frem til at kravet er foreldet. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig.  

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.  

Oslo, 13. februar 2023  

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.