Sak: 21-596 Klage på erstatningskrav etter jordfeil – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det var urimelig at han skal betale for at elektriker skal finne feil i selskapets nett. Klager påpekte at det ikke er feil i hans bolig. Klager viste til rapport fra elektriker hvor det fremgår at det manglet en fase fra Elvia AS. Klager anførte at han har betalt for tjenester som han ikke har mottatt ifølge den avtalen som er inngått. Klager anførte også at han heller ikke har blitt varslet om feilen og at han selv måtte kalle inn elektriker. Elvia AS anførte at DLE bekreftet at det ikke var feil i deres installasjon, de har søkt etter jordfeil i trafokretsen og lokalisert den til en annen adresse i samme trafokrets. Elvia AS påpekte at jordfeilen ikke er forårsaket av Elvia AS og jordfeil i samme trafokrets forårsaket av andre kunder er utenfor selskapets kontrollsfære. Elvia AS anførte at det ikke er en mangel ved deres ytelse. Elvia avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om ansvarsforhold etter jordfeil.  

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13.  

Historikk:   

31.08.21 – Utrykning.   

Krav: Klager krever utgifter til elektriker kr. 5 083 dekket.  

Partenes anførsler:   

Klager krever utgifter til elektriker dekket.   

Klager anfører at han har vært uten bil i en måned grunnet manglende fase og jordfeil inn til huset og billaderen. Elektriker ble tilkalt og det ble dokumentert manglende fase og jordfeil.   

Klager mener at det er urimelig at han skal betale for elektriker for å finne feil i selskapets nett. Klager påpeker at det ikke er feil i hans bolig.   

Klager viser til rapport fra elektriker hvor det fremgår at det manglet en fase fra Elvia. Klager anfører at han har betalt for tjenester som han ikke har mottatt ifølge den avtalen som er inngått. Klager anfører at han heller ikke har blitt varslet om feilen og at han selv måtte kalle inn elektriker. Klager anfører at det ikke kun var jordfeil men også at det manglet en fase inn til boligen.    

Elvia AS (Elvia) anfører at ved gjennomgang av driftsjournalene for hendelser er det journalført den 16.08.21: elektriker melder at mangler en fase. Elvias montører som rykket ut mener at det ikke er feil med en av fasene, men en jordfeil i samme trafokrets.   

Elvia anfører at DLE bekreftet at det ikke var feil i Elvia sin installasjon, de har søkt etter jordfeil i trafokretsen og lokalisert den til en annen adresse i samme trafokrets. Jordfeilen ble funnet i samme trafokrets, men hos en annen kunde.  Elvia påpeker at jordfeilen ikke er forårsaket av Elvia, og jordfeil i samme trafokrets forårsaket av andre kunder er utenfor selskapets kontrollsfære.  

Elvia anfører at det ikke er en mangel ved deres ytelse.   

Elvia avviser klagers krav.   

 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder erstatning som følge av jordfeil.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.  

Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å ilegge nettselskapet ansvar etter Standard Nettleieavtale idet den anførte skadeårsak ikke er en mangel eller forsinkelse ved nettselskapets ytelse. Nemnda har i mange tidligere saker lagt til grunn at problemer som skyldes jordfeil i andre nettkunders anlegg – og ikke i netteiers anlegg – i utgangspunktet ikke er en mangel eller forsinkelse etter avtalen. Nemnda har også lagt til grunn at forsyningsnettet ikke kan garanteres fritt for jordfeil. 

Det påligger den enkelte anleggseier et ansvar for at det er installert hensiktsmessig og egnet vern for egen elektrisk installasjon. I dette ligger også at vernet ikke skal gi uønsket utkobling som følge av feil i andre anleggseiere sine installasjoner. En korrekt dimensjonert installasjon med jordfeilbryter tilpasset de opptredende forhold i området, vil normalt ikke gi uønsket utkobling.  

At jordfeilbryteren ikke har koblet ut tidligere kan skyldes flere årsaker. Både endringer i utstyr eller faste installasjoner der utkobling skjer, samt jordfeilens karakter der den oppstår, betyr noe for om jordfeilbryter kan fungere som tiltenkt. Det er således en rekke forhold som kan påvirke en jordfeilbryter som ligger utenfor nettselskapets kontrollsfære og som nettselskapet ikke er ansvarlig for.  

På denne bakgrunn er konklusjonen at årsaken til skaden er utenfor selskapets kontroll og selskapet er ikke erstatningsansvarlig.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.