Sak: 21-766 Klage på spenning – krav om erstatning– Norgesnett AS

Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at overspenningsvernet ble ødelagt etter hendelse i nettet. Klager påpekte at det ikke er registrert noe lyn eller torden i dette området på den aktuelle dagen eller dagene før og hevdet derfor at Norgesnett AS må være ansvarlig for skaden. Klager viste til rapport fra elektriker og anførte at det fremgår at det har vært for høye spenninger inn til sikringsskapet. Norgesnett AS hadde utfall i strømforsyningen med over 3000 kunder berørt. Årsak til utfallet var at det hadde blitt satt ned en kum uten at Norgesnett AS hadde blitt varslet. Norgesnett AS anførte at det ikke er registrert høye spenninger ved denne feilen og det var ikke meldt om andre skader. Norgesnett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Norgesnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder krav om erstatning.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk: 

01.10.21 – Hendelse i nettet. 

Krav: Klager krever utgifter til elektriker kr 4 369,19 dekket. 

Partenes anførsler:

Klager hevder at overspenningsvernet ble ødelagt etter hendelse i nettet den 01.10.21. Klager anfører at overspenningsvernet var brent og at dette kun kan skje ved store spenninger som for eksempel atmosfæriske utladninger. Klager påpeker at det ikke er registrert noe lyn eller torden i dette området på den aktuelle dagen eller dagene før og mener derfor at Norgesnett må være ansvarlig for skaden. 

Klager viser til rapport fra elektriker og anfører at det fremgår at det har vært for høye spenninger inn til sikringsskapet. 

Klager krever utgifter til elektriker dekket. 

Norgesnett AS (Norgesnett) hadde utfall i strømforsyningen med over 3000 kunder berørt. Årsak til utfallet var at det hadde blitt satt ned en kum uten at Norgesnett hadde blitt varslet i forbindelse med arbeider som Norgesnett ikke kjente til. Kum kom i kontakt med høyspentkabel og medførte korrekt vernutløsning av avgangen. Som følgefeil oppstod det brann i ett bryteranlegg i en nettstasjon. 

Norgesnett hevder at hendelsen var utenfor nettselskapets kontroll da Norgesnett ikke hadde blitt varslet om dette arbeidet og dermed ikke kunne unngå eller overvinne følgene av hendelsen. 

Norgesnett anfører at det ikke er registrert høye spenninger ved denne feilen og det var ikke meldt om andre skader. 

Norgesnett viser til at overspenningsvern fungerer på en enkel måte, i tilfellet når det oppstår atmosfæriske utladninger eller overharmoniske spenninger på anlegget, så skal overspenningsvernet aktiveres og sende gjennom jordlederen som er koblet mellom overspenningsvernet og fordelingsskinnen og sende det ned gjennom jordlederen til bakken. 

Norgesnett avviser erstatningsansvar. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Norgesnett hadde utfall av strømforsyningen. Årsaken til utfallet var at det hadde blitt satt ned en kum uten at Norgesnett AS hadde blitt varslet. Kummen kom i kontakt med høyspentkabel tilhørende Norgesnett og medførte vernutløsning og brann i ett bryteranlegg i en nettstasjon. 

Nemnda kan ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at skaden er forårsaket av mangler ved strømleveransen. Elektriske apparater skal tåle ordinære inn- og utkoblinger av strømforsyningen. Norgesnett opplyser at det ikke ble registrert feil eller unormale spenninger ved denne feilen, og det er ingen opplysninger i saken som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Strømbruddet berørte ca 3000 av Norgesnetts kunder og Norgesnett har ikke fått melding om andre skader. Skaden er etter dette ikke en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets ytelse.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Norgesnett ikke erstatningsansvarlig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 22. august 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.