Sak: 22-173 Klage på erstatningskrav– Lede AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter linjerydding. Klager krevde erstatning for nye harddisker. Klager anførte at det er foretatt sprenging i nærheten av hans bolig som førte til skade på elektrisk utstyr. Klager påpekte at Lede AS ikke har varslet om sprengingen og at han derfor ikke har hatt mulighet til å forhindre skader. Lede AS viste til at det var linjerydding i regionalnettet. I den forbindelse ble det foretatt sprenging i området for å rydde vegetasjon. Lede AS viste til at klager er bosatt 650–700 meter fra dette området. Lede AS anførte at sprengningsstyrken ikke kan føre til skade på utstyr og avviste erstatningsansvar. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling.

Lede AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder krav om erstatning etter linjerydding.   

Regelverk: Standard nettleieavtale § 13.   

Historikk:   

06.10.21 – Linjerydding.   

  

Krav: Klager krever erstatning for nye harddisker på kr 1 241,46.   

Partenes anførsler:  

Klager anfører at det er foretatt sprenging i nærheten av hans bolig som førte til skade på elektrisk utstyr, herunder harddisker. Klager påpeker at Lede AS ikke har varslet om sprengingen og at han derfor ikke har hatt mulighet til å forhindre skader.   

Klager sier at en nabo har rapportert at sprengingen ble gjennomført uten spredningsmatter.   

Klager anfører at serverutstyr er mer sensitivt sammenlignet med annet elektrisk utstyr.  

Klager krever erstatning for nye harddisker.   

Lede AS viser til at det var linjerydding den 06.10.21 ved mast 33 i regionalnettet til Lede AS. I den forbindelse ble det foretatt sprenging i området for å rydde vegetasjon. Selskapet viser til at klager er bosatt 650–700 meter fra dette området.  

Lede anfører at sprengningsstyrken ikke kan føre til skade på utstyr.  

Lede påpeker at det ikke er noen andre kunder i det aktuelle området som har søkt erstatning for ødelagt utstyr etter sprengningen.   

Lede avviser erstatningsansvar.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning etter linjerydding.   

I henhold til nemndsavtalen pkt. 1.3 behandler nemnda saker som springer ut av avtaler mellom nettselskap og/eller kraftleverandør og forbruker om overføring og levering av elektrisk energi.  

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at tvisten ikke springer ut av et avtaleforhold mellom klager og innklagede, men bygger på erstatningsregler utenfor kontraktsforhold og eventuelt naborettslige regler. På denne bakgrunn avvises saken fra behandling i nemnda.  

Uten at det er nødvendig for resultatet vil nemnda også nevne at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden er ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng.

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Saken avvises.  

Oslo, 26. september 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.