Sak: 22-221 Klage på etterfakturering – Elvia AS og Fortum Strøm AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Forbruk ble av nettselskapet stipulert i en periode på grunn av manglende kontakt med måler, og stipulert forbruk ble innmeldt til kraftleverandør. Klager hevdet at det var betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt med forsinkelsesrenter. Klager hevdet at faktureringen var urettmessig. Klager anførte at alle de stipulerte målingene var høyere enn de faktiske. Elvia AS anførte at kommunikasjonsmodulen feilet og resulterte i at det har vært stipulert forbruksverdier i perioden fra oktober 2018 til september 2021. Elvia AS har valgt å avskrive det for lite fakturerte forbruket for perioden. Fortum Strøm AS anførte at det gjenstår kr 7575,93 å betale og opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS og Fortum Strøm AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder uenighet om fakturering.    

Regelverk: Standard nettleieavtale § 5-4 og standard kraftleveringsavtale § 2-2.   

Krav: Klager hevder at det er betalt for mye og krever dette tilbakebetalt med forsinkelsesrenter.     

Partenes anførsler:   

Klager hevder at faktureringen er urettmessig. Klager hevder at det er betalt for mye og krever dette tilbakebetalt med forsinkelsesrenter. 

Klager hevder at fakturerte krav på kr 11 929,13 av 08.10.21, 7575,93 av 08.10.21 og 2585,07 av 18.01.22 er urettmessige og krever at fakturerte krav blir kreditert. Klager krever også at fakturert krav som er sendt inkasso blir trukket tilbake og at betalingsanmerkninger blir slettet. Videre krever klager at Fortums kredittfaktura på kr 2483,74 blir utbetalt og at faktura på kr -7374, – blir utbetalt eller forklart.    

Klager anfører at alle de stipulerte målingene er høyere enn det faktiske. Klager påpeker at det ble bedt om korrekt historisk måledata ved målerbyttet for å identifisere data på forbruket i den perioden forbruket ble stipulert.    

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende og krever en beklagelse.    

Elvia AS (Elvia) anfører at kommunikasjonsmodulen feilet og resulterte i at det har vært stipulert forbruksverdier i perioden fra 01.10.18 til 09.09.21. Disse er stipulert ut fra historisk forbruk. Da måler ble byttet ble det registrert korrekt sluttstand for måleren, og det var mulig å fastslå volumet som ble forbrukt hos klager i perioden.    

Elvia har valgt å avskrive for lite fakturert forbruk for perioden fra 01.10.18 til 09.09.21 på i alt kr 6245,86.  

Elvia avviser for øvrig klagers krav. 

Fortum Strøm AS (Fortum) viser til at fakturert krav på kr 11 929,13 ble sendt ut basert på feil forbruksdata fra netteier. Da korrekt forbruk ble mottatt ble det produsert et tilgodebeløp på kr 7374,17. Tilgodefakturaen ble produsert forutsatt at faktura basert på feil forbruk var betalt.  

Fortum anfører at det gjenstår kr 7575,93 for kunden å betale. Fortum opprettholder fakturert krav. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om fakturering.   

Etter standard kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overenstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm. 

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget som ble montert i mai 2018, men Elvia mistet kontakten med måleren i perioden fra 01.10.18 frem til den ble byttet ut 09.09.21. På tidspunktet for målerbyttet var det på basis av stipulert forbruk fakturert for totalt 32 775,29 kWh, mens måleren som ble skiftet ut viste en målerstand på 49 636 kWh. Elvia har i saken opplyst til klager at ved manglende kontakt med måler blir det nye totale forbruket fordelt flatt med samme forbruk per time i hele perioden. Forbruket for perioden Elvia ikke hadde kontakt med måleren og frem til målerbyttet – fra 01.10.2018 til 09.09.2021 – utgjør 46 169,5 kWh.  

Nemnda legger Elvias opplysninger til grunn. Det innebærer at det i kundeforholdet ikke var fakturert for i alt 13 394,21 kWh. Det er derfor ikke fakturert for et for høyt forbruk. Foranlediget av klagers argumentasjon i saken presiserer nemnda at den legger til grunn at forbruket i perioden 01.10.2018 til 09.09.21 på 46 169,5 kWh er reelt, men at forbruket er fordelt likt på de ulike faktureringsperiodene enda det faktiske forbruket kan ha vært ulikt fordelt. Totalforbruket er altså ikke stipulert, men forbruksfordelingen er stipulert.  

Elvia har erkjent ansvar og valgt å avskrive det for lite fakturerte forbruket i perioden fra 01.10.18 til 09.09.21 ved sin fakturering. Basert på Elvias redegjørelse legger nemnda videre til grunn at Elvia korrigerte det faktiske forbruket til det stipulerte forbruket i Elhub, slik at også Fortum har lagt til grunn det stipulerte forbruket, som altså er lavere enn det faktiske. Nemnda viser til Elvias e-post av 6. april 2022 til klager, der det fremgår at strømleverandør mottok de korrigerte forbruksverdiene som lå til grunn for faktura 322902905 med fakturadato 17.02.22. Det fremgår av denne spesifikasjonen at fakturering basert på et høyere forbruk ble kreditert, og at det i faktureringen ble lagt til grunn et lavere forbruk.   

Fortum har redegjort for faktureringen overfor klager, og opplyser at klager har et utestående krav på kr 7575,93. Nemnda legger til grunn at Fortum har foretatt en korrigering i sine systemer etter Elvias kreditering for perioden 01.10.18 til 09.09.21 og at utestående krav hos Fortum derfor skyldes andre forhold knyttet til den samlede faktureringen av klager i kundeforholdet.  

Etter dette kan nemnda ikke se at det er påvist feil i den faktureringen som er opprettholdt overfor klager og som ikke er korrigert fra noen av selskapene. Det er av denne grunn ikke nødvendig for nemnda å gå inn på om det er grunnlag for ytterligere nedsettelse av klagers ansvar for fakturaene overfor Fortum med grunnlag i standard kraftleveringsavtale § 2-2.  

Nemnda tilføyer avslutningsvis at den har en viss forståelse for at det har vært vanskelig for klager å følge gangen i saken. Dette blir likevel ikke avgjørende. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig.  

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.  

Oslo, 13. februar 2023  

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.