Sak: 22-250 Klage vedrørende krav om erstatning – Elvia AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde erstatning fra innklagede for innbetalt egenandel på forsikringen samt erstatning for ødelagt USB-lader knyttet til to strømbrudd. Klager krevde videre kompensasjon for tap av egen strømproduksjon grunnet jordfeil. Klager hevdet at strømbrudd hadde forårsaket skade på hennes elektriske anlegg, samt at jordfeil medførte at strømproduksjon på solcelleanlegg opphørte. Elvia AS viste til at det på de aktuelle datoene hadde vært bryterfall i høyspentnettet som artet seg som strømbrudd for klager, men at det ikke var registrert spenningsvariasjoner utenfor grenseverdiene. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Selskapet anførte at tilsvarende bryterfall inntreffer nesten daglig i distribusjonsnettet, og som det elektriske anlegget og tilkoblet utstyr skal tåle. Elvia AS anførte at det ikke var påvist årsakssammenheng mellom hendelsene i nettet og de anførte skadene. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.   

Regelverk: Standard nettleieavtale § 13.  

Historikk:   

07.11.21 – Hendelse i nettet.   

11.01.22 – Hendelse i nettet.   

Krav: Klager krever forsikringens egenandel på kr 6000 og kr 3188 dekket samt erstatning for ny USB-lader på kr 150, i alt beregnet til kr 9338. Klage krever videre kompensasjon for tap av strømproduksjon grunnet jordfeil våren 2022.   

Partenes anførsler:  

Klager viser til at det var hyppige strømbrudd i perioden fra høsten 2021 og frem til januar 2022. Klager hevder at dette forårsaket skader på hennes elektriske anlegg. Etter flere strømbrudd den 07.11.21 ble overspenningsvernet skadet og seks automatsikringer ødelagt. Skaden ble meldt til forsikringsselskapet og klager måtte dekke egenandel på forsikringen på kr 6 000. Etter strømbrudd den 11.01.22 ble en stikkontakt med USB-lader og en sikring skadet. Denne skaden ble også meldt til forsikringsselskapet og egenandelen på denne skaden var på kr 3 188. Klager hevder at ødeleggelsen av sikringsanlegget og stikkontakten ved strømbruddene ikke er normalt ved et forskriftsmessig installert anlegg. Klager krever sine tap knyttet til betalte egenandeler og kjøp av ny USB-lader dekket. 

Klager anfører at det i mars/april 2022 har vært flere jordfeil som har medført avbrudd i strømproduksjon fra solpanelene som følge av at inverteren sluttet å fungere. Klager påpeker at hun har varslet Elvia om jordfeilene uten å ha fått svar, og at hun ikke har fått tilgodesett strømmen som solpanelet produserte mens inverteren var ute av drift. Klager krever erstatning for strømproduksjon som ville ha funnet sted om det ikke var for jordfeilene.   

Elvia AS viser til at det den 07.11.21 kl. 01:45 inntraff et bryterfall i distribusjonsnettet. Bryterfallet medførte at et trettitalls nettstasjoner mistet spenningen og tilhørende nettkunder opplevde et strømbrudd. Samme dag kl. 05:36 inntraff et nytt bryterfall som igjen medførte at de trettitalls nettstasjonene mistet spenningen, og tilhørende nettkunder opplevde et nytt strømbrudd. Alle nettstasjonene ble befart uten at det ble funnet feil eller avvik som kunne forklare strømbruddet. Normal strømforsyning ble gjenopprettet.   

Den 08.11.21 ble det gjennomført en ny befaring av avgangen fra trafostasjonen og til alle nettstasjonene uten å avdekke feil. Det ble undersøkt om værsituasjonen var en medvirkende årsak til strømbruddene, men det ble ikke funnet en årsakssammenheng.   

Den 11.01.22 kl. 21:26 inntraff et nytt bryterfall som berører de samme nettstasjonene. I en av nettstasjonene ble det avdekket en defekt trafobryter, som ble byttet omgående. Klager var imidlertid ikke tilknyttet nettstasjonen hvor trafobryteren ble byttet.

Innklagede anfører at bryterfall inntreffer nesten daglig i distribusjonsnettet, og at de ikke medfører skader på nettkundens installasjon eller elektriske apparater. Det er ikke registrert spenningsvariasjoner utenfor de forskriftsfastsatte kravene til leveringskvalitet. Elektriske anlegg og installasjoner skal være dimensjonert for å tåle strømutfall. Selskapet hevder at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom hendelsene i nettet og de skadene som kreves erstattet.  

Elvia AS er i e-post orientert om kravet om dekning av tapt strømproduksjon, men har ikke kommentert dette.

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning.  

Etter standard nettleieavtale §13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Bestemmelsen tilsvarer erstatningsansvaret etter forbrukerkjøpsloven § 33 andre ledd. For at innklagede skal bli erstatningsansvarlig kreves det et påvist ansvarsgrunnlag og økonomisk tap. I tillegg må det foreligge årsakssammenheng mellom mangelen ved nettselskapets leveranse og det økonomiske tapet.     

Nemnda ser først på erstatningskravet som følge av strømbruddene i november 2021 og januar 2022. 

Etter nemndas syn er det ikke sannsynlighetsovervekt for at klagers skade er forårsaket av en mangel ved nettselskapets ytelse. Nemnda legger til grunn innklagedes opplysninger om at strømbruddene var ordinære og at det ikke forekom spenningsvariasjoner som ligger utenfor grenseverdiene i leveringskvalitetsforskriften kapittel 3. Nemnda peker videre på at et elektrisk anlegg og tilkoblet utstyr skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet, herunder ordinære ut- og innkoblinger. Det er ikke sannsynliggjort at det forekom feil ved strømleveransen ved innkobling som kan forklare skadene på klagers anlegg og tilkoblet utstyr, og det er derfor ikke sannsynliggjort at det forekom en mangel ved innklagedes leveranse. En ren tidsmessig sammenheng mellom skadene og strømutfallene er ikke tilstrekkelig til å påvise at det forelå en mangel ved leveransen. Når det ikke er sannsynliggjort at det forelå en mangel ved innklagedes leveranse, er det ikke grunnlag for erstatningsansvar for de tapene klager ble påført. 

Når det gjelder erstatningskravet for tapt strømproduksjon, er dette ikke kommentert av innklagede. Det fremgår av korrespondanse med leverandør av solcelleanlegget, Otovo, at feilmeldingsloggen for klagers anlegg viste at det i dagene rundt avbruddet i april 2022 ble registrert en nærliggende jordfeil i systemet. Otovo la deretter til: 

Alle invertere som installeres i Norge har en innebygget jordfeilbryter som slår ut når feil i strømnettet oppdages. Det er derfor en sikkerhetsfunksjon og ikke en feil i solcelleanlegget. Feilen kan være hvor som helst, men er vanligvis utenfor boligen, altså i ledningsnettet eller en nærliggende bolig. 

Det følger av forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 37 at alt elektrisk utstyr og materiell som inngår i eller som skal tilkobles et anlegg skal være tilpasset de ytre påvirkninger som kan påregnes fra omgivelsene. Ytre påvirkninger kan typisk være jordfeil i nettet i nærheten av klagers installasjon. Nemnda mener det i denne saken ikke er påvist at jordfeilen kan skrives tilbake til innklagedes installasjoner, men kan ha oppstått hos en annen bruker der brukerens elektriske anlegg ikke har forhindret at jordfeilen spredde seg i nettet. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 12. desember 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.