Sak: 22-377 Krav om erstatning – Hålogaland Kraft Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter en hendelse i nettet.  Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at han har utført de undersøkelsene han kunne for å utelukke at feilen var hos nettselskapet, og hevdet derfor at nettselskapet var ansvarlig for kostnadene til elektriker. Hålogaland Kraft Nett AS hadde bemannet opp sin driftssentral for å ha bedre oversikt over alle innkommende meldinger om feil. Hålogaland Kraft Nett AS påpekte at små feil på kundenivå ikke fanges opp gjennom deres overvåking av strømnettet. Hålogaland Kraft Nett AS anførte at dersom en kunde velger å rekvirere elektriker før han kontakter nettselskapet, måtte det være kundens eget ansvar. Hålogaland Kraft Nett AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

Hålogaland Kraft Nett AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder krav om erstatning etter en hendelse i nettet.    

Regelverk: Standard nettleieavtale § 13.   

Historikk:    

27.02.22 – Hendelse i nettet.    

Krav: Klager krever utgifter til elektriker dekket, beregnet til kr 8107,50.    

Partenes anførsler:   

Klager krever utgifter til elektriker dekket.    

Klager merket spenningsvariasjoner den 27.02.22. Tidlig på dagen blinket lysene i huset, deretter ble det spenningsfall over lengre tid og enkelte kurser i huset falt helt ut og andre plasser i huset var det lav spenning. Klager sjekket selskapets nettsider og av nettsidene var ingen feilmeldinger registrert. Av nettsidene fremgikk det at det var normal drift i klagers område. Klager sjekket inntaksskapet og kunne ikke se at noe var slått ut. Da klager sjekket sikringsskapet var en av overspenningsbryterne slått ut.    

Klager hevder at han har utført de undersøkelsene han kunne for å utelukke at feilen var hos nettselskapet, og mener derfor at nettselskapet er ansvarlig for kostnadene til elektriker.    

Hålogaland Kraft Nett AS (Hålogaland Kraft Nett) viser til at det var kraftig uvær i deres region med svært kraftige vindkast den 27.02.22. Hålogaland Kraft Nett hadde denne dagen mange nettutfall både på høyspent og lavspent.    

Hålogaland Kraft Nett opplyser at deres driftssentral den 27.02.22 kl. 18:00 fikk melding fra klager om at klager hadde tilkalt elektriker og konstatert manglende fase inn til klagers bolig. Hålogaland Kraft Nett hadde bemannet opp sin driftssentral for å få bedre oversikt over alle innkommende meldinger om feil. Det ble kontinuerlig oppdatert status på selskapets nettside, men små feil på kundenivå ble ikke fanget opp gjennom deres overvåking av strømnettet.    

Hålogaland Kraft Nett anfører at dersom en kunde velger å rekvirere elektriker før han kontakter nettselskapet, må det være kundens eget ansvar. Regning for slik utkalling dekkes ikke av nettselskapet uten at nettselskapet er varslet i forkant. 

Hålogaland Kraft Nett opplyser at en slik feil som klager beskriver ville blitt tolket som en klemmefeil, og at en montør i tilfelle varsel ville blitt sendt ut kostnadsfritt. 

Hålogaland Kraft Nett avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.    

Etter standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Dette innebærer at der det påvises at det foreligger en mangel ved ytelsen, påhviler det nettselskapet å godtgjøre at årsaken lå utenfor det selskapet hadde mulighet til å påvirke (utenfor selskapets kontroll) for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden.  

Slik saken er opplyst for nemnda fremstår det som ubestridt at det har vært en feil i innklagedes nett, som har ført til driftsforstyrrelser hos klager. Nemnda legger til grunn at dette utgjorde en mangel ved nettselskapets leveranse, jf. nettleieavtalen § 12-1. Videre har selskapet ikke godtgjort at feilen lå utenfor det selskapet hadde mulighet til å påvirke.  

Kravet til ansvarsgrunnlag i § 13-1 er derfor oppfylt, og selskapet skal som utgangspunkt svare erstatning for det tap klager er påført. Tapet består i utlegg til elektriker for å feilsøke og til å konstatere skaden på i alt kr 8107,50. Tapet er dokumentert. Nemnda finner videre at det foreligger årsakssammenheng mellom feilen i innklagedes nett og det tapet klager er påført.  

Innklagede har like fullt bestridt ansvar for kundens konkrete tap under henvisning til at det er kundens eget valg å rekvirere elektriker før han melder fra til nettselskapet, og at regning for slik utkalling ikke dekkes av nettselskapet uten at nettselskapet er varslet i forkant. Dette reiser spørsmål om selskapet med rimelighet kunne ha forutsett tapet som følge av mangelen, det vil si om tapsposten er en påregnelig følge av mangelen, jf. standard nettleieavtale § 13-4 annet punktum, og videre om klager har overholdt sin alminnelige tapsbegrensningsplikt ved å utføre arbeid som selskapet har rett og plikt til å utføre vederlagsfritt for kunden.   

Nemnda har delt seg i et flertall og et mindretall i den konkrete bedømmelsen i saken.  

Nemndas flertall – lederen (med dobbeltstemme) og forbrukernes representant – er av den oppfatning at i et tilfelle hvor det observeres feil i det elektriske anlegget er det ikke opplagt for kunden at feilen har oppstått i netteiers nett. At en kunde rekvirerer elektriker i en slik situasjon, er både påregnelig og naturlig. Dette gjelder ikke minst når det på nettselskapets nettsider ikke er meldt om driftsforstyrrelser i klagers område. Frem til man avdekket at feilen lå i innklagedes anlegg, ser flertallet derfor ikke noe grunnlag for å frita selskapet for erstatningsansvar. Nemnda kan ikke se at den fremlagte fakturaen gjelder for ytterligere arbeid enn dette. At feilen ut fra hvordan den ble beskrevet måtte være typisk for feil i nettet, utelukker uansett ikke at kunden har rett til erstatning for å verifisere at dette faktisk var situasjonen.   

Flertallet konkluderer derfor med at innklagede skal dekke utgiftene til elektriker i sin helhet. Flertallet viser for øvrig til tidligere vedtak om tilsvarende problemstilling, se sak 22-378 med videre henvisninger.  

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at det ikke foreligger avtale hvor nettselskapet har påtatt seg en slik økonomisk forpliktelse. I tillegg er den gjeldende kostnaden et resultat av klagers feilvurdering. Selv om det er slik at det kan være vanskelig for en husholdningskunde å forstå at den gjeldende feilen lå utenfor hans egen elektriske installasjon, burde elektrikeren ha forstått den muligheten. Denne typen kostnader ligger klart utenfor nettselskapets kontrollsfære, og selskapet har ingen muligheter til å kunne forhindre slike feilvurderinger fra nettkunden. Slik uanmodet forretningsførsel for nettselskapets kostnad krever positiv hjemmel. Mindretallet viser også til at det ikke foreligger et krav til overvåking av den type nett der feilen oppsto, og nettselskapet vil derfor normalt ikke ha kunnskap om strømavbrudd på lavspentlinjer med mindre kunder melder om dette.  

Mindretallet bemerker for øvrig at nemnda i tidligere saker har vurdert hva som anses å være en rimelig løsning i den enkelte saken. Det kan altså ikke sies å foreligge noen entydig praksis vedrørende nettselskapets betalingsplikt i slike saker.  

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt   

 

VEDTAK 

Klager gis medhold.  

Oslo, 13. februar 2023  

 

Henrik E. Kolderup, leder  

Gustav Norman, Forbrukerrådet  

Jon Aadland, Fornybar Norge   

Lars Lima, Fornybar Norge    

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.