Sak: 22-378 Krav om erstatning – Linja AS

Saken gjaldt dekning av utgifter til utrykning. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager merket spenningsvariasjoner i boligen som kom til uttrykk ved feil på flere elektriske apparater. Klager tilkalte elektriker som påviste feil i en inntaksboks i Linja AS sitt anlegg. Linja AS har erkjent at det var feil i deres inntaksskap. Klager krevde dekning av kostnader til elektriker til å avdekke feilen. Linja AS bestred betalingsansvar. Selskapet viste til at feilene kunden observerte indikerte feil i nettanlegget, og til at nettselskapet har både rett og plikt til å foreta utbedringer av slike feil. Selskapet opplyser at det ville ha rykket ut og rettet feil kostnadsfritt om det hadde fått feilmelding fra klager. Under dissens ble klager gitt medhold.

Linja AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder dekning av utgifter til utrykning.

Regelverk: Standard nettleieavtale § 13-1.  

  

Historikk:   

02.02.2022 – Hendelse i nettet.

  

Krav: Klager krever utgifter til elektriker på kr 1300, – dekket. Klager krever at det fremlegges rapport om branntilløp til anlegget.

Partenes anførsler:  

Klager merket spenningsvariasjoner i boligen i februar 2022. Klager påpeker at det oppsto feil på flere elektriske apparater, blant annet at varmevifte gikk ujevnt, radio fikk brytende lyd, mikrobølgeovn lagde lyder og lysstyrke ble redusert. I tillegg var det flere feilsignaler i sikringsboksen. Klager kontaktet først naboen og fikk beskjed om at naboen hadde normal strømforsyning. Klager tilkalte derfor elektriker. Etter feilsøk i klagers innvendige anlegg og utvendige skap konstaterte elektrikeren at en fase var falt ut. Elektriker undersøkte Linja AS' inntaksboks og konstaterte feil der, hvorpå elektrikeren stengte av all strøm til klagers hus og kontaktet selskapet om feilen.   

Klager krever utgifter til elektriker dekket. Han stiller spørsmål ved at Linja AS har henvist ham til forsikringsselskapet. Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.

Klager anfører at han har bedt om rapport om branntilløp til anlegget da det kan ha forårsaket skade på elektrisk anlegg. Klager påpeker at selskapet ikke har gitt svar på dette.    

Linja AS viser til at det var feil i deres inntaksskap. Feilen ble utbedret den 03.02.2022, samme dag som klagers elektriker tok kontakt.

Selskapet anfører at spenningsfeil som hos klager, indikerer til feil i nettanlegget. Det anfører at elektrikeren må ha vært kjent med at kunden i en slik situasjon skulle henvises til netteier i, og at Linja AS da ville utbedret feilen kostnadsfritt. Selskapet anfører derfor at kundens krav om dekning av elektrikerregningen skal avslås. Linja AS har likevel tilbudt klager å dekke elektrikerregningen med kr 1300, –.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning.  

Etter standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangel ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Dette innebærer at der det påvises at det foreligger en mangel ved ytelsen, påhviler det nettselskapet å godtgjøre at årsaken lå utenfor det selskapet hadde mulighet til å påvirke (utenfor selskapets kontroll) for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden.  

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Mørenett AS, på vedtakstidspunktet Linja AS, sitt anlegg, som har ført til driftsforstyrrelser hos klager. Nemnda legger til grunn at dette utgjorde en mangel ved nettselskapets leveranse, jf. nettleieavtalen § 12-1. Videre har selskapet ikke godtgjort at feilen lå utenfor det selskapet hadde mulighet til å påvirke.

Kravet til ansvarsgrunnlag i § 13-1 er derfor oppfylt, og selskapet skal som utgangspunkt svare erstatning for det tap klager er påført. Tapet består i utlegg til elektriker for å feilsøke og til å konstatere skaden og stoppe strømtilførselen til huset. Nemnda finner videre at det foreligger årsakssammenheng mellom feilen i innklagedes nett og det tapet klager er påført.    

Innklagede har like fullt bestridt ansvar for kundens konkrete tap under henvisning til at elektrikers handlemåte var i strid med selskapets fastsatte instrukser. Dette reiser spørsmål om selskapet med rimelighet kunne ha forutsett tapet som følge av mangelen, det vil si om tapsposten er en påregnelig følge av mangelen, jf. standard nettleieavtale § 13-4 annet punktum, og videre om klager har overholdt sin alminnelige tapsbegrensningsplikt ved å utføre arbeid som selskapet har rett og plikt til å utføre vederlagsfritt for kunden. I denne saken rekvirerte klager elektriker uten først å konferere med nettselskapet da klager merket spenningsvariasjoner i boligen.

Nemnda er delt i synet på hvem som skal bære kostnaden til elektriker. 

Nemndas flertall – lederen (med dobbeltstemme) og forbrukernes representant – er av den oppfatning at i et tilfelle hvor det observeres feil i det elektriske anlegget ikke er opplagt for kunden at feilen har oppstått i netteiers nett. At en kunde rekvirerer elektriker i en slik situasjon, er både påregnelig og naturlig. Frem til det ble avdekket fasefeil i det utvendige skapet, ser flertallet derfor ikke noe grunnlag for å frita selskapet for erstatningsansvar. At feilen måtte være typisk for feil i nettet kan uansett ikke utelukke at kunden har rett til erstatning for å verifisere at dette faktisk var situasjonen. Når det gjelder det arbeidet som ble utført fra fasefeilen ble avdekket og videre ved åpning av netteiers inntaksskap, besto dette i at elektriker kuttet strømmen til boligen og varslet netteier. Slik flertallet ser det er det heller ikke grunn til å frita innklagede for ansvar med grunnlag i elektrikers handlemåte. Flertallet legger til grunn at det elektriker utførte i inntaksskapet var skadeforebyggende, og at elektrikeren for øvrig forholdt seg i samsvar med selskapets rett og plikt til å utbedre feilen ved å varsle dem om feilen. Elektrikeren utbedret ikke selv feilen, men sørget for at den ikke medførte ytterligere skade i klagers bolig. 

Flertallet konkluderer derfor med at Linja AS skal dekke utgiftene til elektriker i sin helhet. Flertallet viser også til at dette samsvarer med tidligere praksis, se sak 16-008 og sak 16-367.

Nemndas mindretall – bransjens representanter – viser til at ikke forelå noen avtale i den konkrete situasjonen hvor nettselskapet har påtatt seg en slik økonomisk forpliktelse. Tvert imot er den disposisjonen som klager har foretatt direkte i strid med den fremgangsmåten nettselskapet på sin hjemmeside har etablert for slike tilfeller. I tillegg er den angjeldende kostnaden et resultat av klager sin feilvurdering. Selv om det er slik at det kan være vanskelig for en husholdningskunde å forstå at den angjeldende feilen lå utenfor hans egen elektriske installasjon, burde elektrikeren ha forstått den muligheten. Elektriker burde bedt klager om å sjekke sikringene i sikringsskapet, eventuelt da også unnlatt å rykke ut før klager hadde konferert nettselskapet. Denne typen kostnader ligger klart utenfor nettselskapets kontrollsfære, og selskapet har ingen muligheter til å kunne forhindre slike feilvurderinger fra nettkunden. Slik uanmodet forretningsførsel for nettselskapets kostnad krever positiv hjemmel. 

Nettselskapet har ikke påtatt seg kostnaden – snarere tvert imot – og plikter ikke å betale for nettkundens feilvurdering. Nemnda har i tidligere saker vurdert hva som anses å være en rimelig løsning i den enkelte saken. Det kan altså ikke sies å foreligge noen entydig praksis vedrørende nettselskapets betalingsplikt i slike saker, selv om flertallet viser til to saker fra 2016.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt  

 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 21. november 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Gry Pedersen, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.