Sak: 22-549 Klage vedrørende krav om erstatning – Mørenett AS

Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde refundert alle utgifter hun har hatt knyttet til dårlig spenningskvalitet siden 2017. Klager hevdet at hun har hatt en rekke kostnader knyttet til strømutfordringene i huset. Klager anførte at det ser ut til at det mangler overspenningsvern både på høyspentnettet og lavspentnettet samt skade på jordledningen i masta. Mørenett AS viste til at det ble undersøkt for spenningsfeil i 2017 og 2021 uten at det ble funnet feil i nettet. Mørenett AS anførte at det følger av deres overvåkningssystem at det periodevis er registrert korte jordfeil, men at det ikke er mottatt feilmeldinger fra andre kunder med forsyning fra den aktuelle nettstasjonen. Mørenett AS viste til at det ikke var påvist feil i nettet, og at det dermed ikke forelå mangel i selskapets leveranse. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Mørenett AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder krav om erstatning.   

Regelverk: Standard nettleieavtale § 13.

Krav: Klager krever refundert alle utgifter hun har hatt knyttet til dårlig spenningskvalitet siden 2017.

Partenes anførsler:  

Klager anfører at det har vært spenningsvariasjoner siden 2017. Klager påpeker at huset er totalrenovert med nytt strømanlegg og sikringsskap.   

Klager anfører at hun har hatt en rekke kostander knyttet til strømutfordringene i huset, herunder ødelagt mat i flere fryseskap etter at sikringer har hatt utfall.   

Klager anfører at elektriker har avkreftet at feilen ligger i det elektriske anlegget inne i huset.  

Klager anfører at det ser ut til at det mangler overspenningsvern både på høyspentnettet og lavspentnettet samt skade på jordledningen i masten. Klager mener at skifte av luftstrekket til jordkabel sannsynligvis vil hjelpe, ettersom naboene har jordkabel.

Mørenett AS viser til at det ble undersøkt for spenningsfeil i 2017 og i 2021 uten at det ble funnet feil i deres nett. Jordplatemåling ble utført i 2015, som resulterte i verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier.  

Mørenett anfører at det følger av deres overvåkningssystem at det periodevis er registrert korte jordfeil, men mener at dette – i fravær av påviste feil i deres eget nett – må ha sammenheng med hvilke anlegg som til enhver tid er i bruk i området, som er et område med fritidsboliger. Det er heller ikke mottatt feilmeldinger fra andre kunder med forsyning fra den aktuelle nettstasjonen.   

Innklagede påpeker at det ikke er påvist feil i nettet, og at det dermed ikke foreligger mangel ved selskapets leveranse. Selskapet hevder at det har gjort det det kan for å avklare om det er feil i nettet som kan føre til problemer hos kunden, og viser til at det ikke har funnet slike feil. Dersom det likevel skulle vise seg at feilen var på deres side, har innklagede tilbudt å kompensere klager for tapet.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning. 

I henhold til standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Mørenett AS har anført at de har undersøkt for feil i nettet og ikke funnet feil. Nemnda legger dette til grunn, ettersom det ikke er fremlagt dokumentasjon som nærmere underbygger at det foreligger feil i selskapets nett. Når det gjelder klagers anførsel om at det det mangler overspenningsvern både på høyspentnettet og lavspentnettet samt skade på jordledningen i masten, viser nemnda til selskapets bemerkninger om dette i tilsvaret, der selskapet tilbakeviser at det er feil ved denne delen av selskapets nett. Etter dette legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort feil i selskapets nett, og det foreligger dermed ikke noen mangel.

Nemnda bemerker for øvrig at jordfeil som regel oppstår ved feil på husstanders anlegg eller tilkoblet utstyr, og disse kan spre seg i nettet og påvirke installasjoner og tilkoblet utstyr hos andre husstander. Nemnda har i tidligere saker lagt til grunn at problemer som skyldes jordfeil i andre nettkunders anlegg – og ikke i netteiers anlegg – i utgangspunktet ikke er en mangel eller forsinkelse etter avtalen, og at alt forsyningsnett ikke kan garanteres fritt for jordfeil. Den enkelte anleggseier står nærmest til å sørge for at det er installert hensiktsmessig og egnet vern for egen elektrisk installasjon som ikke gir uønsket utkobling som følge av feil i andre anleggseieres installasjoner. En korrekt dimensjonert installasjon med jordfeilbryter tilpasset de opptredende forhold i området, vil normalt ikke gi uønsket utkobling.    

Nemnda konkluderer derfor med at det ikke foreligger grunnlag for erstatningsansvar for innklagede. Etter dette gis klager ikke medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 12. desember 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.