Sak: 22-565 Klage vedrørende krav om erstatning – Lede AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde erstattet innkjøp av dusjarmatur og trykktank med pumpe. Klager hevdet at det var strømbruddet som forårsaket skade på elektrisk utstyr. Klager viste til at jordfeilbryteren hadde slått ut i det utvendige sikringsskapet. Lede AS anførte at det ikke var registrert avbrudd eller utkoblinger på trafokretsen tilknyttet klager. Lede AS har ingen forklaring på hvorfor jordfeilbryteren var utløst og anførte at selskapet ikke har kontroll på hvordan klagers elektriske installasjon er bygget opp. Lede AS avviste erstatningsansvaret. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lede AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.   

Regelverk: Standard nettleieavtale § 13-1.   

  

Historikk:   

15.02.2022–05.03.22 – Strømbrudd.

  

Krav: Klager krever erstattet innkjøp av ny dusjarmatur på kr 1690, – og trykktank med pumpe på kr 6990, –, beregnet til totalt kr 8680, –.

Partenes anførsler:   

Klager oppdaget at det var strømbrudd på hytta den 04.03.2022. Klager kontrollerte sikringsskapet og ingen feil ble funnet. Klager forklarer at jordfeilbryteren hadde slått ut i det utvendige sikringsskapet. Etter at klager slo på bryteren, fungerte strømmen igjen.   

Klager bestrider at feilen var i klagers eget anlegg ettersom ingen jordfeilbrytere i det innvendige sikringsskapet har slått ut.   

Klager reagerer på at han ikke har fått varsel om strømbrudd. Klager påpeker at brukere i området burde blitt varslet med tanke på at det i perioder har vært kuldegrader. Klager hevder at strømbruddet forårsaket skade på dusjarmatur samt trykktank med pumpe, og klager krever erstattet kostnadene til utbedring/erstatning av dette utstyret.

Lede AS opplyser at klager har vært uten strøm fra 15.02.2022 til 05.03.2022, men har ingen forklaring på hva som kan ha skjedd annet enn at det må ha vært en feil i klagers anlegg. Selskapet anfører at det ikke er registrert noe avbrudd etter 18.12.2021. Det er heller ikke registrert noen koblinger på trafokretsen i denne perioden.

Innklagede har ingen forklaring på hvorfor jordfeilbryteren har falt og anfører at det ikke har noen kontroll på hvordan klagers elektriske installasjon er bygget opp. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning.  

Etter standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Bestemmelsen tilsvarer forbrukerkjøpsloven § 33 andre ledd. 

Slik saken er opplyst for nemnda er det i denne saken ukjent hvorfor jordfeilbryteren i klagerens utvendige skap har slått ut. Nemnda er for så vidt enig med klager i at den omstendighet at jordfeilbryterne i det innvendige ikke har slått ut kan indikere at feilen ikke kom fra utstyr koblet til i hytta, men dette alene kan likevel ikke underbygge at feilen har skjedd som følge av en hendelse på nettet som utgjør en mangel ved innklagedes leveranse. 

Nemnda legger til grunn Lede AS' opplysninger om at det ikke er registrert avbrudd i deres strømleveranse i perioden. Nemnda tilføyer at det kan oppstå jordfeil hos enkelthusstander i et distribusjonsnett som kan få betydning for andre husstander i det samme nettet.  

Når årsaken til at jordfeilbryteren slo ut er uavklart, viser nemnda til at tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen, og angir grensen for eiendomsforhold, ansvaret for drift og vedlikehold og ansvaret for at anleggene er i forskriftsmessig stand, jf. standard tilknytningsvilkår § 4-1. Etter standard tilknytningsvilkår § 2-6 er installasjonseier ansvarlig for å bygge, drive og vedlikeholde sin installasjon i samsvar med gjeldende normer og forskrifter, og svarer også for feil og mangler i eget anlegg, jf. prinsippet nedfelt i nettleieavtalen § 5-5. Den utvendige jordfeilbryteren ligger følgelig innenfor klagers ansvarsområde.

Når årsaken til at jordfeilbryteren slo ut er uavklart, og i lys av ansvarsfordelingen mellom nettselskapet og anleggseier, konkluderer nemnda med at det ikke er godtgjort at klagers tap er forårsaket av en mangel ved innklagedes leveranse.  

Vilkårene for erstatningsansvar er etter dette ikke oppfylt. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 21. november 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Gry Pedersen, Fornybar Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.