Sak: 22-941 Klage knyttet til erstatningskrav– Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om hvorvidt vilkårene for erstatning var oppfylt i en situasjon der klagers koketopp ble ødelagt tre måneder etter et spenningsbortfall. Klager hevdet at skaden oppsto som følge av innklagedes forsømte kontroll og vedlikehold, og at vilkåret om årsakssammenheng derfor måtte anses oppfylt. Han bestred at det måtte foretas avkortning i utmålingen grunnet koketoppens alder. Selskapet erkjente at det forelå ansvarsgrunnlag, men bestred at vilkåret om årsakssammenheng var oppfylt. Selskapet anførte videre at erstatningen, for det tilfellet at vilkårene likevel var oppfylt, uansett måtte avkortes med 50 % for å ikke gi klager en uberettiget berikelse. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.

Saken gjelder uenighet om erstatningsvilkår og -utmåling. 

Regelverk: Standard nettleieavtale §§ 13-1 og 13-4. 

  

Historikk:

18.03.2022 – Innklagde foretar arbeider i klagers koblingsskap. 

20.03.2022 – Feil i innklagedes nettleveranse blir oppdaget. 

21.03.2022 – Feil blir utbedret. 

27.06.2022 – Klager fremsetter krav om erstatning for ødelagt koketopp. 

 

Krav: Klager krever erstattet kostnadene knyttet til reparasjon av koketopp, eller alternativt til en ny koketopp, inkludert levering og montering og uten avkortning for alder. 

Partenes anførsler:  

Klager hevder at vilkårene for erstatning er oppfylt. Han mener at skadene på koketoppen er et resultat av Elvia AS' forsømte kontroll og vedlikehold, og at det dermed kan påvises årsakssammenheng. Klager viser til servicerapport, der skadene på koketoppen knyttes til overspenning. 

Klager hevder at tidsperspektivet ikke kan være av betydning for om det foreligger årsakssammenheng fordi det tok tid å avdekke sammenhengen mellom mangelfullt arbeid og skade.

Klager hevder at det ikke er grunnlag for å foreta avkortning i erstatningsutmålingen. Klager viser til at koketoppen er integrert i kjøkkeninnredningen og at dette må tas i betraktning ved utmålingen. Det vises til at innredningen ville fått en betydelig lavere verdi uten koketoppen og at det derfor ikke kan være tale om merverdi dersom denne skulle blitt erstattet fullt ut.

Elvia AS bestrider ikke at det foreligger ansvarsgrunnlag i form av kontrollansvar, men hevder at det ikke kan påvises noen årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlag og økonomisk tap. Selskapet viser til at det ikke er registrert data knyttet til høy spenning/overspenning, slik klager har anført. Det hevder at det bare er påvist spenningsutfall og lav spenning.

Elvia AS hevder videre at tidsperspektivet underbygger manglende årsakssammenheng. Det viser til at det ikke har foreligget indikasjoner på skade i løpet av de tre månedene mellom da feilen ble oppdaget og erstatningskravet ble fremsatt.

For det tilfellet at erstatningsvilkårene likevel er oppfylt, hevder selskapet at det påberopte erstatningskravet vil overskride det reelle økonomiske tap og i stedet tilføre klagers bolig en merverdi. Elvia AS hevder at erstatningsbeløpet må avkortes med 50 % for ikke å gi klager en uberettiget berikelse.

Selskapet viser til at det gjennom korrespondansen med klager har lagt tydelig til grunn at det må foretas avkortning og viser samtidig til at klagers forsikringsselskap har basert seg på tilsvarende utregning. På bakgrunn av koketoppens alder mener selskapet at det ikke er grunnlag for å utmåle erstatningen høyere enn kr 9011, –. Selskapet viser til at det reelle økonomiske tapet i alle tilfeller ikke vil overskride dette beløpet.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om erstatningsansvar for oppstått skade på koketopp. Spørsmålet i saken er om nettselskapet er erstatningsansvarlig for klagers økonomiske tap som følge av at vilkårene for erstatning må anses oppfylt.

Etter standard nettleieavtale § 12-3 første ledd kan nettkunden kreve erstatning for tap som følge av mangel, der denne ikke skyldes nettkunden eller forhold på hans side. Nettselskapets erstatningsansvar er nærmere regulert i standard nettleieavtale § 13-1 flg. Etter § 13-1 hefter nettselskapet som utgangspunkt objektivt for mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke der nettselskapet godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, og som selskapet ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngått eller overvunnet følgene av (det såkalte kontrollansvaret).

Elvia AS har under saksforberedelsen ikke bestridt at det foreligger ansvarsgrunnlag for selskapet i saken, ved at det foreligger en mangel som ikke er utenfor selskapets kontrollsfære. Selskapet bestrider at det foreligger årsakssammenheng mellom mangelen og skaden som erstatningskravet gjelder. Etter standard nettleieavtale § 13-1 kommer kravet til årsakssammenheng til uttrykk ved at tapet må skje «som følge av» mangelen.

For at tapet skal anses å ha skjedd «som følge av» mangelen, må mangelen ha vært en nødvendig betingelse for at skaden skulle inntre, og dersom det foreligger andre årsaksfaktorer, må handlingen eller unnlatelsen i forhold til de øvrige faktorer fremstå som et så pass vesentlig element i årsaksbildet at det er rimelig å knytte ansvar til den. Det er tilstrekkelig at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at kravet er oppfylt. Det er den som gjør erstatningskravet gjeldende for har bevisbyrden for at årsakssammenheng foreligger.

Klager har anført at koketoppen ble ødelagt som følge av innklagedes manglende vedlikehold og tilsyn av fordelingsskap. Han har fremholdt at skaden knyttes til overspenning under henvisning til servicerapport fra teknisk fagkyndig. Nemnda kan imidlertid ikke se at det foreligger dokumentasjon på at det er registrert overspenning i nettet på det aktuelle tidspunktet. Elvia AS har heller ikke data som indikerer dette. Nemnda legger også til grunn at manglende eller utilstrekkelig tilkoblet fase resulterer i spenningsfall, og ikke overspenning.

Nemnda legger til grunn at installasjoner som er tilkoblet nettet skal tåle de påkjenninger som kan oppstå i det nettet de er tilknyttet. I dette tilfellet har klager tre måneder etter hendelsen krevd erstatning for en platetopp som ifølge reparatøren var skadet som følge av overspenning.

Nemnda kan ikke se at klager har godtgjort at det foreligger årsakssammenheng mellom den hendelsen Elvia AS har erkjent ansvarsgrunnlag for, og den skaden som erstatningskravet gjelder. Noen overspenning er som nevnt ikke godtgjort i saken. Nemnda viser videre til at kravet ble fremsatt først tre måneder etter hendelsen til tross for løpende kontakt mellom partene etter spenningsutfallet. Så langt koketoppen i dette tilfellet ikke tålte det spenningsfallet som Elvia AS har erkjent ansvar for, er det uansett nærliggende å se denne skaden i sammenheng med koketoppens alder. Koketoppen var fra 2010, mens hendelsen skjedde i 2022. I den utstrekning uregelmessig spenning skal ha påført andre skader, slik klager er inne på i e-post til nemnda 16.05.23, endrer ikke dette nemndas syn når det gjelder erstatningsansvaret for den platetoppen som denne saken gjelder.

Nemnda kan ikke se at klager med sannsynlighetsovervekt har godtgjort at det foreligger adekvat årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet som følge av skaden og nettselskapets ansvarsbetingende unnlatelser.

Etter dette er Elvia AS ikke erstatningsansvarlig for skade på koketopp. Det er da ikke nødvendig å gå inn på utmålingen av erstatningen og anførselen om standardhevingsfradrag.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 22. mai 2023

 

Henrik E. Kolderup, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Fornybar Norge

Lars Lima, Fornybar Norge 

.

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.