Sak: 20-470 Klage vedrørende stenging av anlegg – Lede AS

Saken gjaldt uenighet om vilkår for stenging. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager krevde å beholde den gamle måleren. Klager avviste at det var et vesentlig kontraktsbrudd og hevdet at det er tilstrekkelig at hans anlegg fungerer slik som den gjør. Klager hevdet at hans nektelse av målerbytte ikke medfører vesentlige ulemper for selskapet, da han kan lese av måler som tidligere. Lede AS anførte at klager har obstruert deres forsøk på å bytte måler og at dette er et vesentlig kontraktsbrudd. Lede AS opprettholdt sitt krav om at målerbytte til AMS-måler er i henhold til avregningsforskriften. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lede AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om vilkår for stenging.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 7. Forbrukerkjøpsloven § 48a.  

Historikk:   

07.10.20 – Stengevarsel utstedt.  

Krav

Klager avviser at det er stengegrunnlag. Klager krever å beholde den gamle måleren.   

Partenes anførsler 

Klager anfører at vilkårene for stenging av anlegg ikke er oppfylte og krever å beholde den gamle måleren.  

 Klager viser til forbrukerkjøpsloven §48a som viser til at det er et krav om "vesentlig kontraktsbrudd" fra klagers side for å kunne gå videre med stenging av et anlegg grunnet manglende målerbytte. Klager avviser at et slikt vesentlig kontraktsbrudd er til stede, og mener det er tilstrekkelig at hans anlegg fungerer slik som det gjør per i dag. Klager mener det ikke fremgår av noen rettspraksis eller lovverk at manglende installasjon av AMS-måler er grunnlag til å stenge et anlegg.  

Klager avviser selskapets påstand om at selskapet har en plikt til å bytte til AMS-måler i alle målepunkt, jf avregningsforskriften §4-1. Det hevdes at selskapet må kunne dokumentere at manglende medvirkning til bytte av måler i seg selv er nok til å stenge anlegget. Klager mener at selskapet ikke har klart å dokumentere dette.   

Klager mener at hans nektelse av målerbytte ikke medfører vesentlige ulemper for selskapet, da han kan lese av måler som tidligere. Klager mener derimot at det er store usikkerhetsmomenter knyttet til AMS-målerne og deres kommunikasjonsdeler når det kommer til liv og helse. Klager motsetter seg også ekstern antenne av samme årsak.   

Lede AS (Lede) anfører at klager klart har obstruert deres forsøk på å bytte måler i tråd med avregningsforskriften, og at dette dermed medfører at vilkåret om "vesentlig kontraktsbrudd" er oppfylt.   

Lede anfører at de har en plikt etter avregningsforskriften § 4-1 til å bytte til AMS-måler i alle målepunkt. Lede påpeker det er forsøkt å forklare nødvendigheten av byttet ovenfor klager ved gjentatte anledninger, samt informert om at han har mulighet til å søke om fritak fra kommunikasjonsmodulen, samt informert om mulighet for å benytte ekstern antenne utenfor boligen.  

Lede opprettholder sitt krav om at målerbytte til AMS-måler er i henhold til avregningsforskriften.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om installasjon av AMS-måler.   

 I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Før stenging kan skje skal nettselskapet ha fulgt gjeldende prosedyrer for stenging, jf. standardavtalen § 7-2. Nettleieavtalens § 7 er i all hovedsak sammenfallende med forbrukerkjøpsloven § 48a. Nemndas rettslige vurdering i det følgende tar utgangspunkt i forbrukerkjøpsloven § 48a. 

Nemnda tar utgangspunkt i at Lede AS i brev av 07.10.20 varslet om at klagers nektelse av målerbytte vil kunne resultere i stenging av strømtilførsel. Klager motsatte seg målerbytte og har anført at AMS-måler med deaktivert kommunikasjonsenhet kan medføre helseplager. Klager har imidlertid ikke konkretisert, og heller ikke dokumentert, noen helseplager eller at det er stråling fra AMS-målere med deaktivert kommunikasjonsenhet.   

Nemnda ser det slik at klager var i vesentlig kontraktsbrudd på tidspunktet for stenging. Nemnda kan ikke forstå klager annerledes enn at hun nektet, og fortsatt nekter, installasjon av ny AMS-måler, selv med deaktivert kommunikasjonsenhet. Hun har også valgt å ikke forholde seg til søknadsprosedyren for fritak i avregningsforskriftens § 4-1 annet ledd bokstav b, og med det i realiteten også fratatt nettselskapet muligheten til å installere AMS – måler med deaktivert kommunikasjonsenhet. Det utgjør etter nemndas syn vesentlig kontraktsbrudd. 

En AMS-måler med deaktivert kommunikasjonsenhet verken sender eller mottar signaler, og kan etter nemndas syn ikke utgjøre noen større risiko for reelle helseplager enn den måleren klager nå har. Nemnda kan derfor ikke se at klagers subjektive frykt for helseplager er en gyldig fritaksgrunn. Et slikt standpunkt utgjør etter nemndas syn en åpenbart grunnløs innsigelse i lovens forstand, jf. forbrukerkjøpsloven § 48 a, første ledd bokstav b. Nemnda tilføyer at vilkåret «grunnløs» må forstås som et objektivt kriterium for å kunne anvendes på en forutsigbar og rettssikker måte for både kunder og nettselskaper. 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at innsigelsen er åpenbart grunnløs. Stenging kan uansett ikke skje det det er fare for liv, helse, eller betydelig tingsskade, jf. forbrukerkjøpsloven § 48a første ledd bokstav a. Nemnda er av den oppfatning at det må foretas en konkret vurdering på tidspunktet for stenging om vilkåret er oppfylt.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 11. oktober 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge