Sak: 19-417 B Klage vedrørende linjerydding – Nordvestnett AS

Saken gjaldt gjenåpning i sak 19-417 behandlet 11. januar 2021 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 11. januar 2021.

Saken gjelder gjenåpning. 

Det ble fattet vedtak 11.01.21: Klager gis ikke medhold. 

Ved e-post av 05.10.21 har klager bedt om gjenåpning. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder gjenåpning.

Nemnda viser til nemndsavtalen pkt. 8.1 om adgangen til å begjære gjenåpning:

"Partene i en sak som sekretariatet eller nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet. Gjenåpning forutsetter at den som begjærer gjenåpning legger fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt."

Slik nemnda ser det har ikke klager lagt frem vesentlig nye opplysninger av betydning for sakens utfall som ikke tidligere kunne vært fremlagt. Nemnda er derfor kommet til at det ikke er grunnlag for gjenåpning. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 13.01.21.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Begjæring om gjenåpning tas ikke til følge.

Oslo, 24. januar 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.