Sak: 20-023 Klage vedrørende tilknytning – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om avtale vedrørende tilknytning. Klager hevdet at omdefinering av veilyset har påført en urimelig høy kostnad og krevde at avtalen om veilyset fra 2007 ble gjeninnført. Klager hevdet at omdefinering av veilyset til "mindre anlegg, utenom måler" har påført en urimelig høy kostnad, da fastdelen i nettleien tredobles. Klager anførte at dersom han hadde fått opplysning om kostnaden ved installasjon av lyspunktet, ville det vært valgt en annen løsning. Agder Energi Nett AS anførte at det rettmessig er fakturert klager som små anlegg uten måler, og at prisene er endret i tråd med føringer fra NVE. Agder Energi Nett AS anfører at hvilken tariff som knyttes til en kontrakt, reguleres av type anlegg og størrelse. Agder Energi Nett AS har fremlagt to ulike alternativer for klager dersom klager ikke ønsker å betale tariffene som er satt for små anlegg uten måler – frakopling av anlegget eller installasjon av egen måler på veilyset med tilhørende kabling. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtale vedrørende tilknytning. 

Regelverk 

Standard tilknytningsvilkår. 

Historikk  

23.10.2007 – Avtale tilknyttet veilys. 

01.01.10 - 01.01.15 – Avtale om nettleietariff "Små anlegg uten måler". 

01.01.15 – dd. – Avtale om nettleietariff "Nettleie små anlegg uten måler". 

Krav

Klager hevder at omdefinering av veilyset har påført en urimelig høy kostnad. Klager krever at avtalen om veilyset fra 2007 blir gjeninnført.  

Partenes anførsler

Klager mener at omdefinering av veilyset til "mindre anlegg, utenom måler" har påført en urimelig høy kostnad, da fastdelen i nettleien tredobles. Det påpekes at dersom klager trekker en kabel fra huset om måleren, vil prisen bli cirka en tredel av totalkostnaden.  

Klager stiller spørsmål ved at prisen ble endret etter bytte av strømleverandør. 

Klager mener at kostnaden er urimelig høy på bakgrunn av at de har alt vedlikehold av veilyset, og at de har en avtale om fast forbruk på 550 kWh per år. Klager sier at dersom han hadde fått opplysning om kostnaden ved installasjon av lyspunktet, ville det vært valgt en annen løsning.  

Klager viser til selskapets anførsel om alternative løsninger og mener at disse løsningene er urimelige.  

Klager krever at avtalen om veilyset fra 2007 blir gjeninnført.  

Agder Energi Nett AS (AEN) anfører at det rettmessig er fakturert klager som små anlegg uten måler, og at prisene er endret i tråd med føringer fra NVE. 

AEN opplyser at det for små anlegg uten måler ble energiledd redusert fra 22,5 øre/kWh til 12,5 øre/kWh, mens fastleddet økte fra 30 kr pr mnd til 90 kr pr mnd (priser eks. mva).  

Det påpekes at endringen skyldes omlegging av nettleien i tråd med signaler fra myndighetene, og at prosessen startet 01.04.2019, og hevder at den nye beregningsmåte er mer kostnadsriktig. Utregningen av nettleieprisene gjøres basert på gjennomsnittskunde i hver kundegruppe, og at det er ulike priser for ulike kundegrupper. Endringen av nettleiestruktur gjelder samtlige kunder hos AEN.

AEN anfører at hvilken tariff som knyttes til en kontrakt, reguleres av type anlegg og størrelse. Det påpekes at AEN ikke kan foreta avvik fra dette for enkeltkunder. 

AEN har fremlagt to ulike alternativer for klager dersom klager ikke ønsker å betale tariffene som er satt for små anlegg uten måler – frakopling av anlegget eller installasjon av egen måler på veilyset med tilhørende kabling. AEN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtale vedrørende tilknytning. 

I henhold til standard tilknytningsvilkår § 5 skal anleggsbidraget beregnes i henhold til de enhver tid gjeldende forskrifter. Regler om anleggsbidrag er gitt i kontrollforskriften (FOR-1999-03-11-302) § 17-5, og forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Partene er uenige i endringer av nettleiestrukturen og omklassifisering av veilyset til en tariffgruppe med økte nettleiekostnader.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at veilyset har vært registrert med nettleietariffen "Små anlegg uten måler" i perioden fra 01.01.10 til 01.01.15. Fra 01.01.15 ble anlegget registrert med nettleietariffen "Nettleie små anlegg uten måler".

Klager har anført at prisendringen for veilyset har påført en urimelig høy kostnad. Nemnda registrerer at omklassifiseringen av anlegget har medført en betydelig økning i prisen. Nemnda kan imidlertid ikke se at innklagedes beregning av tariff er i strid med forskrift, og nemnda har ikke myndighet til å overprøve forskriften. Nemnda bemerker også at klager har flere alternative løsninger dersom han ikke ønsker innklagedes valgte løsning. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.