Sak: 20-074 Klage vedrørende tilknytning – Norgesnett AS

Saken gjaldt uenighet om anleggsbidrag. Klager avviste krav om anleggsbidrag. Klager anførte at omleggingskostnadene for høyspentledningen må dekkes av nettselskapet. Klager hevdet at det aldri var inngått en avtale med grunneier, og at selskapet urettmessig har gjort tomten umulig å bygge på grunnet nedgravde kabler. Klager anførte at plassering av høyspentkabel burde ha vært til minst mulig ulempe for grunneier. Klager hevdet at det var urimelig at grunneier skal ta kostnaden i forbindelse med flytting av høyspentkabel. Norgesnett AS anførte at klager godtok pristilbudet som ble gitt for flytting av kabler. Norgesnett AS anførte at klager må betale den fulle faktura for anleggsbidrag, og at klager har akseptert prisen for arbeidet før arbeidet tok til. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Norgesnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om anleggsbidrag. 

Regelverk 

Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-2, 3-4, 3-10 og 5. 

Historikk

1990 – Nedbygging av høyspent- og lavspent luftlinjer i området hvor klager bor 

21.10.19 – Krav om anleggsbidrag. 

Krav

Klager avviser krav om anleggsbidrag for flytting av kabler kr. 164 041,25. 

Partenes anførsler

Klager anfører at det verken er inngått muntlig eller skriftlig avtale med selskapets forgjenger vedrørende legging av høyspentledninger på eiendommen. Klager mener seg ikke kjent med når lavspentnettet er gravd ned på eiendommen.  

Klager avviser selskapets krav om anleggsbidrag, og mener at omleggingskostandene for høyspentledningen i sin helhet må dekkes av selskapet. Klager mener det aldri er inngått en avtale med grunneiere, og at selskapet urettmessig har gjort tomten umulig å bygge grunnet nedgravde kabler.  

Klager avviser å ha benektet at det er gjort gravearbeider i området, men at hun ikke vet hvilket tidspunkt dette ble gjort. Klager mener arbeidet må ha vært gjort da ingen var hjemme, og at klager derfor ikke hadde positiv kunnskap om arbeidet som pågikk, og slik ikke kunne protestere på dette.  

Klager anfører at plasseringen av høyspentkabel burde ha vært til minst mulig til ulempe for grunneier. Klager hevder at det er urimelig at grunneier skal ta kostnaden i forbindelse med flytting av høyspentkabel, og at alle disse kostnader må tas av nettselskapet. Klager avviser derfor krav om anleggsbidrag. 

Norgesnett AS (NN) anfører at klager godtok pristilbudet som ble gitt for flytting av kabler med en fotnote at rekvirenten forbeholdt seg retten til å kreve regress hos nettselskapet dersom ansvaret ikke påhvilte rekvirenten. 

NN opplyser at klager kom med mottilbud etter at arbeidet med flytting av kabler var fullført og fakturert, og krevde at NN skulle betale 50% av fakturaen. Dette ble avslått på grunnlag av at NVE sine instrukser om at alle kunder skal likebehandles etter reglene i Standard nettleieavtale.  

NN anfører at klager må betale den fulle faktura for anleggsbidrag, og at klager har akseptert prisen for arbeidet før arbeidet tok til.  

NN mener at nedbyggingen av nettet i området i 1990 var av større omfang, og at dette ikke var noe klager kunne ha gått glipp av. NN avviser klagers anførsler om at anleggsarbeid på klagers tomt ikke var informert om eller godkjent av klager i denne tidsperioden. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om anleggsbidrag.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 kan nettselskapet utføre flytting eller fjerning av ledninger/nett for rekvirentens regning. 

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har utført endringer i terrenget som har utløst et behov for omlegging av høyspent- og lavspentkabler. I et slikt tilfellet må grunneier bære kostnadene. 

Nemndas syn sammenfaller med den oppfatning som gjøres gjeldende i Inge A. Fredriksen, kommentarutgaven til strømavtaler i forbrukerforhold, utgave 2, på s. 155:  

"Utløses behovet for flytting, forandring eller fjerning av stikkledning, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett av grunneiers behov tilsier foranledningsprinsippet at grunneier må bære kostnadene. Nettselskapet vil bare kunne bli ansvarlig for slike kostnader dersom dette følger av særskilte avtale mellom grunneier og nettselskap." 

Nemnda bemerker at selv om det ikke forelå en muntlig eller skriftlig avtale om plassering av kablene, vil Norgesnett AS ha hevd på plasseringen da det ikke er reist noen innvendinger mot dette tidligere. Norgesnett AS sin bruksrett viser seg gjennom en synlig fast innretning, og hevdstiden er da 20 år, jf. hevdsloven §§ 7, 8 og 2.

Uten at det er nødvendig for resultatet, vil nemnda nevne at den som graver har ansvar for å undersøke om det finnes kabler i grunnen. I denne saken burde klager kontaktet nettselskapet direkte og sendt gravemelding.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.