Sak: 21-302 B Klage vedrørende spenningskvalitet og anleggsbidrag – Glitre Nett AS

Saken gjaldt gjenåpning av sak 21-302 behandlet 14.02.2022, der klager ikke ble gitt medhold. Begjæring om gjenåpning av saken ble enstemmig avvist av nemnda.

Det ble fattet slikt vedtak 14.02.2022: Klager gis ikke medhold. 

Ved e-post av 28.03.2023 har klager begjært saken gjenåpnet. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder gjenåpning. 

En sak som nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet etter nemndsavtalen pkt. 8.1. For at en sak kan gjenåpnes, forutsettes det at det har blitt fremsatt nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt, jf. bestemmelsens første ledd. 

Det er etter nemndas syn ikke fremlagt opplysninger av en slik karakter i begjæringen. Nemnda opprettholder dermed sitt vedtak av 14.02.2022. 

Nemndas konklusjon er at begjæring om gjenåpning avvises. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Begjæring om gjenåpning tas ikke til følge. 

Oslo, 22. mai 2023. 

 

Henrik E. Kolderup, leder
Gustav Norman, Forbrukerrådet 
Jon Aadland, Fornybar Norge  
Lars Lima, Fornybar Norge  

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.