Sak: 21-449  Klage på tilknytning – Rollag Elektrisitetsverk SA

Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold for tilknytningskostnader. Klager krevde at Rollag Elektrisitetsverk SA kostnadsfritt tilkobler hans bolig til deres nett. Klager hevdet at Rollag Elektrisitetsverk SA vederlagsfritt overførte linjen han er tilknyttet til, til Verja Kraft SA, uten at dette er dokumentert. Klager avviste at det er han som skal dekke kostnader for gjentilknytning til Rollag Elektrisitetsverk SA sitt nett. Rollag Elektrisitetsverk SA bekreftet at klager tidligere var tilknyttet deres nett, men at det i 2004 ble opprettet et småkraftverk i hans nærområde – Verja Kraft SA. Rollag Elektrisitetsverk SA påpekte at klager valgte da å bli kunde hos Verja Kraft SA, og er fremdeles det i dag.  Rollag Elektrisitetsverk SA anførte at det ikke er mulig å tilkoble klager til deres nett igjen uten at det vil tilkomme ombyggingskostnader. Rollag Elektrisitetsverk SA opprettholdt krav om ombyggingskostnader og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Rollag Elektrisitetsverk SA benytter Energi Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder uenighet om ansvarsforhold for tilknytningskostnader.   

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår.   

Historikk

2004 – Klager inngår avtale om nettleie med Verja Kraft   

Krav

Klager krever at Rollag Elektrisitetsverk kostnadsfritt tilkobler hans bolig til deres nett.   

Partenes anførsler

Klager anfører at RE må påkoste ny linje slik at klager kan tilkobles til deres nett. Det opplyses om at klager tidligere var koblet til Verja Kraft, men at det tidligere var RE som eide denne linjen. Klager hevder at RE vederlagsfritt overførte linjen han er tilknyttet til, til Verja Kraft, uten at dette er dokumentert.   

Klager avviser at det er han som skal dekke kostnader for gjentilknytning til RE nett.   

Rollag Elektrisitetsverk SA (Rollag Elektrisitetsverk) bekrefter at klager tidligere var tilknyttet deres nett, men at det i 2004 ble opprettet et småkraftverk i hans nærområde – Verja Kraft. Klager valgte da å bli kunde hos Verja Kraft, og er fremdeles det i dag.    

Rollag Elektrisitetsverk opplyser at klager var tilknyttet deres nett via luftlinjen som var eid og driftet av Rollag Elektrisitetsverk. Ved klagers overgang til Verja Kraft ble luftlinjen tilkoblet via Rollag Elektrisitetsverk koblet vekk fra deres nett, og driftsansvaret for linjen ble da overført til Verja Kraft. Klager er derfor uten tilknytning til Rollag Elektrisitetsverk sitt nett per i dag.   

Rollag Elektrisitetsverk anfører at det ikke er mulig å tilkoble klager til deres nett igjen uten at det vil tilkomme ombyggingskostnader. Rollag Elektrisitetsverk påpeker at de ikke har anledning til å gjenoppta eierskap for luftlinjen til klagers anlegg.   

Rollag Elektrisitetsverk opprettholder krav om ombyggingskostnader og avviser klagers krav.    

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om fremføring av distribusjonsnett.   

Nettselskapet kan i henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 5 fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.  

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det er grunnlag for kravet om anleggsbidrag. Nemnda legger vekt på at det i dette tilfellet er snakk om ny nettilknytning. At klager har vært tilknyttet nettet tidligere og selv valgt å koble seg fra nettet, gir ikke grunnlag til kostnadsfri tilknytning. Nemnda kan ikke se at det er dokumentert eller sannsynliggjort omstendigheter som tilsier at regelverket ikke er fulgt. Nemnda har derfor kommet frem til at Rollag Elektrisitetsverk SA kan kreve anleggsbidrag som for ny tilknytning.   

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig.  

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.  

Oslo, 2. mai 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet  

Jon Aadland, Energi Norge   

Lars Lima, Energi Norge  

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.