Sak: 21-463  Klage på tilknytning - luftstrekk – Varanger Kraftnett AS

Saken gjaldt uenighet i forbindelse med omlegging av luftstrekk. Klager krevde flytting av luftstrekk. Klager opplyste at hun ikke har innvendinger mot at stolpene ved hennes fritidsbolig brukes til kabelstrekk, men at hun ikke ønsker at kabel føres videre til en oppsatt stolpe til inntaksstolpen. Klager avviste selskapets påstand om at hun har vært i kontakt med entreprenør for prosjektet før omleggingen, og viste til at hun ville ha reagert dersom han ble presentert for disse planene før de ble iverksatt. Klager krevde at en påle blir satt opp i området, slik at nåværende linjespenn blir trukket vekk fra uteplassen og fritidsboligen hans.  Varanger Kraftnett AS anførte at de ikke har rutiner for å varsle skriftlig til grunneiere når det ikke blir gjort inngrep i terrenget, men at det avklares muntlig på stedet.  Varanger Kraftnett AS viste til at de har tilbudt klager montering av fuglepigger for å forsøke å bøte på problemet som er oppstått med fugl på hengeledning, men at dette er avvist av klager. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Varanger Kraftnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder uenighet i forbindelse med omlegging av luftstrekk.    

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår.    

Historikk

Våren 2020 – Omlegging av kabelstrekk    

Krav

Klager krever flytting av luftstrekk.   

Partenes anførsler

Klager krever at luftstrekket flyttes.    

Klager opplyser om at hun ikke har innvendinger mot at stolpene ved hennes fritidsbolig brukes til kabelstrekk, men at hun ikke ønsker at kabel føres videre til en oppsatt stolpe til inntaksstolpe. Klager påpeker at kabelstrekket da går over utegrill på hans terrasse. Flyttingen av kabelen har medført mye avføring fra fugler som setter seg på linjen, og som gjør bruk av terrassen sjenerende. Klager opplever situasjonen som uholdbar, og mener at omleggingen av kabelstrekket har medført reduksjon av verdien på fritidsboligen.   

Klager avviser selskapets påstand om at hun har vært i kontakt med entreprenør for prosjektet før omleggingen, og viser til at hun ville ha reagert dersom hun ble presentert for disse planene før de ble iverksatt. Klager bekrefter at de var i kontakt med en montør som opplyste at ny kabel skulle monteres, men hevder at det ikke ble gitt opplysninger om hvor disse skulle monteres.   

Klager kjenner seg ikke igjen i selskapets beskrivelse av krevende terreng i området rundt hans fritidsbolig. Klager opplyser at det kjøres med ATV, scooter mv. i området. Klager hevder at det fra utegrillsområdet på hennes uteplass er ca 30 meter langs sti som går mot veien hvor det er nesten flatt.    

Klager krever at en påle blir satt opp i området, slik at nåværende linjespenn blir trukket vekk fra uteplassen og fritidsboligen hennes.    

Varanger Kraftnett AS (Varanger Kraftnett) viser til at de i forbindelse med ombygging av fylkesvei i området ble nødt til å fjerne stolper som forsyner flere fritidsboliger. Varanger Kraftnett viser til at det er krevende terreng i området, og at det å flytte stolper i fjellsider ikke lot seg gjøre. På bakgrunn av det hevdes det at nytt trasevalg måtte gå via eksisterende stolper. Det opplyses om at stolpene det er snakk om ikke er innenfor punktfestet til klager, og at de befinner seg på FeFo sin eiendom.    

Varanger Kraftnett anfører at de ikke har rutiner for å varsle skriftlig til grunneiere når det ikke blir gjort inngrep i terrenget, men at det avklares muntlig på stedet.    

Varanger Kraftnett viser til at de har tilbudt klager montering av fuglepigger for å forsøke å bøte på problemet som er oppstått med fugl på hengeledning, men at dette er avvist av klager.    

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om fremføring av distribusjonsnett.  

I Standard tilknytningsvilkår § 3-4 heter det blant annet at nettselskapet har rett til å legge luftledning eller jordkabel som distribusjonsnett eller stikkledning over grunn som en installasjonseier eier eller fester, frem til andre installasjonseiere. Fremføring skjer som regel uten vederlag, men installasjonseier skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om ledningstrasé og plassering av stolper og annet utstyr. Distribusjonsnett og arbeidet med dette skal medføre minst mulig ulempe for grunneier eller fester.  

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager ikke ble kontaktet før omlegging av kabelstrekket ble gjennomført. Etter nemndas syn har nettselskapet brutt varslingsplikten. Klager har derfor krav på omlegging av kabelstrekket. Nemnda legger særlig vekt på at klager ikke har hatt mulighet til å påvirke lokaliseringen av kabelstrekket og det skal foretas på en slik måte at det er til minst mulig ulempe for berørte grunneiere. Etter nemndas syn må selskapet bære risikoen for at kabelstrekket er plassert slik at det medførte en større ulempe enn nødvendig for klager da nettselskapet ikke overholdt sin varslingsplikt.   

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig.  

VEDTAK 

Klager gis medhold.  

Oslo, 2. mai 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder  

Gustav Norman, Forbrukerrådet  

Jon Aadland, Energi Norge   

Lars Lima, Energi Norge    

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.