Sak: 22-066 Klage vedrørende linjerydding – Varanger Kraftnett AS

Saken gjaldt uenighet i forbindelse med linjelinjerydding. Klager krevde at Varanger Kraftnett AS planter nye trær langs den aktuelle veien.  Klager viste til bilder av området og påpekte at området ser rasert ut og påpeker at det var unødvendig å fjerne halve alleen. Klager hevdet at nettselskapet har en varslingsplikt og at denne plikten ikke er overholdt. Varanger Kraftnett AS viste til grunnboken og anførte at klagers eiendom ikke har noen tinglyst bruksrett til den aktuelle veien. Varanger Kraftnett AS anførte at klager heller ikke har fremlagt noen dokumentasjon som påviser at klager har eierrettigheter eller bruksrettigheter til veien.  Varanger Kraftnett AS avviste at de har varslingsplikt ovenfor klager og at Varanger Kraftnett AS er forpliktet til å plante nye trær langs veien. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Varanger Kraftnett AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet i forbindelse med linjelinjerydding.   

Regelverk: Standard tilknytningsvilkår § 3-6. Forskrift om elektrisk forsyningsanlegg § 6-4.   

Krav: Klager krever at Varanger Kraftnett AS planter nye trær langs den aktuelle veien.   

Partenes anførsler:  

Klager reagerer på nettselskapets linjerydding av ledningsnettet.   

Klager anfører at det er utført linjerydding langs en privat vei og at den aktuelle veien betraktes som hennes ifølge FEFO. Klager sier at den aktuelle veien tilhører henne, selv om den ligger på FEFO sin tomt.  

Klager hevder at nettselskapet har en varslingsplikt og at denne plikten ikke er overholdt.   

Klager viser til bilder av området og mener at området ser rasert ut og påpeker at det var unødvendig å fjerne halve alleen. Klager mener at utført arbeid er sjenerende.  

Klager krever at Varanger Kraftnett AS planter nye trær langs den aktuelle veien.   

Varanger Kraftnett AS viser til grunnboken og anfører at klagers eiendom ikke har noen tinglyst bruksrett til den aktuelle veien. Varanger Kraftnett AS anfører at klager heller ikke har fremlagt noen dokumentasjon som påviser at klager har eierrettigheter eller bruksrettigheter til veien.   

Varanger Kraftnett AS hevder at de ikke har noen varslingsplikt overfor klager i forkant av rydding langs kraftledningen og mener at selskapet har rett til å foreta rydding av kraftledningsgaten.

Varanger Kraftnett viser til forskrift om elektrisk forsyningsanlegg § 6-4 og fastholder at selskapet ikke er forpliktet til å plante nye trær. Det er heller ikke aktuelt å plante nye trær langs veien som kan havne i konflikt med kraftledningen.   

Varanger Kraftnett anfører at det ikke må foretas ytterligere beplanting innenfor ryddebeltet, som har en trasébredde på 15 meter.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om linjerydding.   

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn Varanger Kraftnett AS har utført linjerydding på en privat vei. Videre legger nemnda til grunn at klager ikke er registrert som grunneier og det hviler heller ingen tinglyst avtale til klager for den private veien. 

I henhold til standard tilknytningsvilkår § 3-6 kan nettselskapet etter forhåndsvarsel til grunneier foreta nødvendig kvisting og rydding av trær av sikkerhetsmessige hensyn og for å hindre skade på ledningene. Inngrep skal skje med minst mulig ulempe for grunneier/fester. 

Nemnda bemerker at nettselskapet kun har en varslingsplikt overfor grunneier eller fester. Ut fra den fremlagte dokumentasjon kan nemnda ikke se at Varanger Kraftnett AS har en varslingsplikt overfor klager. Nemnda vil nevne at Varanger Kraftnett AS i utgangspunktet uansett har rett til å vedlikeholde distribusjonsnettet, jf. standard tilknytningsvilkår § 3. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 26. september 2022 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.